BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielecki Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kompetencje absolwentów studiów wyższych w świetle ogólnoeuropejskich badań Cheers, Reflex i Tuning
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 13 - 66, bibliogr. 53 poz., tab., wykr., rys.
Słowa kluczowe
Kompetencje pracownicze, Kwalifikacje menedżera, Rynek pracy, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Szkolnictwo wyższe, Psychologia biznesu, Kariera zawodowa, Kapitał ludzki, Badania ankietowe
Employees competencies, Managerial qualifications, Labour market, University graduate employment, Higher education, Business psychology, Professional career, Human capital, Questionnaire survey
Abstrakt
Wzrastające znaczenie analizy kompetencji absolwentów szkół wyższych jest wynikiem przemian tożsamości współczesnych uczelni i coraz silniejszych związków szkolnictwa wyższego z otoczeniem gospodarczym, a w odniesieniu do powstającego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA) - presji wywieranej przez promotorów procesu bolońskiego oraz rządy krajów sygnatariuszy deklaracji bolońskiej. Nie bez znaczenia, biorąc pod uwagę realia europejskie, jest także oddziaływanie innych czynników zewnętrznych w postaci zmian zachodzących na absolwenckich rynkach pracy (wzrost bezrobocia, zmiany wymagań kwalifikacyjnych) oraz przemian demograficznych (spadek liczebności roczników w wieku studiów wyższych). Wyrazem tych tendencji jest wzrost zainteresowania zatrudnieniem absolwentów oraz ich zdolnością do zatrudnienia, czy też innymi słowy adaptacyjnością na rynku pracy (employability). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A.F.Cabrera, D.J.Weerts, B.J.Zulick : Making an Impact with Alumni Surveys. W : Enhancing Alumni Research : European and American Perspectives. Eds. D.J.Weerts, J.Vidal. "New Directions for Institutional Research" 2005, No. 126, Jossey-Bass, San Francisco, s.5, 8-11.
 2. D.C. McClelland : Testing for Competence Rather than for "Intelligence". "American Psychologist" 1973, No.28(1), s. 3-9.
 3. C.K.Prahalad, G.Hamel : The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review" May-June 1990.
 4. R.E.Boyatzis : The Competenet Manager : A Model for Effective Performance. John Wiley & Sons, New York 1982.
 5. L.M. Spencer, S.M.Spencer : Competence at Work. John Wiley & Sons, New York 1993.
 6. G.Filipowicz : Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. PWE, Warszawa 2004.
 7. Oleksyn T. : Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. A.Rakowska : Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 9. P.Smółka : Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 10. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Red. S.A.Witkowski, T.Listwan. Difin, Warszawa 2008.
 11. Kompetencje transferowalne. Diagnoza. Kształtowanie. Zarządzanie. Red. S.Konarski, D.Turek. OW SGH, Warszawa 2010.
 12. UNIDO : UNIDO Competences. Part I. Strengthening Organizational Core Values and Managerial Capabilities. UNIDO, 2002, s.11.
 13. Performance Indicators in Higher Education in the UK, zasoby internetowe HESA (Higher Education Statistics Agency), http://www.hesa.ac.uk.
 14. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 84, poz. 455, Art. 13a.
 15. Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. MNiSzW, Warszawa 2010, zasoby internetowe MNiSzW : http://www.nauka.gov.pl.
 16. Holmes L. : Understanding the Competence of College Graduates : Possession, Position, or Process ? Keynote presentation to International Forum on Higher Education Evaluation. National Taiwan Normal University, October 2008, s. 2.
 17. Ewangelista L. : Competencies and Career Guidance, s.2, zasoby internetowe firmy konsultingowej Leonardo Evangelista : http://www.orientamento.it.
 18. Zestawienie definicji Krajowych Ram Kwalifikacji, zasoby internetowe MNiSzW : http://www.nauka.gov.pl.
 19. Wkład uczelni w Proces Boloński. Wprowadzenie do projektu, Tuning, Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji, Warszawa 2008, s. 140 i 146.
 20. A.Garcia-Aracil, J.G.Mora, L.E. Vila : The Rewards of Human Capital Competence for Young European Higher Education Graduates. "Tertiary Education and Management" 2004, Vol. 10, No 4, s. 290.
 21. P.A. McLagan : Competency Systems in the New World of Work. s. 7-9, zasoby internetowe McLagan International, Inc. : http://www.mclaganint.com/.
 22. G.A.Murphy, B.A.Calway : Skilling for the Workforce _ The Imperative of Stated Education Policies.Referat przedstawiony na 29. Forum EAIR, Uniwersytet w Innsbrucku 26-29 sierpnia 2007, s. 4.
 23. L.S.Shulman : Making Difference : A Table of Learning. "Change" 2002, Vol. 34, No. 6, zasoby internetowe Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching : http://www.carnegiefoundation.org.
 24. E.Rainsbury, D.Hodges, N.Burchell : Ranking Workplace Competencies : Student and Graduate Perceptions. "Asia-Pacific Journal of Cooperative Education" 2002, Vol. 3(2), s. 15.
 25. TeamView360. Facilitator's Manual, Envisia Learning, Santa Monica 2005.
 26. ManagerView360. Facilitator's Guide, Envisia Learning, Santa Monica 2009, s. 29-31.
 27. S.Adam : An Introduction to Learning Outcomes. A Consideration of the Nature, Function and Position of Learning Outcomes in the Creation of the European Higher Education Area. W : EUA Bologna Handbook. Making Bologna Work. Eds. E.Froment, J.Kohler, L.Purser and L.Wilson. Chapter B _ Introducing Bologna Objectives and Tools, Raabe Verlag, Berlin 2006, s. 2.
 28. Europejskie Ramy Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (2005).
 29. Europejskie Ramy Kwalifikacji dla Uczenia się przez Całe Życie (ERK, 2008).
 30. S.Adam : Using Learning Outcomes A Consideration of the Nature, Role, Application and Implications for European Education of Employing "Learning Outcomes" at the Local, National and International Levels, Using Learning Outcomes. United Kingdom Bologna Seminar, 1-2 July 2004, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, s. 4.
 31. D.Goleman : What Makes a Leader. "Harvard Business Review" November/December 1998, Vol. 76, Iss. 6, s. 95.
 32. D.Kennedy, A.Hyland, N.Ryan : Writing and Using Learning Outcomes: A Practical Guide. W : EUA Bologna Handbook. Making Bologna Work.
 33. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe zycie (2006/962WE), Dz.U.UE L394/10, 30.12.2006.
 34. London Communique. Towards the European HigherEducation Area: Responding to Challenges in a Globalised Word, 18 May 2007; The Bologna Process 2020 - The European Higher Education Area in the New Decade. Communique of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009.
 35. Workin Group on Employability ,"Employability : the Employer's Perspective and its Implications", Official Bologna Seminar, 6-7 November 2008, Abbaye de Neumunster, Luxembourg, s. 2-4.
 36. BUSINESSEUROPE Position Paper on the Employability of Graduates, 8 May 2007, zasoby internetowe BUSINESSEUROPE : http://www.businesseurope.eu.
 37. H.Schomburg : Handbook for Graduate Tracer Studies. Centre for Research on Higher Education and Work, University of Kassel, 2003, s. 29-30.
 38. R.Williams, J.Brennan, A.Woodley : Alumni Studies in the United Kingdom. W : Enhancing Alumni Research : European and American Perspectives, s.86-89.
 39. H.Schomburg, U.Teichler : Higher Education and Graduate Employment in Europe. Results from Graduate Surveys from Twelve Countries. Higher Education Dynamics Series, Vol. 15, Springer, Dodrecht 2006.
 40. The Flexible Professional in the Knowledge Society : General Results of the REFLEX Project. Eds. J.Allen and R. van der Velden.
 41. J.Allen, R. van der Velden: The Flexible Professional in the Knowledge Society : Conceptual Framework of the REFLEX Project, REFLEX Workin paper 1.
 42. Sample Design REFLEX Version 8 October 2004, zasoby internetowe projektu REFLEX: http://www.fdwwb.unimaas.nl/roa/reflex.
 43. REFLEX: Conclusions and Policy Implications. The Flexible Professional in the Knowledge Society: Results from a European Study, prezentacja multimedialna R.van der Veldena przedstawiona na spotkaniu rady projektu HEGESCO, Ljubljana, Slovenia, 7 February 2008, zasoby internetowe projektu HEGESCO: http://www.hegesco.org
 44. Report on the Large-Scale Graduate Survey: Competencies and Early Labour Market Careers of Higher Education Graduates. Eds. J.Allen, R.van der Velden, University of Ljubljana, December 2009, zasoby internetowe projektu HEGESCO: www.decowe.org
 45. B.Little, E.Braun, W.Tang: Competences Possessed and Required by European Graduates. Report to HEFCE by Centre for Higher Education Research and Information, The Open University, CHERI, November 2008.
 46. Introduction to Tuning Educational Structures in Europe. Universities' Contribution to the Bologna Process, Tuning [Tuning General Brochure], 2007.
 47. Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład uczelni w proces boloński. Tuning, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2008, zasoby internetowe projektu Tuning: http://www.tuning.unideusto.org.
 48. Tuning Educational Structures in Europe II. Universitie' Contribution to the Bologna Process. Eds. J.Gonzales, R.Wagenaar, s.45, zasoby internetowe projektu Tuning: http://www.tuning.unideusto.org
 49. U.Teichler, B.Kem: Towards a New Understanding of the Relationships between Higher Education and Employment. "European Journal of Education" 1995, Vol. 30, No. 2.
 50. J.Allen, G.Ramaekers, R.van der Velden: Measuring Competencies of Higher Education Graduates. W : Enhancing Alumni Research: European and American Perspectives, s. 51-58.
 51. zasoby internetowe Quality Assurance Agency for Higher Education (QAAHE): http://www.qaa.ac.uk/
 52. Bielecki P. : Sylwetka absolwenta studiów z zakresu zarządzania (standardy benchmarkingowe QAAHE/ABS oraz standardy programowe projektu Tuning). "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 1 (115), s. 77-99.
 53. Student Employability Profiles : A Guide for Higher Education Practitioners, The Council for Industry and Higher Education. The Higher Education Academy, September 2006, s. 3.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu