BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowicz Mariusz E. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Koordynacja polityki proinwestycyjnej w procesach umiędzynarodowienia metropolii : studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM)
Co-Ordination of Pro-Investment Policy in the Processes of Metropolis' Internationalization : The Case of Łódź Metropolitan Area
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 246, s. 129-145, rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjna metropolia, konkurencyjny region
Słowa kluczowe
Atrakcyjność inwestycyjna, Miasto, Obszar metropolitalny, Polityka innowacyjna, Korporacje międzynarodowe, Koordynacja polityki
Investing attractiveness, City, Metropolitan area, Innovation policy, International corporation, Policy coordination
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie poziomu koordynacji polityki proinwestycyjnej na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM). Analiza ta, oparta na badaniach realizowanych zarówno wśród podmiotów sektora publicznego, jak i w dużych przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego, pozwoliła na stwierdzenie, że zakres współpracy między podmiotami polityki proinwestycyjnej na terenie ŁOM pozostaje zróżnicowany, mało skoordynowany i pozbawiony spójnej strategii w zakresie przyciągania inwestorów. (fragment tekstu)

Internationalization of economic activity, by opening local economy for global capital flows in the form of foreign direct investment (FDI), is nowadays one of the main conditions of enhancing metropolitan potential of a given area. What also gives evidence about the attractiveness and effectiveness in attracting subsidiaries and branches of transnational corporations (TNCs), is the ability of metropolitan areas (understood as very complex and composite functional urban units), to integrate and coordinate such policies, like: land use planning, public transport, infrastructure, but also investors-oriented place marketing. The aim of this paper is to present the level of coordination of pro-investment policy in the Łódź Metropolitan Area. The analysis is based on research conducted among both public bodies and big foreign directs investors from its local and regional administrative units. It leads to conclusion that cooperation between many authorities engaged in investors-oriented marketing is quite limited and metropolitan area as the whole is lacking a common strategy to attract investors. It seems that in the present stage of Łódź Metropolitan Area development, stronger and more formalized forms of metropolitan integration, should be taken into account. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 1996, OECD, Paryż.
 2. Domański В. (red.), 2005, Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzen¬nej UJ, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Kraków.
 3. Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 4. Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 5. Guziejewska В., 2008, Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego, Teoria a praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 6. Jarczewski W., 2007, Pozyskiwanie inwestorów do gmin, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 7. Kaczmarek Т., Mikuła Ł., 2007, Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 8. Keynes J.M., 1985, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, War¬szawa.
 9. Kukliński A., Kołodziejski J., Markowski Т., Dziemianowicz W. (red.), 2000, Globalizacja polskich metropolii, Euroreg, Warszawa.
 10. Lackowska M., 2009, Dlaczego w Polsce potrzebna jest ustawa metropolitalna? Ograniczenia dobrowolnej współpracy samorządów w obszarach metropolitalnych, "Samorząd Terytorialny", 3, s. 5-17.
 11. Markowski T., Marszał Т., 2006, Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja, KPZK PAN, Warszawa.
 12. Nowicki M. (red.), 2006, Czas na metropolię, "Pomorski Przegląd Gospodarczy", 5.
 13. Ostrom V., Tiebout Ch.M., Warren R., 1961, The Organization of Government in Metropolitan Areas: A Theoretical Inquiry, "The American Political Science Review", 55(4), s. 831-842.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, DzU 1997, nr 46, poz. 289.
 15. Salet W., Thornley A., Kreukels A. (red.), 2003, Metropolitan governance and Spatial Planning. Comparative Case Studies of European City-Regions, Spon Press, London.
 16. Sassen S., 2003, Cities in a World Economy, Columbia University Press, New York.
 17. Sassen S., 2007, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Wydawni¬ctwo UJ, Kraków.
 18. Sokołowicz M.E., 2008, Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), Prace Dok¬torskie z Zakresu Ekonomii i Zarządzania, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 19. Sokołowicz M.E., 2009, Korporacje transnarodowe w tworzeniu regionalnych systemów innowacji, [w:] Nowakowska A. (red.), Budowanie zdolności innowa¬cyjnych regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 43-59.
 20. Stephens G.R., Wikstrom N., 2000, Metropolitan Government and Governance. Theoretical Perspectives, Empirical Analysis, and the Future, Oxford University Press, New York-Oxford.
 21. Study on Urban Functions, 2007, Final Report, ESPON.
 22. Torres O., 2004, Lokalna globalizacja czy globalna lokalizacja. Rozważania na temat glokalizacji; [w:] Jewtuchowicz A. (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsię¬biorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 23-41.
 23. Veltz P., 1996, Mondialisation, villes et territoires : une économie d'archipel, PUF, Paris.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/546
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu