BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepańska Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Koncepcja sprawozdawczości przepływów pieniężnych w świetle projektu IASB i FASB
Concept of Statement of Cash Flows in the Light of the IASB and FASB Project
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 233, s. 110-121, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Przepływy pieniężne, Sprawozdanie finansowe
Financial reporting, Cash flows, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja istoty sprawozdania z przepływów pieniężnych w świetle prac IASB i FASB nad nową koncepcją sprawozdania finansowego oraz podjęcie próby identyfikacji kierunków zmian w sprawozdawczości przepływów pieniężnych. Dążąc do osiągnięcia postawionego celu, omówiono podstawowe założenia dotyczące prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym według wspólnego projektu IASB i FASB. Przedstawiono proponowane rozwiązania między innymi w zakresie formy i metody sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych. Wskazano, że wyzwaniem na miarę XXI wieku staje się zbudowanie systemu informacyjnego rachunkowości, w tym również sprawozdawczości finansowej, opartego na jednolitych i powszechnie akceptowanych w skali międzynarodowej zasadach. Zasygnalizowano także problemy wiążące się z wdrożeniem proponowanych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is to present the essence of statement of cash flows in the light of IASB and FASB work related to financial statement presentation as well as to identify directions of changes in cash flow reporting. In order to achieve the afore-defined goal, basic assumptions regarding the presentation of information in a financial statement acc. to the joint IASB and FASB project are shown. Some proposed solutions, among others, those regarding the form and method of preparation of statement of cash flows are described. The author indicates that in the 21st century it is a serious worldscale challenge to set up an accounting information system, including financial reporting, based on commonly accepted principles. Moreover, the problems related to implementation of the proposed solutions are mentioned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnold, J., Turley, S., 1996, Accounting for Management Decisions, 3rd ed., Prentice Hall Europe, London.
 2. CFA Institute, 2009, CFA Institute Member Poll: Cash Flow Survey. July 2009, http://www.cfainstitute.org/Survey/ cash_flow_poll_report.pdf [dostęp: 12.02.2011].
 3. EFRAG, 2011, Outreach on Financial Statement Presentation. Feedback Report on Meetings with European Constituents, http://www.efrag.org/files/EFRAG public letters/FSP Outreach/EFRAGoutreach on Financial Statement Presentation - feedback on meetings.pdf [dostęp: 22.08.2011].
 4. FASB, 2010, Staff Draft of an Exposure Draft on Financial Statement Presentation, Financial Accounting Foundation, Norwalk, http://www.fasb.org/cs/Blob-Server7blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=1175820952978&M obheader=application%2Fpdf [dostęp: 16.12.2011].
 5. Gos, W., 2011, Rachunek przepływów pieniężnych, Difin, Warszawa.
 6. Hendriksen, E.A., van Breda, M.F., 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. IASB, 2008, Discussion Paper. Preliminary Views on Financial Statement Presentation. Comments to be submitted by 14 April 2009, IASCF, London, http://www.iasb.org/ NR/rdonlyres/92028667-6118-496E-B0FE-97F829858B5D/0/DPPrelViewsFinStmt Prese ntation.pdf [dostęp: 12.02.2011].
 8. IASB, 2010, Staff Draft of Exposure Draft IFRS X Financial Statement Presentation. 1 July 2010, IFRS Foundation, London, http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/ICCDE163-47FF-4563-A6DD-5 A7EFFA80E08/0/FSP_standard_BC_andguidan-ce. pdf [dostęp: 23.03.2011].
 9. IASB, 2011, Financial Statement Presentation. Project set-up, IFRS Foundation, London, http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Financial+Statement+Presentation/Financial+Statement+Presentation.htm [dostęp: 03.02.2012].
 10. Jurewicz, A., Walińska, E., 2011, Propozycja nowej formuły sprawozdawczej IASB/FASB, w: Walińska, E. (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 355-363.
 11. Kardzasz, A., Perechuda I., 2011, Globalne wyzwania standaryzacji informacji finansowej jako języka biznesu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 61 (117), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 43-54.
 12. Kiziukiewicz, T., 2009, Analiza sprawozdań finansowych i jej wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Sawicki, K. (red.), Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław, s. 208-221.
 13. Micherda, B., 2006, Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 14. Nowak, W.A., 2010, Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunkowości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 15. Śnieżek, E., Wiatr, M., 2011, Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 16. Wędzki, D., 2010, Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej, Rachunkowość, nr 1, s. 24-36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu