BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mliczewska Danuta
Tytuł
Przedsiębiorstwo w gospodarce Aspekt teoretyczny i praktycy
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1991, nr 329, 237 s., bibliogr. 119 poz.
Słowa kluczowe
Funkcje przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Gospodarka towarowo-pieniężna
Company functions, Enterprise development, Money-goods economy
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Przedsiębiorstwu będącemu ważną instytucją życia społeczno-gospodarczego wiele uwagi poświęcają różne dyscypliny naukowe, w tym również ekonomia. Jej przedstawiciele zajmują się analizą funkcji przedsiębiorstwa, jego zachowań, sposobami podejmowania decyzji gospodarczych, rola rachunku ekonomicznego, systemami motywacji itp. Podejmuje się nowe kierunki badań porównawczych, szczególnie rozwinięte w odniesieniu do przedsiębiorstwa funkcjonalnego w gospodarce towarowo-pieniężnej (rynkowej), zwanej też kapitalistyczną. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alchisn A., Economic Forces at Work. Lilbert.j Press, INdianapolis 1977.
 2. Alchian A., Demsetz E., Produkcja, koszty informacji i orgainIzacja gospodarcza. In Plus, Warszawa 1983.
 3. Balcerowicz L., Uwagi o pojęciu własności. "Studia Filozoficzne" 1986 nr 4.
 4. Baran P.A., Sweezy.P.E., Kapitalizm monopolistyczny. PWT, Warszawa 1968.
 5. Baumol R.E., Benham F., Meier G.H., , Samuelson. R., Wykłady z ekonomii politycznej. Wybór tekstów PWK, Warszawą 1965.
 6. Beksiak .J., O autentycznych przedsiębiorstwach przedsiębiorstwach socjalistycznych. Ref. na sem.: Propozycje przekształceń polskiej gOspcdarki. SGiS Warszawa., 16-17 listopada 1988.
 7. Beksiak J., Powiązania pomiędzy uczestnikami procesów gospodarczych. Stadium I. Maszynopis. IFGN SGPiS Warszawa 1983.
 8. Beksiak J. , ZadŁużenie a zmiana ustroju gospodarczego "Tygodnik Solidarność" 1989 nr 9.
 9. Beksiak J., Zmiany w gospodarce. PWN,, Warszawa 49-8.2.
 10. Błaszczyk B., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 1989.
 11. Borkowski E., Sprzedać, oddać, wydzierżawić? "Polityka" 1988 nr 49.
 12. Casson R., Entrentrepreneur an economic theory. M.Robertson. Oxford 1982.
 13. Chrystowski J., Eysymontt J., Glapiński A., Kurowski S., Projekt programu gospodarczego. "Rzeczpospolita" 1990 nr 183.
 14. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do 198O roku. PWE, Warszawa 1987.
 15. Coase R., The nature of the firm. "Economica" (new series) 1937.
 16. Corporata America invents the in house, entrepreneur. "The Economist'' z 23.11.1988.
 17. Dąbrowski M., Ekonomiczne konsekwencje samorządności pracowniczej. Praca hab. Ossolineum, Warszawa 1986.
 18. Dąbrowski H., Reforma, rynek, samorząd. PWE, Warszawa, 1990.
 19. Dąbrowski K., Warianty własności. "Przegląd Tygodniowy" 1989 nr 12.
 20. Dąbrowski M., Własność, grupowa jako jedna z dróg przekształceń własności państwowej.Ref. na sem. "Propozycje przekształceń polskiej gospodarki". SGPiS, Warszawa, 16-17 listopada 1988.
 21. Domańska B . , Kapitalizm menedżerski. PWE , Warszawa.1981.
 22. Domberger S., Piggott J., Privatization Policies and Public Enterprise? A Survey. "The Economic Record" 1986 (June).
 23. Ekonomia polityczn socjalizmu, pod red. I. Timofiejuka. PWN, .Warszawa l975.
 24. Fedorowicz Z. , Kwestia własności środków produkcji a efektywność, gospodarowania. Ref. na konf. nauk. "Przemiany stosunków własnościowych i zarządzania (w tym rozwój samorządności) w gospodarce socjalistycznej a potrzeba wzrostu jej efektywności". SGPiS, Warszawa, 19 .V.1988.
 25. Fijałkowski T., Kodeks handlowy. Ergos, Warszawa 1990.
 26. Furboth E., Pejovich S., The Economic of Property Rights. Cambridge, Mass. 1974.
 27. Galbraith J. K., Ekonomia a cele społeczne. POT, Warszawa 1979.
 28. Galbraith J. K., Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe. POT, Warszawa 1973.
 29. Garbicz M., Własność socjalistyczna., forma a treść. Ref. na konf. nauk. "Przemiany stosunków własnościowych i zarządzania (w tym rozwój samorządności) w gospodarce socjalistycznej a potrzeba wzrostu jej efektywności", SGPiS , Warszawa 19.V. 1988.
 30. Gide K., Zasady ekonomii politycznej. Wyd. IV. Tłum. Czerkawski W., Taylor B., Poznań 1927.
 31. Gilejko L., Samorząd pracowniczy a społeczne funkcja przedsiębiorstwa. [W:] Społeczna rola przedsiębiorstwa. Mat. na konf. Nauk. Warszawa, 19.1. 1985.
 32. Gościński J., Pluralizm organizacyjny i samodzielność przedsiębiorstwa warunkiem rozwoju teorii przedsiębiorstwa. (W:) Problemy .rozwoju teorii przedsiębiorstwa» Zeszyty naukowe AE Wrocław 1988' nr 414.
 33. Grochla E. , Betrieb und Wirtschaftsornung. Berlin 1954.
 34. Grudzewski W., Jednostki innowacyjno-wdrożeniowe - podstawowym ogniwem w systemie wdrażania postępu naukowo-technicznego. Maszynopis, zał. 2. Ref.na sem. ZNZ ;PAN, Warszawa, październik 1988.
 35. Gruszecki T., Gospodarka składa się z przedsiębiorstw. "Antyk", 1989 nr 3-4.
 36. Gruszecki T.., Ład .Własnościowy "Odpowiedzialność i Czyn" 1988 nr 1.
 37. Gruszecki T., Przedsiębiorstwo jak kategoria ekonomiczną. (W:] Teoria i praktyka przemian gospodarczych. Wybrane problemy, pod red. W. Jakóbika, Ossolineum, Wrocław 1989.
 38. Gruszecki T., Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość. "Odpowiedzialność i Czyn", 1988 nr 1.
 39. Gruszecki T., Tworzenie przedsiębiorstw . Skąd się biorą? "Przegląd Organizacji", 1987 nr 4.
 40. Grzegorzewski Z., Gra w monopol. "Życie Gospodarcze", 1988 nr 37.
 41. Grzybowski S. Skąpski J., Wójcik S., Zarys prawa cywilnego. Warszawa 1988.
 42. Gutenberg E. , Binfuhrung in die Betriebswirtschaftslehre. Wiesbaden 1958.
 43. Gutenberg E., Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre Die Produktion. Wyd. 20. Berlin-New York, 1973.
 44. Jacewicz T., Sukces bez triumfu. "Polityka" 1988 nr 42.
 45. Jakóbik W., Monopol na rynku polskim. PWB, Warszawa 1988.
 46. Kawalec S., Własność pracownicza i własność Skarbu Państwa - wątpliwe rozwiązania. Ref. na sem. nauk. IFGN SGPiS, Warszawa 8.5.1989.
 47. Kawalec S., Zarys programu prywatyzacji polskiej gospodarki. Ref. na sem. "Propozycje przekształceń polskiej gospodarki". SGPiS, Warszawa, 16-17 listopada 1988.
 48. Kleer J. Mozołowski. A., Godzina prawdy. "Polityka" 1988 nr 40.
 49. Knigbt F., Risik, Uncertainty and Profit. New York 1965.
 50. Kornai J.,Anti-Equilibrium. PWN, Warszawa 1973.
 51. Kornai J., Niedobór w gospodarce. PWK, Warszawa 1985.
 52. Kortan J., Zależne i niezależne od systemu ekonomicznego cechy przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe AE Wrocław 1988 nr 414.
 53. Koźmiński A.K., Gospodarka w punkcie zwrotnym. PWE, Warszawa 1985.
 54. Krawczyk R., Dziesięć minut rozsądku. "Przegląd Tygodniowy" 1938 nr 46.
 55. Krawczyk R., Skrypt, do kapitału. "Przegląd Tygodniowy" 1988 nr 49.
 56. Krawczyk R., Wielka przemiana. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.
 57. Kuczyński W., O pewnych cechach przedsiębiorstw. "Ekonomista" 1981- nr. 2.
 58. Kuczyński W., Uwagi o ekonomicznej pozycji państwa. "Colloąuia Communie" 1983 nr 3/8.
 59. Kudliński R., Strategie wielkich korporacji. PWE, Warszawa 1972.
 60. Labini Sylos P., Oligopol a postęp techniczny. PWN, Warszawa 1963.
 61. Lange C., Ekonomia polityczna. T.I. POT, Warszawa 1963.
 62. Lehman R., i Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Lipsk 1928.
 63. Lewandowski J., Szomburg J., Wyjście z pułapki. "Przegląd Tygodniowy" 1986 nr 6.
 64. Lipiński E., Problemy, pytania, wątpliwości. Z warsztatu ekonomisty. PWE, Warszawa 1982.
 65. Lipowski A., Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej. PWN, Warszawa 1988.
 66. Lisak J ., Ekonomia jednostkowa, nauka o przedsiębiorstwie. Katowice 1946.
 67. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 68. Markowski K., Rola państwa w gospodarce kapitalistycznej. PSS, Warszawa 1989.
 69. Marks K., Kapitał. I. I i III. KiW, Warszawa 1970.
 70. Matysiak A., Problemy własności i struktury społecznej. Kongres Ekonomistów. PTE Kraków, listopad 1987.
 71. Mieszczankowski M., Zarys programu alternatywnego na lata 1989-1992. "Życie Gospodarcze" 1989 nr 31.
 72. Mineque K.R., The Concept of Property and its Signifinance. (W:) Property, pod red . J.S. Pennock, J.W. Chapman, New York 1980.
 73. Monsen R.J. Walters K.D., Manągining the Nationalized Company. "California Management Review" 1983 vol. 25 nr 4.
 74. Mozołowski A., Dobre ale nie za bardzo "Polityka'' 1988 nr 48.
 75. Nicklisch H., Die Betriebswirtschafts. Stuttgart 1932.
 76. Nielegalni w natarciu. "Polityka-Export-Iniport" z 21.12. 1988.
 77. Nietyksza B., , Eksperyment-ryzyko-odpowiedzialność karna. KiW, Warszawa 1967.
 78. Nowacki S., Mechanizm funkcjonowania gospodarki socjalistycznej PWN Warszawa 1980.
 79. Nowacki S., Wykłady z ekonomii politycznej. Maszynopis. Warszawa 1988.
 80. Nowicki J. , Ekonomia polityczna kapitalizmu. KiW, Warszawa 1988.
 81. Obwieszczenie Ministra Przemysłu z.dnia 24 maja 1990 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 25 września 1981 o przedsiębiorstwach państwowych. "Rzeczpospolita" z 23.7.1990.
 82. 0 teoriach rozwoju współczesnego kapitalizmu. Praca zbiór, pod red. M. Nasiłowskiego. PSN, Warszawa 1978.
 83. Polaczek S., Nieporozumienie. "Przegląd Tygodniowy" 1989 nr 3.
 84. Poprzeczko J., Podmiotowość człowieka i społeczeństwa. PWN, Warszawa 1989.
 85. Reykowski J., Czy socjalizm jest psychologicznym nieporozumieniem? "Nowe Drogi" 1587 nr 6.
 86. Rębacz E., Funkcje przedsiębiorcy w gospodarce socjalistycznej. Maszyn opis' IFGN SGPiS, Warszawa 1982.
 87. Rębacz E., Współdziałanie uczestników rynku a efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie . Konf. nauk. IFGN SGPiS, Jadwisin,7-19. 12.1985.
 88. Roman P., Jaki model przedsiębiorstwa? A może pracownicze?' "Życie Gospodarcze" 19B7 nr 15.
 89. Rybarski R., System ekonomii politycznej, Wrocław 1948.
 90. Sadowski Z. Przedsiębiorczość w gospodarce socjalistycznej "Życie Gospodarcze" 1986 nr 46.
 91. Sadowski. Z., Uwagi o racjonalności makroekonomicznej. [W:] Racjonalność gospodarcza w socjalizmie. PWE, Warszawa ,1980.
 92. Schumpeter J .A. , Teoria rozwoju gospodarczego. PWN Warszawa 1960.
 93. Sołtysiński S., Uwłaszczyć emeryt ów? " Przegląd Tygodniowy" 1989 nr 3.
 94. Staniszkis J. Ekonomiczne, społeczne i polityczne implikacje praw własności w socjalizmie ."Przyjaciel Nauk"1987, nr 3 i 4.
 95. Staniszkis J., Ontologia socjalizmu. In. Plus, Warszawa, 1989.
 96. Strzelecki o Dlaczego przedsiębiorstwo?' "Przegląd Organizacji" 1985, nr 5.
 97. Strżyżewska-Kamińska M., Własność socjalistyczna jako kategoria ekonomiczna. KiW, Warszawa 1976.
 98. Sulmicki P., Miary efektywności w spójnym, systemie kierowania gospodarczego [W:] Studia nad wewnętrznie zgodnym mechanizmem funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. PWE, Warszawa 1982.
 99. Szczepański J., Od diagnoz do działań. '"Rada Narodowa" wyd. specjalne z 3.7.1987 nr 3.
 100. Śliwiński A., Dżungla własności. Ref. na konf. nauk. "Przemiany stosunków własnościowych i zarządzania (w tym rozwój samorządności) w gospodarce socjalistycznej a potrzeba wzrostu jej efektywności" SGPiS, Warszawa 19.V.1988.
 101. Święcicki M., Reforma własnościowa. Ref. na konf. nauk. "Propozycje przekształceń polskiej gospodarki" . SGPiS., Warszawa, 16-17 listopada 1988.
 102. Święcicki M., Socjalizm a własność. "Przegląd Tygodniowy" 1988 nr 27.
 103. Taylor E., Teoria produkcji. Warszawa-Łódź 1947.
 104. Tudrey J., Menedżer. IWZZ, Warszawa 1986.
 105. Ulatowski Z., Nie ministerstwo - bank. "Polityka" 1988 , nr 45.
 106. Ustawa o działalności gospodarczej. Dz.U. z 1988 r. nr 41.
 107. Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Dz.U. z 1987 r. nr 3.
 108. Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych. Dz.U. z 1981 r. nr 24.
 109. Ustawa o zmianie kodeksu handlowego. Dz.U. z 1988 r. nr 41.
 110. Watters K.D., Monsen R.J., Managining the nationalized Company. "California Management Review" 1983 vol. 25.
 111. Williamson O., Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications. The Free Press, Kew York-London, 1975.
 112. Wiszniewski J., Co dalej z mieniem ogólnonarodowym? "Życie Gospodarcze" 1989 nr 6.
 113. Wołowicz-Michalska B., Narzędzia rachunku ekonomicznego w przedsiębiorstwie. Maszynopis pracy doktorskiej. Warszawa 1979.
 114. WołOwicz-Michalska B., Obiektywne i subiektywne cechy przedsiębiorstwa. Maszynopis. IFGU SGPiS, Warszawa 1985.
 115. Yerrov G., Privatization in theory and practice. "Economic Policy" 1986 vol. 1-2.
 116. Założenia programu gospodarczego na lata 1989-1992. Ministerstwo Finansów. Opublik. w dodatku do "Rzeczpospolitej" z 13.07.1985.
 117. Zarys teorii gospodarki socjalistycznej'. Praca zbiór, pod red. A. Wakara.. PWM, Warszawa 1965.
 118. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. PWN Warszawa1964.
 119. Żyżyński J., Wywłaszczyć. "Przegląd Tygodniowy" 1988 nr 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu