BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwczyński Bogusław (Poznan School of Logistics), Koliński Adam (Poznan School of Logistics)
Tytuł
Efficiency Analysis System of Material Management
System analizy efektywności zarządzania materiałowego
Źródło
LogForum, 2012, vol. 8, nr 4, s. 297-310, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Controlling, Zaopatrzenie materiałowe, Gospodarka materiałowa, Zaopatrzenie
Effectiveness, Controlling, Material supply, Material economy, Supplies
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Istotną częścią zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa jest udoskonalanie i poprawa procesu zarządzania materiałowego, zarówno na poziomie strategicznych jak i operacyjnym. Kompleksowość procesów przepływów materiałowych stwarza takie zagrożenia jak rozproszenie analizy skoncentrowanej na wielu różnych czynnikach wpływających na efektywne zarządzanie procesem zakupu, transportu, magazynowania, poziomem zapasu, kapitału pracującego i przepływem środków pieniężnych. Materiały i metody: w prezentowanej pracy główny nacisk położono na wielowymiarową i wielokryterialną analizę efektywności zarządzania materiałowego, która wspomaga system podejmowania decyzji. Autorzy zaprezentowali wyniki badań dotyczące nieefektywnego zarządzania materiałowego i potwierdzające niewystarczające wsparcie analityczne decyzji w obszarze operacji zakupu i zaopatrzenia. Wyniki i wnioski: w oparciu o wyniki badań autorzy zaprezentowali model analizy efektywności przepływu materiałowego. Słowa kluczowe: efektywność, controlling, zarządzanie materiałowe, zakupy i zaopatrzenie. (abstrakt oryginalny)

Background: Significant scope of enterprise's efficiency management is improving of material management process both the strategic and operational level. The complexity of material flow processes can lead to a threat such as distraction and disintegration of analysis focusing on many different factors influenced on effective sourcing and procurement management, transport and warehousing processes, inventory management, working capital and cash flow management. Material and methods: The presented article focuses on multidimensional and multi-criteria analysis of material management efficiency that is considered as decision support system. Authors have presented results of the research regarding ineffective material management confirm insufficient analytical supporting in various decisions of procurement operations. Results and conclusions: Based on research results authors presented in the article model of efficiency analysis system of material management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hadaś Ł., Cyplik P., Domański R., Fertsch M. 2009, Comparative analysis of selected concepts of managing material flows in distribution logistics. LogForum, 5 (4), 1-6.
 2. Johnson G. A., Malucci L. 1999, Shift to supply chain reflects more strategic approach. APICS - The Performance Advantage, October, 28-31.
 3. Kaplan R. S., Norton D. 1996, The balanced scorecard: translating strategy into action. Harvard Business Press.
 4. Koliński A. 2012, The efficiency of the production - the analyse of problems based on the literature research. LogForum, 8 (2), 137-150.
 5. Min H., Zhou G. 2002, Supply chain modeling: past, present and future. Computers & Industrial Engineering, 43 (1-2), 231-249.
 6. Parmigiani A., Klassen R. D., Russo M. V. 2011, Efficiency meets accountability: Performance implications of supply chain configuration, control, and capabilities. Journal of Operations Management, 29 (3), 212-223.
 7. Porter M. 1998, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY The Free Press, New York.
 8. Probst G., Gomez P., 1989, Vernetztes Denken. Unternehmen ganzheitlichen führen. Wiesbaden.
 9. Śliwczynski B. 2011, Operational controlling - a tool of translating strategy into action. LogForum, 7 (1), 45-59.
 10. Śliwczyński B. 2010, The Reference Model of Supply Chain Operational Controlling in Value Management. LogForum, 6 (1), 21-36.
 11. Twaróg J. 2005, Mierniki i wskaźniki logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 12. Ulrich H., Probst G. 1990, Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln. Ein Brevier für Führungskräfte. Bern-Stuttgart.
 13. Watson K. J., Blackstone J. H., Gardiner S. C. 2007, The evolution of a management philosophy: The theory of constraints. Journal of Operations Management, 25 (2), 387-402.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu