BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świetlik Krystyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Zarządzanie budżetem przez gospodarstwa domowe : (aspekty teoretyczne i praktyczne)
Budget Management by Households (Theoretical and Practical Aspects)
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2011, nr 5, s. 3-11
Słowa kluczowe
Budżet gospodarstwa domowego, Decyzje konsumenckie, Dochody gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych
Budgets of households, Consumer decision, Household income, Household expenditures
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Podstawowym kryterium sprawności zarządzania domowym budżetem jest budowa równowagi między dochodami a wydatkami. Równowaga nie może polegać na wydawaniu wszystkich posiadanych środków. Należy ją rozumieć jako zdolność gospodarstwa domowego do realizacji bieżących wydatków, spłacenia zadłużeń i systematycznego budowania oszczędności. Posiadanie oszczędności chroni przed niespodziewanymi wydatkami oraz zapewnia stabilność finansową w krótkim i w dłuższym okresie. Zdolność do regulowania wszystkich bieżących zobowiązań jest warunkiem utrzymania tzw. płynności finansowej gospodarstwa domowego, której przejściowa utrata nazywana jest deficytem, a trwała jest równoznaczna z upadłością. (fragment tekstu)

In her article, the author presented the subject matters of budget management by households, which are the main entities functioning in the sphere of consumption. The basic criterion of household budget management efficacy is construction of the balance between household's income and expenditure. Breach of the balance may lead to household's insolvency and bankruptcy, which have been noted in many countries in the years 2008-2009. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S., Ekonomia życia, One Press, Warszawa 2006.
 2. Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Łódź 1990.
 3. Błaszczak-Przybycińska I., Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy, Monografie i Opracowania, nr 553, SGH, Warszawa 2008.
 4. Bolesta-Kukułka K., Jak patrzeć na świat organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 91.
 5. Budżety gospodarstw domowych w 2009r., GUS, Warszawa 2010, s. 15, 18.
 6. Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 1-2.
 7. Burgiel A., 2007, Występowanie efektów demonstracji i naśladownictwa w konsumpcji polskich gospodarstw domowych. Determinanty, przejawy [w:] Konsumpcja a rozwój człowieka, red. Kusińska A., IBRKK-Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 8. Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 7-8, 139-158.
 9. Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Dochody i warunki życia ludności Polski, raport z badania EU-SILC 2009, Warszawa 2011, s. 39.
 11. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2003, s. 20.
 12. Gliński B., Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974, s. 929.
 13. Górecki B., Ekonomika gospodarstwa domowego, IHWiU, Warszawa 1979.
 14. Griffim R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 6.
 15. Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W., Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, SGGW, Warszawa 2001, s. 28-29.
 16. Gutkowska K., Ozimek I., Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania, SGGW, Warszawa 2005.
 17. Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, KiW, Warszawa 1971.
 18. Kaczmarek B., Sikorkski Cz., Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Wyd. Absolwent, Łódź 1998, s. 33-35, 37-39.
 19. Kahneman D., Choices, Values and Frames, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 20. Kahneman D., International Differences in Well-Being [w:] Series in Positive Psychology, eds. Diener E., Helliwell J.F., Kahneman D., Oxford University Press, New York 2010.
 21. Kast F.E., Rosenzweig J.E., Organization and Management. A System and Contingency Approach, McGraw-Hill, New York 1979, s. 339.
 22. Kędzior Z., Gospodarstwo domowe - podmiot gospodarujący, IRWiK, Warszawa 1992.
 23. Kornik D., Kornik S., Podstawy finansów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 67.
 24. Kos Cz., Szwacka-Salmonowicz J., Marketing produktów żywnościowych, PWRiL, Warszawa 1997, s. 10.
 25. Maslow A., 1988, Teoria hierarchii potrzeb [w:] Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, Reykowski J., PWN, Warszawa, s. 28.
 26. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 1999.
 27. Pałaszewska-Reindl T., Strzelecka M., Tylec-Durand B., Gospodarstwo domowe. Funkcje i rola na rynku, IRWiK, Warszawa 1983.
 28. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 288.
 29. Romanowska M. red., Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2001, s. 147.
 30. Szpilt A. red., Zarządzanie przez strategię i finanse, WSEiA im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2005, s. 28-31.
 31. Światowy G., Zachowania konsumenckie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 32. Wajda A., Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003, s. 94-98.
 33. Wiszniewski E., Gospodarstwo domowe - problemy ekonomiki i funkcjonowania, SGH, Warszawa 1993.
 34. Zieleniweski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981, s. 477.
 35. Żelazna K. red., Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii, SGGW, Warszawa 2002.
 36. Żelazna K., Zarządzanie zasobami wiejskich gospodarstw domowych, SGGW, Warszawa 2000, s. 46-69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu