BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrzyński Michał (Gdansk University of Technology, Poland), Waszczur Piotr (Gdansk University of Technology, Poland)
Tytuł
Simulation Analysis of a Production Process with Selected Six Sigma Ratios
Analiza symulacyjna procesu produkcyjnego z uwzględnieniem wybranych mierników Six Sigma
Źródło
LogForum, 2012, vol. 8, nr 1, s. 47-54, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Linia produkcyjna, Sześć Sigma, Analiza symulacyjna, Proces produkcji, Symulacja
Production line, Six Sigma, Simulation analysis, Production process, Simulation
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Obecnie narzędzia komputerowe pozwalają w coraz większym zakresie modelować i przeprowadzać eksperymenty symulacyjne procesów i zjawisk. Analiza symulacyjna umożliwia lepsze zrozumienie współzależności pomiędzy etapami realizacji poszczególnych procesów produkcyjnych. Metody: Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, których celem było pokazanie możliwości analizy przebiegu procesu wg opracowanych scenariuszy i wariantów w powiązaniu z oceną jakościową procesu. Badania oparto o modele symulacyjne opracowane i oprogramowane dla przetwarzania części w zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Wyniki dla przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych odniesiono do podstawowych wskaźników pracy systemu jak wykorzystanie maszyn i innych środków produkcji, wydajności, liczby jednostek niezgodnych itp. Analizę procesu poszerzono o ocenę jakościową, opartą o wybrane mierniki stosowane w metodologii Six Sigma. Wyniki: Zaobserwowano znaczący wpływ identyfikacji tak zwanych "ukrytych fabryk" w systemie produkcyjnym na wartość poziomu sigma. Wnioski: Zastosowanie metodologii Six Sigma, wykorzystującej statystyczne metody analizy, ma duże znaczenie w ocenie i usprawnianiu procesów. Identyfikacja, dobór liczby i miejsc inspekcji ma duże znaczenie dla kontroli i oceny całego procesu. Zestawienie uzyskanych poziomów sigma dla opracowanych scenariuszy i wariantów pozwala na pełną analizę przebiegu procesu. Uzyskane wyniki potwierdziły wcześniejsze twierdzenia o dużym znaczeniu "ukrytych fabryk", a fakt ich nieujawnienia znacząco wpływa na jakość procesu. (abstrakt oryginalny)

Background: Computer technologies allow more and more to model as well as to perform simulation experiments of various processes. The simulation analysis provides a better understanding of the interdependencies between various stages of production processes. Methods: The results of simulation studies were presented, the aim of them was to show the opportunities of the analysis of the process according to the scenarios and variants developed in connection with the qualitative assessment process. The study was based on simulation models developed and programmed for the processing of parts in an automated production line. The results of the conducted simulation experiments were referred to the primary ratios of the system work like the use of machines and other means of production, capacity, number of defects, etc. The analysis of the process was expanded by the qualitative assessment, based on selected ratios used in Six Sigma methodology. Results: The significant influence of the identification of so-called "hidden factories" in the production process on the value of sigma level was observed. Conclusions: The application of Six Sigma methodology and its statistical methods has a significant importance in the estimation and improvement of processes. The identification and the choice of number of inspection points are important for the monitoring and evaluation of the whole process. The obtained results confirmed the earlier assumptions of great importance of "hidden factories". Not revealing them influences significantly the quality of a process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Antony J., Kumar M., Madu C., 2005, Six Sigma in small and medium-sized UK manufacturing enterprises. Some empirical observations, International Journal of Quality and Reliability Management 8, 860 - 874.
  2. Barney M., McCarty T., 2005, Nowa Six Sigma [New Six Sigma]. Wydawnictwo HELION, Gliwice.
  3. Bratić Diana, 2011, Six Sigma: A Key Driver for Process Improvement, IBIMA Publishing, Article ID 823656, Vol. 2011
  4. Hamrol A., 2005, Zarządzanie jakością z przykładami [Quality Management with examples]. PWN, Warszawa.
  5. Harry M., Schroeder R., 2001, Six Sigma. Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych [Six Sigma. The use of quality program for the improvement of financial results]. Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
  6. Pyzdek T., 2003, The Six Sigma Handbook. McGraw-Hill, 486.
  7. Shetwan A.G., Vitanov V., Tjahjono B., 2011, Allocation of quality control stations in multistage manufacturing systems, Computers & Industrial Engineering 60, 473 - 484.
  8. Wessel G., Burcher P., 2004, Six Sigma for small and medium-sized enterprises. The TQM Magazine 4, 264-272.
  9. Wodecka-Hyjek A., Walczak M., 2006, Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu Six Sigma [The use of poka-yoke techniques at the implementation of Six Sigma]. Problemy Jakości, 1, 13- 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu