BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozpędowska-Matraszek Danuta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach)
Tytuł
Grupy powiatów podobnych na przykładzie opieki zdrowotnej Regionu Centralnego. Analiza z wykorzystaniem modeli panelowych
Groups of Similar Poviats Based on the Example of Health Care in the Central Region. An Analysis Using Panel Models
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 23, s. 222-242, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Powiat, Funkcjonowanie ochrony zdrowia, Placówki służby zdrowia, Modele panelowe
Health care, County, Health care functioning, Medical facilities, Panel model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zgodnie z istniejącym prawem ludność naszego kraju ma zapewniony powszechny i równy dostęp do opieki zdrowotnej. Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w powiatach pozwala określić rolę, jaką pełni system ochrony zdrowia w regionie, w celu właściwego zapewnienia usług w zakresie opieki medycznej. Jest to również punkt wyjścia dla analizy prezentowanej w opracowaniu. Podmiotami tej analizy są powiaty Regionu Centralnego w Polsce. Poziom ich rozwoju gospodarczego jest zróżnicowany. Wyodrębnienie grup powiatów w regionie o podobnych cechach wchodzących w skład funkcjonującego systemu ochrony zdrowia pozwala na ocenę skuteczności funkcjonowania systemu. Zasadniczym celem opracowania jest wyodrębnienie grup powiatów podobnych ze względu na poziom rozwoju opieki zdrowotnej oraz ekonometryczna analiza czynników, które w istotny sposób wpływają na dostęp do opieki zdrowotnej w tych grupach. Jako narzędzia analizy zastosowano metody taksonomiczne i ekonometryczne. W szczególności są to aglomeracyjne metody grupowania i modele ekonometryczne szacowane na podstawie danych panelowych. (abstrakt oryginalny)

Pursuant to applicable law, our country's population is offered universal and equal access to health care. The functioning of the health care system in poviats allows to determine the role played by the health care system in the region in order to properly provide health care services. It is also the starting point for an analysis presented in the study. Subjects of that analysis are poviats of the Central Region of Poland. The poviats are known to differ in their economic development levels. Isolating groups of poviats in the region with similar characteristics, being part of the functioning health care system, makes it possible to assess the functioning efficiency of the system. The main objective of the study is to isolate groups of poviats with similar health care development levels and perform an econometric analysis of factors that significantly affect access to health care in those groups. As its tools, the analysis uses taxonomic and econometric methods. Those methods include, in particular, agglomerative clustering methods and econometric models estimated on the basis of panel data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltagi B.H., Econometric analysis of panel data, Wiley&Sons, Chichester 2008.
 2. Dańska B., Przestrzenno-czasowe modelowanie zmian w działalności produkcyjnej w Polsce. Zastosowanie modeli panelowych [w:] Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, red. B. Suchecki, t. I, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 2000.
 3. Kolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 4. Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 5. Noworól A. (i in.), Podstawy zarządzania w administracji publicznej, Wyd. WSAP w Szczecinie, Szczecin 2003.
 6. Noworól A., Dąbrowska K., Instrumenty lokalnego rozwoju gospodarczego, "Rynek Kapitałowy" 2003, nr 1/145.
 7. Pacho W., Garbicz M. (red.), Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
 8. Szczech-Pietkiewicz E., Regulacje i rekomendacje ponadnarodowe w zakresie polityki przestrzennej [w:] Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej (materiały konferencyjne), Biuro Analiz Sejmowych, Wyd. Kancelaria Sejmu, Warszawa 2008.
 9. Szewc-Rogalska A., Efektywność restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw w Polsce. Ujęcie sektorowe, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.
 10. "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 1, Wyd. PTS, Warszawa.
 11. Welfe W. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Wyd. PWE, Warszawa 2007.
 12. www.stat.gov.pl
 13. www.region.poland.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu