BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Serewa Mariusz (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)
Tytuł
Metodyka zarządzania ryzykiem organizacyjnym przez jednostki administracji publicznej
Risk Management Methodology for the Public Administration Units
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2007, nr 2, s. 46-58, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Administracja publiczna, System kontroli wewnętrznej (SKW), Metody zarządzania ryzykiem, Audyt wewnętrzny, Szacowanie ryzyka, Analiza ryzyka, Ocena ryzyka
Risk management, Public administration, Internal control system, Risk management methods, Internal audit, Risk estimating, Risk analysis, Risk assessment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Po upływie przeszło roku od ogłoszenia Komunikatu Ministra Finansów, wprowadzającego Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych trudno mówić o sukcesach w dziedzinie wdrażania procesów zarządzania ryzykiem w tych jednostkach. Zdaniem autora podstawową przyczyną tego stanu rzeczy jest przesadnie minimalistyczne podejście Standardów MF, ograniczające się do bardzo lakonicznego "wskazania niezbędnych elementów procesu" i pozostawiające kwestie wyboru metodyki zarządzania ryzykiem kierownikom zainteresowanych jednostek. Podejście takie jest z pewnością niewystarczające i świadczy raczej o braku koncepcji niż o świadomym samoograniczeniu prawodawcy. Personel jednostek administracji publicznej po raz pierwszy postawiony przed zadaniem wdrożenia procesów zarządzania ryzykiem z pewnością potrzebuje nie tylko obszerniejszego omówienia celu, lecz także szczegółowych wskazówek jak się do tego zabrać. Dostępna w języku polskim literatura przedmiotu nie dostarcza wskazówek przydatnych dla administracji publicznej, bowiem zajmuje się głównie ryzykiem związanym z inwestowaniem oraz ryzykiem finansowym w sektorze bankowym i ubezpieczeniach. COSO ERM mówi bardzo obszernie i szczegółowo o tym, jak zarządzać ryzykiem w dużej korporacji, nie uwzględniając jednak specyfiki jednostek administracji. W dodatku mówi to językiem słabo zrozumiałym poza wąskim gronem specjalistów, co wielokrotnie było przedmiotem krytyki, także w USA. Na drugim biegunie znajduje się zwięzły i nieporównanie bardziej przystępny Standard zarządzania ryzykiem, stanowiący doskonałe wprowadzenie do tematyki zarządzania ryzykiem, ale zbyt ogólny, by stanowić jedyną podstawę wdrożenia. Optymalną skalę opracowania, zrozumiały przekaz i zgodność terminologiczną z normami ISO/IEC zapewnia słabo znany w Polsce podręcznik AS/NZS HB 436:2004, Risk Management Guidelines - Companion to AS/NZS 4360:2004, niestety dostępny tylko w języku angielskim. Przetłumaczenie tego dokumentu byłoby cennym uzupełnieniem już dostępnych w polskich wersjach językowych Standardu FERMA i COSO ERM. Zdaniem autora, optymalnym rozwiązaniem byłoby jednak opracowanie na szczeblu centralnym podręcznika metodycznego porównywalnego z AS/NZS HB 436:2004, lecz odzwierciedlającego warunki działania polskiej administracji. Taki podręcznik powinien narzucić znormalizowaną terminologię, zgodną z ISO/IEC Guide 73, oraz wspólne ramy metodyczne (w tym wzory zapisów), pozostawiając pewną swobodę jedynie w kształtowaniu szczegółowych kryteriów oceny i akceptacji ryzyka oraz wyborze sposobów postępowania z ryzykiem. Zarys metodyki dla takiego podręcznika starał się przedstawić niniejszy artykuł. (fragment tekstu)

The article deals with problems encountered during first year of risk management process implementation in the public administration in Poland, and points at the lack of appropriate implementation guides as the main reason. A short review, discussing pros and cons of a few available reference documents, leads to the conclusion that (although widely recognized in Poland) COSO's ERM - Integrated Framework doesn't fit the needs of public administration. The main claims are: strong bias towards problems typical for an international Corporation, difficult language, and small but important terminology differences with ISO/IEC Guide 73. Instead, the author proposes much simpler methodology, based on the Joint Australian/New Zealand Standard AS/NZS 4360:2004 - Risk Management, with its excellent Companion AS/NZS HB 436:2004 - Risk Management Guidelines, and European Risk Management Standard issued by FERMA as complementary references. After some discussion concerning organizational matters and critical role of top management, the main part of the article deals with the details of risk analysis and assessment. Before anything else, all main activities of an (usually highly hierarchical) organization must be described in a process- oriented fashion. The importance of each process for achieving organization goal's is then evaluated using a 10 points scale. Within each process a list of critical assets is prepared, and importance of each asset is evaluated in a similar way. The products of scores for each process/asset pair form the preliminary vulnerability assessment. The weakest points selected in that way become the subject of detailed risk analysis using AS/NZS 4360 methodology. Possible risk scenarios are identified, and then consequences and likelihood of each scenario are evaluated using semi-quantitative approach. Probable incident frequency is used for likelihood evaluation rather then probability. The consequences are considered in four areas (human health and safety, financial loss, business continuity, image and reputation) and the total score is given using the "high water mark" rule. At the end overall risk level is calculated as a product of consequences and likelihood scores, and then compared with risk acceptance criteria, to decide on further risk treatment methods. Sample scales for consequences and likelihood evaluation, resultant risk matrix, risk acceptance criteria and risk treatment preferences tables are included. The author believes that publication of the risk management hand- book, similar to AS/NZS HB 436, but dedicated to the specific needs of polish public administration would be the best solution to current implementation problems. Hopefully, the methodology proposed in this article may become the basis for such publication. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ACSI33, Australian Govemment Information and Communications Technology Security Manual, Australian Government Department of Defence, September 2006, dostępny w Internecie: http://www.dsd.gov.au/_lib/pdf_doc/acsi33/acsi33_u.pdf.
 2. AS/NZS 4360:2004, Risk Management, Standards Australia, Sydney, Standards New Zealand, Wellington, 2004.
 3. AS/NZS HB 231:2004, Information security risk management guidelines, Second edition, Standards Australia, Sydney, Standards New Zealand, Wellington, 2004.
 4. AS/NZS HB 436:2004, Risk Management Guidelines - Companion to AS/NZS 4360:2004, Standards Australia, Sydney, Standards New Zealand, Wellington, 2004.
 5. Australian/New Zealand Risk Management Standard, Risk Management Reports, November 2004, Vol. 31, No. 11, dostępny w Internecie: http://www.riskinfo.com/rmr/rmrnov04.htm).
 6. Congestion versus Clarity, Risk Management Reports, October 2003, Vol. 30, No. 10, dostępny w Internecie: http://www.riskinfo.com/rmr/rmroct03.htm.
 7. COSO Enterprise Risk Management Framework 2004, Risk Management Reports, December 2004, Vol. 31, No. 12, dostępny w Internecie: http:// www.riskinfo.com/rmr/rmrdec04.htm.
 8. Enterprise Risk Management - Integrated Framework: Vol. 1 - Executive Summary, Vol.2 - Application Technigues, COSO/PricewaterhouseCoopers LLP, September 2004.
 9. Guidelines for Managing Risk in the Western Australian Public Sector, The Government of Western Australia, 1999, dostępny w Internecie: http://www.dpc.wa.gov.au/psmd/pubs/psrd/governance/risk.pdf.
 10. Information Security Guidelines for NSW Government Agencies Part 1: Information Security Risk Management, NSW Government Department of Commerce, Office of Information and Communications Technology, June 2003, dostępny w Internecie: http://www.oit.nsw.gov.au/docs/IS1.pdf.
 11. Information Security Guidelines for NSW Government Agencies - Part 2: Examples of Threats and Vulnerabilities, NSW Government Department of Commerce, Office of Information and Communications Technology, June 2003, dostępny w Internecie: http://www.oit.nsw.gov.au/docs/IS2.pdf.
 12. ISO/IEC FCD 27005, Information technology - Security techniques - Information security risk management.
 13. ISO/IEC Guide 73:2002 Risk management - Vocabulary Guidelines for use in standards.
 14. Komunikat Ministra Finansów nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U. Ministra Finansów nr 7 z dnia 30 czerwca 2006 r. poz. 58).
 15. Landoll D. J.: The Security Risk Assessment Handbook. A Complete Guide for Performing Security Risk Assessment. Boca Raton - New York: Auerbach Publications - Taylor & Francis Group, 2006.
 16. PN-ISO/IEC 17799:2007, Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 17. PN-ISO/IEC 27001:2007, Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania.
 18. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. z 2005 r. nr 171 poz. 1433).
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2005 r. nr 212 poz. 1766).
 20. Standard zarządzania ryzykiem, FERMA (Federation of European Risk Management Associations), Bruksela 2002, polska wersja językowa 2003, dostępny w Internecie: http://theirm.org/publications/documents/rm_standard_polish_15_11_04.pdf).
 21. [21 ] Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 z późn. zmianami).
 22. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz.2104 i nr 169, poz. 1420 z późn. zmianami).
 23. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa, (polskie wydanie COSO ERM), tł. Magdalena Dziadosz, Warszawa: WEMA Wydawnictwo-Poligrafia Sp. z o.o., 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu