BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kitlińska Ewelina (MarketingKobiet.pl), Maison Dominika (Uniwersytet Warszawski), Strzałka Agnieszka (MarketingKobiet.pl), Pawlikowska-Poleszek Katarzyna (Garden of Words, Warszawa, Polska)
Tytuł
Płeć konsumenta w marketingu - komunikat z badań internetowych
Consumer's gender in marketing - survey results
Źródło
Kobieta i Biznes, 2010, nr 1-4, s. 13-16, 42-45, bibliogr. 2 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Różnica między płciami, Kobieta, Konsument, Mężczyzna, Podejmowanie decyzji
Gender gap, Woman, Consumer, Men, Decision making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyniki badania potwierdzają, że to głównie kobiety dokonują zakupów. Istnieje jednak zauważalny podział w podejmowaniu decyzji o zakupie określonych kategorii produktowych. Do męskich obszarów decyzyjnych należą kategorie o wysokim stopniu złożoności technologicznej (motoryzacyjne, RTV i artykuły gospodarstwa domowego). Kobiety zaś są wciąż kojarzone z zajęciami domowymi i podejmowaniem decyzji o zakupie produktów spożywczych oraz środków czystości. Finanse są tym obszarem, gdzie dysproporcje w podejmowaniu decyzji o wyborze produktu nie są duże między kobietami i mężczyznami. W branży fi nansowej widać też świeży powiew nowych trendów - tworzone są produkty i przekazy marketingowe dedykowane kobietom. Firmy z tej branży najszybciej zauważają potrzeby kobiet oraz rosnący w siłę segment rynku. Wyniki części badań poświęconej zachowaniom kobiet i mężczyzn jako konsumentów jednoznacznie wskazują na świadomość wpływu różnic płciowych na zachowania konsumenckie. Według badanych kobiety są dużo bardziej wymagającymi klientami. W tym kontekście zastanawiające są częste deklaracje, że kobiety zbierają mniej niż mężczyźni informacji o produkcie/usłudze zanim podejmą decyzję o zakupie. Opinie te mogą mieć związek z nieuświadomionym a częstszym obcowaniem kobiet z produktem czy wybraną marką już na etapie zbierania informacji. Być może dlatego nie przypisuje się im w tak dużym stopniu jak mężczyznom zaangażowania w rozpoznanie rynku. Zaskakujące jest również to, że kobiety są uważane za konsumentów mniej lojalnych wobec marki. Takie deklaracje mogą wypływać z przekonań respondentów, a nie z faktycznych zachowań konsumenckich. Z części badania dotyczącej marketingu ukierunkowanego na płeć oraz marketingu kobiecego wnioskować można, że w Polsce konsumenci nie mają jeszcze świadomości, że produkty mogą być lepiej dopasowane do ich potrzeb warunkowanych płcią. Dziwne jest to, że dzieje się to na rynku rozwiniętym pod względem oferty produktowej, różnorodności marek oraz komunikacji marketingowej. Warto odnotować, że kobiety najczęściej deklarują, że bez znaczenia jest fakt, czy marka lub produkt są dedykowane ich płci, pomimo że są one bardzo wymagającymi klientkami. Są świadome, że mają wysokie oczekiwania, ale przy niewystarczającej ofercie kierowanej do nich nie wiedzą, że mogłyby dostać coś lepszego, gdyby rynek rozumiał ich potrzeby. To może mieć związek z realizowanymi od lat działaniami marketingowymi ukierunkowanymi na męskiego odbiorcę. Wieloletnie doświadczanie tego przez mężczyzn sprawiło, że dużo bardziej niż kobiety są świadomi jak rynek może spełniać ich oczekiwania. Wśród konsumentów rodzi się jednak oczekiwanie co do działań marketingowych dedykowanych kobietom. Marketing kobiecy ma duże szanse rozwoju w Polsce pod warunkiem, że się nie zbagatelizuje sygnałów wysyłanych przez konsumentki. To daje marketerom duże pole do zagospodarowania, o ile będą chcieli zgłębiać prawdziwe potrzeby, oczekiwania i wartości kobiet. Sprzyjającym warunkiem rozwoju tej dziedziny marketingu jest również brak utożsamiania go z feminizmem, mającym wciąż w Polsce pejoratywne skojarzenia. (abstrakt oryginalny)

The survey results confi rm the fact that women do most shopping. However, there is a visible division in making decisions concerning a purchase of the particular categories of products. Among male decisive domains belong categories of high degree of technological complexity (automotive, RTV and durable goods). Women are still associated with household chores and making decisions concerning food products and detergents. Finances are the fi eld where disproportion between women and men in making decisions concerning choosing the product are not great. In the fi nancial branch, you may feel the breaths of fresh trends, as there are created products and marketing messages targeted at women. Firms in this branch are the fastest to notice women's needs and the market segment that is gaining power. The results of the survey part dedicated to behaviours of women and men as consumers, univocally point out the awareness of a gender gap infl uence on consumer behaviours. According to the surveyed, women are much more demanding customers. In this context, frequent declarations that women gather less information about a product/service than men before they make a purchase decision are confusing. These opinions may relate to an unaware but more frequent contact of women with a product or a chosen brand already on the stage of gathering information. Maybe this is why they are believed not to be involved in recognition of the market to such a high degree as men. Surprising is also the fi nding that women are perceived as consumers less loyal to a brand. Such declarations may derive from the respondents' beliefs, instead of actual consumer behaviours. A part of the survey concerning gender directed marketing and female marketing leads to conclusion that consumers in Poland are not yet aware of the fact that products may better suit their gender related needs. It seems strange, that this is happening on the market developed in respect to the product offer, variety of brands marketing communication. It is worth to notice, that women most often declare their indifference to the fact that a brand or a product is dedicated to their gender, despite being more demanding customers. They are aware of their high expectations, but with the insuffi cient offer targeted at them, they do not realize that they could get something much better if the market comprehended their needs. This may be in connection with the long history of marketing targeted at a male customer. Many years of experiencing that kind of marketing by men resulted in the male higher than in case of women awareness regarding fulfi lment of their expectations by the market. However, consumers are becoming to anticipate a development of marketing actions dedicated to women. Female marketing has great chances of development in Poland, providing that the signals sent by female consumers will not be depreciated. This opens a large room for manoeuvre to marketers, providing that they are willing to penetrate the true needs, expectations and values of women. The factor facilitating development of this marketing area is also the fact that it is not associated with feminism, which is still perceived pejoratively in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. F. Popcorn, L. Marigold, EVEolution. Understanding Women - Eight Essential Truths that Work in Your Business and Your Life, Hyperion, New York 2000.
  2. M. Arletta, Marketing skierowany do kobiet, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KiB.2010.1-4.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu