BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Zbyszko (Poznan School of Logistics)
Tytuł
Theoretical Aspects of Synthetic Measurement of the Development Dynamics in the Context of City
Teoretyczne aspekty syntetycznego pomiaru dynamiki rozwoju jako instrumentu zarządzania miastem
Źródło
LogForum, 2012, vol. 8, nr 4, s. 311-318, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie miastem, Rozwój miasta, Miasto
City management, City development, City
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Artykuł zawiera teoretyczne podstawy propozycji modelowania dynamiki rozwoju współczesnych miast, przy pomocy odpowiednio skonstruowanego syntetycznego wskaźnika. Jego zastosowanie oprócz możliwości kwantyfikacji rozwoju systemów społeczno-gospodarczych miast, pozwala przede wszystkim na zidentyfikowanie nieliniowości tych procesów jako przejść fazowych - występujących przykładowo pod wpływem innowacji technologicznych i społecznych. Ujęcie ekonofizyczne pozwala niewątpliwie lepiej poznać naturę tych procesów oraz wyznacza nowe instrumentarium wspomagające zarządzanie obszarami zurbanizowanymi, w warunkach rosnącej konkurencyjności. Metody: Modelowanie matematyczne procesów społeczno-gospodarczych, ekonofizyczne ujęcie dynamiki systemów rozwoju nieliniowego. Wyniki i wnioski: Z przeprowadzonych badań o charakterze symulacyjnym wynika, że syntetyczny pomiar dynamiki rozwoju obszarów zurbanizowanych może być dobrym instrumentem wspomagającym władze samorządowe w procesach zarządzania miastami. Ujęcie ekonofizyczne nieliniowej dynamiki systemów miejskich wyznacza nowe obszary poznawcze dla dalszych badań, wśród których za najistotniejsze wydaje się określenie minimum warunków koniecznych (niezbędnego poziomu) stymulującego przejście fazowe oraz analiza czynników pozwalających na uniknięcie społeczeństwom negatywnych przejść fazowych - zwłaszcza w mniejszych ośrodkach miejskich. (abstrakt oryginalny)

Background: The paper presents the theoretical basis for the proposal of modeling of the dynamics of the modern cities' development by the use of a properly constructed synthetic indicator. Additionally to the possibility of the quantification of the development of social and economic systems of cities, its implementation allows the identification of nonlinear processes as phase transitions, which occur e.g. under influence of technological and social innovations. The economic and physical approach to this allows to learn more about the nature of these processes and to set new instruments supporting the management of urban areas in conditions of an increasing competiveness. Methods: The mathematical modeling of social and economical processes and economical and physical approach to dynamics of systems of nonlinear development. Results and conclusions: Based on conducted simulation researches, it can be concluded that the synthetic measure of the development of urban areas can be a good tool supporting the city management by local authorities. The economical and physical approach to the nonlinear dynamics of urban systems marks out new areas for further researches, the determination of minimum required conditions (the necessary level) for stimulation of the phase transition and the analysis of factors allowing to avoid the negative consequences of a phase transition, especially in smaller cities areas, seems to be the most important ones. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. en-Akiva M., Lerman S., 1985, Discrete Choice Analysis: Theory and application to travel demand, MIT Press, Cambridge.
  2. Domański R., 2000, Miasto innowacyjne, Studia KPZK PAN, t. CIX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Domański R., 2006, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Pawlak Z., 2008, An Alternative Application of Logit Modelling in Management of Metropolitan Areas: The Case Study of Poznań Urban Area. LogForum 4, 4, 2.
  5. Watson James, Vadaketh Sudhir (edit.), 2012. Hot spots. Benchmarking global city competitiveness, The Economist Intelligence Unit, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu