BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciesielski Marek (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Supply Chains in Context of Knowledge of Business Networks
Łańcuchy dostaw w kontekście wiedzy o sieciach gospodarczych
Źródło
LogForum, 2012, vol. 8, nr 1, s. 3-10, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Łańcuch dostaw, Podejście sieciowe
Logistics, Supply chain, Network approach
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Łańcuchy dostaw są rodzajem sieci gospodarczych, aczkolwiek oba te pojęcia są ciągle różnie definiowane w Polsce. Wydaje się, że paradygmaty subdyscyplin ekonomicznych w różnych stopniu i w różny sposób zaabsorbowały wiedzę o sieciach gospodarczych. W Polsce w wielu obszarach nauk o zarządzaniu sieci są ciągle traktowane jako nowość. Metody: Paradygmaty czterech subdyscyplin (logistyki, marketingu, zarządzania strategicznego i międzynarodowych stosunków gospodarczych) zostały poddane analizie i porównaniu. Wyniki: Poziom integracji między subdyscyplinami nauk ekonomicznych jest niski. Występują znaczne różnice w paradygmatach subdyscyplin, pojęcie sieciowości, i co z tego wynika, pojęcie strategii, w poszczególnych dyscyplinach jest traktowane inaczej. Wnioski: Należy zintensyfikować proces tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych jak również wywołać dyskusje metodologiczne na różnych poziomach (od ujednolicenia pojęć po zespolenie paradygmatów). (abstrakt oryginalny)

Background: Supply chains are a kind of business networks although both of these concepts are still defined in different ways in Poland. It seems that the paradigms of economics subdisciplines absorbed the knowledge of business networks in various ways and on various levels. In Poland, the networks are still treated as a novelty in many areas of management science. Methods: The paradigms of four subdisciplines (logistics, marketing, strategic management and international economic relations) were analyzed and compared. Results: The level of the integration between economic subdisciplines is low. There are significant differences among paradigms of subdisciplines, the concept of network is treated in different way in different subdisciplines, and therefore, the concept of strategy is in particular disciplines is treated differently. Conclusions: The formation of interdisciplinary research teams should be intensified as well as the methodological discussions on different levels (from the unification of concepts up to grouping and unification of paradigms) should be induced. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bozarth C., Handfirld R.B., 2007, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw [Introduction to the management of operations and supply chains], Helion , Gliwice, 54.
 2. Castells M., 2010, Społeczeństwo sieci [A community of a networks] , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 164.
 3. Flynn B., Huo Baofeng, Zhao X., 2009, The impact of supply chain integration on performance: a contingency and configuration approach, journal of Operations Management.
 4. Gorynia M., Jankowska B., 2007, Teorie internacjonalizacji [Theories of internationalisation], Gospodarka Narodowa 2007, 10.
 5. Hines T., 2004, Supply Chain Strategies, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, 5.
 6. Kay J., 1996, Podstawy sukcesu firmy [Principles of business success], PWE, Warszawa, 9.
 7. Leksykon zarządzania [A book of the management], 2004, Difin, Warszawa, 510.
 8. Noga A., 2009, Teorie przedsiębiorstw [Theories of companies], PWE, Warszawa, 90.
 9. Ratajczak-Mrozek M., 2004, Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii [Business networks and the competitive advantages of technologically advanced companies], Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, 29.
 10. Witek-Crabb A., 2006, Zmiana paradygmatu zarządzania strategicznego - zarys koncepcji. w: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności [The change of a paradigm of strategical management- a concept, in: Management and innovations. Challenges of present days], PN AE 1116, Wrocław.
 11. Witkowski J., 2005, Organizacje sieciowe, sieci strategiczne i łańcuchy dostaw - próba systematyzacji pojęć strategie i logistyka organizacji sieciowych [Network' organizations, strategic networks and supply chains - an attempt of systematization of concepts of strategies and the logistics of network organizations], Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 186.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu