BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczerzycki Waldemar (Poznań University of Economics, Poland), Januszewski Piotr (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
The Concept of the Implementation of Inventomry Management by the Supplier with the Use of Agent Technology
Koncepcja implementacji zarządzania zapasami przez dostawcę z zastosowaniem technologii agentowej
Źródło
LogForum, 2012, vol. 8, nr 1, s. 21-28, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zapasami przez dostawcę, Logistyka, Zarządzanie zapasami, Zapasy
Vendor Managed Inventory (VMI), Logistics, Inventory management, Inventories
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Jak powszechnie wiadomo, wdrożenie instrumentów zarządzania logistycznego jest możliwe jedynie dzięki zastosowaniu najnowszych technologii informacyjnych. Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań w tym zakresie jest tzw. technologia agentowa. Jej istota polega na zupełnie nowym sposobie rozpraszania oprogramowania na platformie sieci komputerowej, w której komputery wymieniają między sobą nie tylko dane, ale również moduły programowe, zwane właśnie agentami. Pierwszym celem pracy było zaproponowanie alternatywnej metody implementacji koncepcji zarządzania zapasami przez dostawcę, przez wykorzystanie inteligentnych agentów programowych spełniających rolę nie tylko medium przenoszenia informacji, ale także podejmujących autonomiczne decyzje w oparciu o nadane im przywileje. Drugim celem było zaproponowanie nowego modelu agenta programowego, który charakteryzowałby się zarówno mobilnością jak i wysoką inteligencją. Metody: Po krótkim przybliżeniu istoty technologii agentowej przedstawiono najważniejsze korzyści wynikające z jej wykorzystania do budowy platform informatycznych do wspomagania biznesu. Następnie zaproponowano oryginalny model polimorficznego agenta programowego o nazwie MDV (ang. Multi-Dimensionally Versioned software agent), zorientowanego na specyfikę zastosowań IT w biznesie. Agent MDV jest wielopłaszczyznowo wersjonowany, co umożliwia przekazywanie przez sieć komputerową jedynie najbardziej odpowiednich fragmentów jego kodu i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. W konsekwencji, między komputerami transmitowane są niewielkie ilości kodu programowego, co gwarantuje dużą mobilność agentów, a tym samym wysoką efektywność funkcjonowania platform informatycznych zbudowanych w oparciu o proponowany model. Dalej przedstawiono propozycję adaptacji agentów programowych, funkcjonujących zgodnie za modelem MDV, do implementacji znanego instrumentu zarządzania logistycznego - VMI (zarządzanie zapasami przez dostawcę, ang. Vendor Managed Inventory). Wyniki: Najważniejsze korzyści takiego podejścia to: obniżone koszty, większa uniwersalność i efektywność działania, nowe możliwości funkcjonalne, zwłaszcza w odniesieniu do prowadzenia negocjacji biznesowych, pełna automatyzacja pracy, niewymagająca w praktyce zaangażowania użytkowników sieci, możliwość wykorzystania nowych kanałów komunikacyjnych. Wnioski: Zaproponowano alternatywną implementację zarządzania zapasami przez dostawcę. Przedstawione zalety zastosowania agentów programowych są istotnie wzbogacone w przypadku proponowanego modelu MDV, co zilustrowano praktycznie proponując zastosowanie takich agentów do wdrożenia instrumentu VMI. (abstrakt oryginalny)

Background: As it is well know, the implementation of instruments of logistics management is only possible with the use of the latest information technology. So-called agent technology is one of the most promising solutions in this area. Its essence consists in an entirely new way of software distribution on the computer network platform, in which computer exchange among themselves not only data, but also software modules, called just agents. The first aim is to propose the alternative method of the implementation of the concept of the inventory management by the supplier with the use of intelligent software agents, which are able not only to transfer the information but also to make the autonomous decisions based on the privileges given to them. The second aim of this research was to propose a new model of a software agent, which will be both of a high mobility and a high intelligence. Methods: After a brief discussion of the nature of agent technology, the most important benefits of using it to build platforms to support business are given. Then the original model of polymorphic software agent, called Multi-Dimensionally Versioned Software Agent (MDV) is presented, which is oriented on the specificity of IT applications in business. MDV agent is polymorphic, which allows the transmission through the network only the most relevant parts of its code, and only when necessary. Consequently, the network nodes exchange small amounts of software code, which ensures high mobility of software agents, and thus highly efficient operation of IT platforms built on the proposed model. Next, the adaptation of MDV software agents to implementation of well-known logistics management instrument - VMI (Vendor Managed Inventory) is illustrated. Results: The key benefits of this approach are identified, among which one can distinguish: reduced costs, higher flexibility and efficiency, new functionality - especially addressed to business negotiation, full automation of work that in practice does not require the involvement of network users, the ability to use new communication channels, etc. Conclusions: The proposed MDV model significantly enriched the advantages of software agents, which was then practically illustrated by the proposal of their use for the VMI implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Christopher Martin, 2005, Logistics and Supply Chain Management: creating Value-Added Networks, Harlow, Pantice Hall.
  2. FIPA Abstract Architecture Specification. [Online] Foundation for Intelligent Physical Agents. www.fipa.org/specs/fipaSC00001L/.
  3. FIPA ACL Message Structure Specification. [Online] Foundation for Intelligent Physical Agents. www.fipa.org/specs/fipa00061/.
  4. Manage - the executive fast track. [Online] http://www.12manage.com/methods_vendor_ managed_inventory.html.
  5. Roussel Shoshanah Cohen Joseph, 2005, Strategic supply chain management: the five disciplines for top performance, MacGraw-Hill.
  6. Rykowski Jarogniew, 2008, Personalized Access to Heterogeneous Distributed Information Sources by Means of Software Agents, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
  7. Vendor Managed Inventory. [Online] http://vendormanagedinventory.com/.
  8. Wieczerzycki Waldemar, 2005, Polymorphic Agent Clusters - the Concept to Design Multi-Agent Environments Supporting Business Activities, Springer-Verlag, Lecture Notes in Artificial Intelligence 3593, 233-245.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu