BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koliński Adam (Poznan School of Logistics)
Tytuł
The Efficiency of the Production - the Analyse of Problems Based on the Literature Research
Ocena efektywności produkcji - analiza problemu w świetle literatury
Źródło
LogForum, 2012, vol. 8, nr 2, s. 137-150, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność produkcji, Badanie efektywności, Przegląd literatury, Kontrola produkcji
Production effectiveness, Research efficiency, Literature review, Production control
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Efektywność produkcji jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej logistyki, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Podniesienie poziomu efektywności procesu produkcyjnego można osiągnąć na wiele sposobów. Wybór problematyki efektywności produkcji jest spowodowany brakiem opracowanego kompleksowego modelu służącego do analizy efektywności procesu produkcyjnego, zarówno w literaturze przedmiotu, jak również w praktyce przedsiębiorstw. Metody: Głównym celem artykułu jest usystematyzowanie procesów uzyskania danych wejściowych do modelu oceny efektywności produkcji. W artykule przedstawiono metodologię budowy modelu oceny efektywności produkcji na wstępnym etapie analizy. Wyniki i wnioski: Podstawowym założeniem wstępnej analizy modelu jest skoordynowanie celów decyzyjnych na wszystkich poziomach zarządzania. Przedstawione założenia należy traktować jako wstępną analizę niezbędną do wielowariantowej oceny efektywności procesu produkcyjnego, skoncentrowaną na poziomie operacyjnym. (abstrakt oryginalny)

Background: The production efficiency is one of the most important problems of the present-day logistics, both at operational as well as strategic levels. Increasing the level of the efficiency of the production process can be achieved in many ways. The reason of the selection of the issues covering the problems of the production efficiency is the lack of a comprehensive model for analyzing the efficiency of the production process, both in the scientific literature and in the business practice. Methods: The main aim of this paper is to systematize the process of obtaining input data for the assessment model of the production efficiency. The methodology for building the assessment model of production efficiency at the initial stage of the analysis was presented. Results and conclusions: The basic goal of a preliminary analysis of the model is to coordinate decision-making targets at all levels of the management. The presented assumptions should be regarded as a preliminary analysis, indispensable for the multivariate analysis of the production process efficiency, focused on the operational level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Corbett T., 1998, Throughput Accounting. North River Press, New York.
 2. Domański R., Hadaś L., 2010, The essential problems of efficiency of production systems - application TOC one of the methods of overcoming, in: Innovative and intelligent manufacturing systems, Fertsch M. (ed.), Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, 261- 272.
 3. Fertsch M., 1998, A dynamic procedure for defining an order quantity, in: Journal of Materials Processing Technology, 76, (1-3), 276-278.
 4. Głowacka-Fertsch D., Fertsch M., 2004, Zarządzanie produkcją [Production Management], Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.
 5. Goldratt E.M., Cox J., 2004, The Goal: A Process of Ongoing Improvement. North River Press, Massachusetts.
 6. Koliński A., 2010, Diversification of Production - innovative tool for Controlling, in: Innovative and intelligent manufacturing systems, Fertsch M. (ed.), Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, 241-250.
 7. Koliński A., Golińska P., 2011a, Bilansowanie zasobów w aspekcie efektywności procesu produkcyjnego [Balancing of resources In case of production process efficiency], w: Wybrane problemy logistyki produkcji [Selected problems of production logistics], Golińska P. (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 9-25.
 8. Koliński A., Golińska P., 2011b, Analiza wydajności jako wstępna ocena efektywności produkcji -studium przypadku [The analysis of the efficiency as a preliminary evaluation of the production efficiency], w: Wybrane problemy logistyki produkcji [Selected problems of production logistics], Golińska P. (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 69-88.
 9. Koliński A., Trojanowska J., Kolińska K., 2011, Analiza wykorzystania metod i technik zarządzania w celu minimalizowania skutków kryzysu gospodarczego [The analysis of the usage of management methods and techniques aimed to the minimization of results of economic crisis] - wyniki badań [research results], w: Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 8, 9-15.
 10. Meade D. J., Kumar S., Houshyar A., 2006, Financial analysis of a theoretical lean manufacturing implementation using hybrid simulation modeling, Journal of Manufacturing Systems, 25, (2), 137-152.
 11. Sliwczynski B. 2011, Operational controlling - a tool of translating strategy into action. LogForum, 7 (1), 45-59.
 12. Trojanowska J., Koliński A., 2011, Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją [The strategy of an effective business management by the adaptive production management], w: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie produkcją, nr 16, Poznań, 225-240.
 13. Trzcieliński S. (ed.), 2007, Agile Enterprise. Concepts and Some Results of Research, IEA Press, Madison.
 14. Waters D., 2002, Operations management: producing goods and services. Pear-son Education, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu