BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir
Tytuł
Wpływ wahań koniunkturalnych na sytuację finansową przedsiębiorstw w Polsce w latach 1993-2002
Influence of Business Fluctuations on the Financial Condition of Enterprises in Poland in the Years 1993-2002
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 47, s. 83-105, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Analiza szeregów czasowych, Finanse przedsiębiorstwa, Analiza regresji, Modele regresji, Analiza korelacji, Wahania koniunkturalne, Cykl koniunkturalny
Time-series analysis, Enterprise finance, Regression analysis, Regression models, Correlation analysis, Business fluctuations, Business cycles
Uwagi
summ.
Abstrakt
Osłabienie dynamiki gospodarczej w latach 2000-2002 stało się, między innymi, przyczyną dyskusji na temat zależności między wahaniami aktywności gospodarczej a sytuacją finansową przedsiębiorstw. Podstawowa wiedza z zakresu makroekonomii oraz finansów przedsiębiorstw wystarczy, by za oczywistą uznać tezę o istnieniu silnego związku między tymi kategoriami ekonomicznymi. Wpływ wahań popytu zagregowanego na poziom aktywności przedsiębiorstw stanowi jeden z podstawowych czynników kształtujących ich sytuację finansową. U podstaw wyboru przedmiotu badań stała chęć sprawdzenia, na jakie parametry sytuacji finansowej przedsiębiorstw mają wpływ wahania aktywności gospodarczej w skali makro. Za równie istotne uznano określenie siły i charakteru tego wpływu. Poprawa koniunktury związana ze zwiększeniem się popytu wpływa na wzrost przychodów, zysków i rentowności przedsiębiorstw. Jednocześnie przyspieszeniu ulega rotacja zapasów, należności i zobowiązań. W ślad za tymi zmianami idzie poprawa wskaźników płynności oraz skłonność przedsiębiorstw do inwestowania. Tego rodzaju zależności oraz zmiany odwrotne wywołane pogorszeniem się koniunktury są, w powszechnym przekonaniu, jedną z głównych determinant funkcjonowania przedsiębiorstw. Celem tego artykułu jest zweryfikowanie tezy o istnieniu związku między wahaniami aktywności gospodarczej a sytuacją finansową przedsiębiorstw. Dodatkowo w artykule zostanie dokonana próba weryfikacji przydatności alternatywnych metod doboru zmiennych objaśniających do modeli regresji wielokrotnej. (fragment tekstu)

Fluctuations in economic activity on the macro scale and the related fluctuations in aggregated demand exert a significant influence on the activity of enterprises. They are the most important factors which shape the enterprises' financial condition. The author's aim was to check what parameters of the financial condition of enterprises are influenced by fluctuations in economic activity on the macro scale. Both the force and nature of this influence were regarded to be equally significant. The aim of the article is to verify a thesis about the connection between fluctuations in economic activity and the financial condition of enterprises. The research was based on the construction and analysis of regression models where the dependent variables were parameters and indicators of the financial condition of enterprises and the independent variables were the leading values of fluctuations in the industrial production sold and GDP. The selection of leads was based on the analysis of correlation and Granger's test. The models of regression served as a basis to forecast the dependent variables. The results of forecasts were particularly good for financial streams (revenues, costs, investment outlays) and indicators constructed on their basis. An almost complete possibility of determining statistically significant equations of regression and goodness of fit of the prognoses confirmed the hypothesis of a leading character of the influence of fluctuations in the level of economic activity on the parameters. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1997.
  2. Granger C.W.J., Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, "Econometrica", 1969, No. 37.
  3. Hodrick R.J., Prescott E.C., Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, "Journal of Money, Credit, and Banking", 1997, No. 29.
  4. Makriadakis S., Wheelwright S.C., Forecasting Methods for Management, J. Wiley and Sons, New York 1989.
  5. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu