BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szybiga Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Asymetria spożycia i produkcji wybranych artykułów żywnościowych w ujęciu przestrzennym
The Asymmetry of Consumption and Production of Selected Food Products in a Spatial Perspective
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 1, s. 104-117, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Produkcja żywności, Artykuły spożywcze
Food, Food production, Foodstuffs
Abstrakt
Żywność jest dobrem podstawowym, zatem bezpieczeństwo żywnościowe powinno być priorytetem każdego kraju. Jednym z jego aspektów jest dostępność fizyczna, której głównym gwarantem jest rolnictwo. Celem artykułu jest przedstawienie zmian przestrzennego zróżnicowania podaży i popytu żywności w latach 2005-2010. Badania wskazują na występującą asymetrię produkcji surowców rolnych i popytu efektywnego na żywność w ujęciu województw. Obserwuje się jednocześnie niewielkie zmiany struktury analizowanych zjawisk oraz wyraźną specjalizację regionów w zakresie produkcji rolnej. Przeprowadzone badania mogą stanowić punkt wyjścia w ocenie wykorzystania endogenicznych zasobów poszczególnych województw oraz realizacji polityki regionalnej, będącej podstawowym instrumentem unijnej polityki spójności. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M.: Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 98, z. l, 2011.
 2. Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung. BMELV, Berlin 2011.
 3. Chechelski P.: Polityka państwa wobec przemysłu spożywczego w warunkach integracji i globalizacji. Equilibrium, nr 1(4). UMK, Toruń 2010.
 4. Gulbicka B.: Bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się. Studia i Monografie, nr 116. IERiGŻ, Warszawa 2003.
 5. Gulbicka B.: Poziom wyżywienia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3, 2002.
 6. Kowalczyk S., Sobiecki R.: Europejski model rolnictwa wobec wyzwań globalnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4 (329), 2011.
 7. Krasowicz S.: Problemy zrównoważonego rolnictwa polskiego w świetle badań IUNG-PIB. Studia i Raporty, z. 29(3). IUNG-PIB, Puławy 2012.
 8. Kukuła S., 8.Krasowicz S.: Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa w świetle badań IUNG-PIB. Materiały konferencyjne IUNG-PIB, Puławy 2006.
 9. Kwasek M.: Wzorce konsumpcji w Polsce. Studia i Monografie, nr 153. IERiGŻ-PIB, Warszwa2012.
 10. Małysz J.: Bezpieczeństwo żywnościowe - strategiczna potrzeba ludzkości. Wyd. II zmienione. Wydawnictwo Almamer, WSE, Warszawa 2008.
 11. Michna W.: Wybrane problemy bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, 2000.
 12. Nietupski T., Szybiga K.: Bilans żywnościowy województwa dolnośląskiego. Roczniki Naukowe SERiA, t. IV, z. l, 2002.
 13. Nietupski T., Szybiga K., Kubacki M.: Próba określenia samowystarczalności żywieniowej regionu. Wieś i Rolnictwo, nr l (42), 1984.
 14. Poczta W.: Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych [w:] Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi (red. J. Wiklin, I. Nurzyńska). Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.
 15. Popyt na żywność. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe, nr 12. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2011.
 16. Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 17. Prutis S.: Regionalna polityka strukturalna w rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA, t. III, z. 1,2001.
 18. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. GUS, Warszawa 2011.
 19. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. GUS, Warszawa 2011.
 20. Rynek rzepaku. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe, nr 42. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2012.
 21. Servolin C.: Gospodarka rolna - między polityką a ekonomią. Wieś i Rolnictwo, nr 4 (129), 2005.
 22. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybołówstwa na lata 2012-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012.
 23. Szczepaniak I.: Samowystarczalność żywnościowa Polski. Przemysł Spożywczy, nr 66, 2012.
 24. Szybiga K., Trziszka T., Jarmoluk A.: Procesy przemian w przetwórstwie surowców rolnych na Dolnym Śląsku [w:] Wybrane strategie branżowe i subregionalne dla Dolnego Śląska. Prace Naukowe, Seria Konferencje, nr 9. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Wrocław 2007.
 25. Urban R., Szczepaniak I., Mroczek R. : Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (Synteza). Raport Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 177. IERiGŻ-РІВ, Warszawa 2010.
 26. Wilkin J.: Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji. Roczniki Naukowe SERiA, t. III, z. 1,2001.
 27. Wilkin J.: Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne. VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej - szansę i zagrożenia rozwoju". Warszawa, 29-30.11.2007.
 28. www.minrol.gov.pl.
 29. Zegar J.S.: Współczesne wyzwania rolnictwa. PWN, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu