BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiowski Grzegorz (Biuro Analiz Sejmowych), Marchewka-Bartkowiak Kamilla (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Niezależna instytucja (rada) fiskalna - międzynarodowe modele instytucjonalne : wnioski dla Polski
Independent Fiscal Institution (Council): International Institutional Models. Lessons For Poland
Źródło
Analizy BAS, 2013, nr 2 (91), 5 s., rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Stabilność fiskalna, Sytuacja gospodarcza, Stabilność finansowa, Instytucje kontrolne, Polityka budżetowa
Fiscal stability, Economic situation, Financial sustainability, Control authorities, Budgetary policy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł zawiera prezentację głównych modeli niezależnych instytucji fiskalnych coraz częściej powołanych na świecie w odpowiedzi na wzrost znaczenia stabilności fiskalnej i konieczność jej monitorowania. W krajach Unii Europejskiej jedną z przesłanek tworzenia rad fiskalnych jest także dostosowanie rozwiązań krajowych do nowych ram fiskalnych wprowadzonych w prawie europejskim. Polska jako państwo członkowskie UE jest także zobowiązane do wdrożenia odpowiednich zapisów w tym względzie. W związku z tym autorzy uważają, iż warto rozważyć rozwiązania instytucjonalne zarówno europejskie, jak i pozaeuropejskie w zakresie niezależnych instytucji fiskalnych, dostosowując je do krajowej organizacji sektora publicznego. (abstrakt oryginalny)

The article describes key models of the independent fiscal institutions which are more frequently established worldwide due to the increasing importance of fiscal stability and the its monitoring. One of the reasons to establish fiscal councils in the European Union is the obligation to implement the new EU budget framework. Poland is no exception to this. The authors argue that both European and international solutions regarding independent fiscal institutions should be considered, but they must be adjusted to the organizational framework of the public sector in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Calmfors L., What should fiscal councils do?, Oxford University Working Paper No 537/2011.
  2. Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, Dz.Urz. UE L 306/41 z 23 listopada 2011 r.
  3. Gołębiowski G., Rada Polityki Fiskalnej, "Infos - zagadnienia społeczno gospodarcze" 2010, nr 9(79).
  4. House of Commons, Treasury Committee (2010), Office for Budget Responsibility, Fourth Report of Session 2010-11, Vol. I and II, The Stationery Office, London.
  5. Marchewka-Bartkowiak K., Ramy budżetowe państw członkowskich - nowe regulacje prawne w zakresie polityki budżetowej w Unii Europejskiej [w:] Finanse Unii Europejskiej, G. Gołębiowski (red.), Studia BAS 2012, nr 3(31).
  6. Posysti T., New Institutions: Case Finland, National Audit Office of Finland, 5th Annual Meeting of OECD Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions, 20-22 February 2013.
  7. Principles for independent fiscal institutions, OECD, February 2013.
  8. Sławiński A., Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM2 i do strefy euro, http://www.nbp.pl/ publikacje/wyklady/plslawinski_euro.pdf.
  9. The establishment of the Parliamentary budget office in Italy, Camera dei Deputati, 5th Annual Meeting of OECD Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions, 20-22 February 2013.
  10. Von Trapp L., The role of Independent Fiscal Institutions, OECD, Luxemburg, 7 June 2011, http://www.oecd.org/gov/bud-geting / 48141323.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu