BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Melania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Środki trwałe i ich zużycie w cyklu życia produktu
Fixed Assets and Their Consumption in a Product Life Cycle
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 255, s. 13-27, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja
Słowa kluczowe
Środki trwałe, Cykl życia produktu
Fixed assets, Product life cycle
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Środki trwałe uczestniczą we wszystkich fazach cyklu życia produktu, od powstania do schyłku (lub odrodzenia). Środki trwałe zużywają się w wyniku użytkowania, zmian naturalnych oraz w wyniku postępu technicznego. Amortyzację środków trwałych regulują przepisy prawa bilansowego i podatkowego oraz MSR 16. Jednostki gospodarcze, wybierając uproszczone rozwiązania podatkowe - charakteryzujące się prostą procedurą obliczeniową - dotyczące amortyzacji, odbiegają od możliwości ustalenia wiarygodnej informacji finansowej. W takiej sytuacji ważne jest przeanalizowanie zużycia środków trwałych w poszczególnych fazach cyklu życia produktu, wykorzystując rachunek cyklu życia, ponieważ wtedy można ustalić korzyści ekonomiczne wynikające ze środków trwałych i ich rzeczywiste zużycie.(abstrakt oryginalny)

Fixed assets are present in all phases of a product life cycle, from its establishment to its closure (or revival). Fixed assets wear out as a result of their usage, natural changes or technical progress. The depreciation of fixed assets is regulated by balance law and tax law as well as IRS 16. Economic entities, by choosing simplified tax solutions, characterized by procedures based on simple calculations regarding deprecation, deviate from the possibility of specifying credible financial information. In such situations it is important to analyze the consumption of fixed assets in particular phases of a product life cycle by applying life cycle account because it offers the possibility of calculating adequate economic profits resulting from fixed assets and their actual consumption.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk M. [2008], Charakterystyka cyklu życia przedsiębiorstwa, [w:] Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 2. Buk H. [2008], Wiarygodność wyceny planowanego zużycia i odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, [w:] Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 3. Gabrusewicz W., Samelak J. (red.) [2002], Rachunkowość finansowa. Obszary problemowe, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 4. Irwin J., Niedzielski Z. [2002], Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 5. Jędrzejczak K. [1987], Amortyzacja środków trwałych i jej funkcje, PTE, Warszawa.
 6. Kabalski P. [2008], Amortyzacja aktywów niematerialnych w MSSF/MSR a rachunek cyklu życia produktu, [w:] Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF, część A, MSR 16, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 8. Nahotko W. [1999], System amortyzowania majątku trwałego w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 9. Seredyński R., Szaruga K., Dziedziak M. [2010], Operacje gospodarcze w praktyce księgowej. Wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego, ODiDK, Gdańsk.
 10. Sobańska I. [2010], Rozwój rachunkowości zarządczej w Polsce po 1990 r., [w:] Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Sobańska I., Michalak J. [1999], Metoda cyklu życia produktu a strategiczna rachunkowość zarządcza, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej nr 52, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu