BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Binda Jacek (Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej), Rak-Młynarska Elżbieta (Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej), Mrowiec Paweł (Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej)
Tytuł
Lokalne uwarunkowania budowania społeczeństwa informacyjnego na przykładzie doświadczeń gminy Czechowice-Dziedzice
Local Conditions of the Information Society Building on the Example of the Czechowice-Dziedzice Municipality Experiences
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 23, s. 5-16, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Informatyzacja gospodarki, Samorząd terytorialny
Information society, Computerization of the economy, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój człowieka od zawsze nierozerwalnie łączył się z generowaniem, przetwarzaniem, stosowaniem i przechowywaniem informacji. W artykule zaprezentowano stan obecny, uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju społeczeństwa informatycznego na poziomie samorządu lokalnego - na przykładzie gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w powiecie bielskim, w województwie śląskim. Dane zostały poddane analizie w kontekście regionalnych, krajowych, a także unijnych założeń rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Skuteczność kształtowania społeczeństwa informatycznego w skali kraju zależy przede wszystkim od efektywności realizowanych "strategii informatyzacji" przez samorządy lokalne, ponieważ to one są najbliżej społeczności lokalnych, znają ich potrzeby oraz oczekiwania w tym zakresie. Głównym wyzwaniem samorządów lokalnych jest więc wykreowanie społeczeństwa informacyjnego, które stanie się źródłem przewag konkurencyjnych w regionie. W artykule wskazano także bariery, na które napotykają samorządy lokalne przy realizacji strategii budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji. (abstrakt oryginalny)

Human development has always been inextricably connected with the generation, processing, use and storage of information. The article presents the current status, conditions and prospects for development of Information Society at local government level - for example, the municipality Czechowice-Dziedzice, located in Bielsko County, in the Silesia province. Gathered data were analyzed in the context of regional, national and EU information society development objectives. The effectiveness of Information Society development in the country mainly depends on the effectiveness of the "IT strategy" by local governments because they are closest to local communities, know their needs and expectations in this regard. The main challenge is thus local governments to create an information society which becomes a source of competitive advantages in the region. The article also identifies the barriers faced by local governments in implementing the strategy of building a society based on knowledge and information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Binda J., Rynek usług w e-biznesie, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku- Białej, Bielsko-Biała 2003.
 2. Goban-Klas T., Społeczeństwo informacyjne, szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Rozwoju Telekomunikacji, Kraków 1999.
 3. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów "i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia", Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2005.
 4. Matuszewska B., Strategia Lizbońska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce, Raport Wima Koka - jak modyfikować Strategię? [w:] Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje pod redakcją naukową E. Okoń-Horodyńskiej, K. Piecha, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2004.
 5. Nowina-Konopka M., Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego w Polsce - kwestie polityczne, Kraków 1999.
 6. Szarafin M., Knowledge management, "Problemy Jakości" 1999, nr 3, s. 12.
 7. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010. Urząd Statystyczny w Szczecinie, GUS, Warszawa 2010.
 8. Strategia rozwoju gminy Czechowice-Dziedzice. Plan operacyjny na lata 2008-2015.
 9. www.bip.czechowice-dziedzice.pl
 10. www.czechowice-dziedzice.pl
 11. www.epi.asso.fr: Raport remis au Président de la République le 31 août 1980.
 12. www.ec.europa.eu/eu2020, Komunikat Komisji Europejskiej, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
 13. www.libr.sejm.gov.pl
 14. www.opi4.opi.org.pl, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Warszawa.
 15. www.parl.sejm.gov.pl, Grodzka D., E-administracja w Polsce.
 16. www.silesia.org, Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje.
 17. www.slaskie.pl
 18. www.ukie.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu