BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
The Management's Report in the Light of the International aAnd National Regulations on Financial Reporting
Raport zarządu w świetle międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 250, s. 64-74, tab., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Performance Measurement and Management
Słowa kluczowe
Sprawozdanie z działalności, Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdanie finansowe
Management commentary, Financial reporting, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ukazuje znaczenie ważnego elementu rocznego raportu jednostki gospodarczej, jakim jest raport zarządu. Raport zarządu stanowi bowiem istotne uzupełnienie i uszczegółowienie rocznego sprawozdania finansowego. W artykule ukazano zakres komentarza zarządu w świetle tzw. praktycznego stanowiska Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Przytoczono także wymogi dotyczące rocznego sprawozdania z działalności wynikające z Czwartej Dyrektywy Rady Unii Europejskiej. Na tym tle omówiono zawartość sprawozdania z działalności jednostki określoną w polskiej ustawie o rachunkowości. Ukazano także znaczenie raportu zarządu jako źródła informacji na temat działalności i dokonań przedsiębiorstwa w roku obrotowym oraz przewidywań i zamierzeń w przyszłości.(abstrakt oryginalny)

The paper describes the significance of an important element of the economic entity's annual report, that is, the management's report. This is because the management's report constitutes a significant complementation and elaboration on the annual financial statements. In the paper the scope of management commentary is presented in light of the so-called practice statement of the International Accounting Standards Board. The requirements related to the annual report provided in the Fourth Council Directive are also quoted. The content of the report on entity's activities specified in the Polish Accounting Act isdiscussed against this background. The significance of the management's report as a source of the information on the activities and achievements of anenterprise in afinancial year as well as forecasts and plans for the future is also proved.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. IFRS Practice Statement Management Commentary. A Framework for Presentation, IASB, London 2010.
  2. International Financial Reporting Standards, IFRS Foundation, London 2010.
  3. Krasodomska J., Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, tom 61(117), 2011.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dziennik Ustaw nr 33, poz. 259.
  5. Ustawa z dnia 9 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dziennik Ustaw z 2000 r. nr 131, poz. 1186. 06-
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu