BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Agnieszka (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności w systemach zarządzania jakością
Internal Conditioning of Innovativeness in the Quality Management Systems
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 83-91, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie jakością, Zarządzanie przez jakość
Innovative character, Enterprise innovation, Quality management, Total Quality Management (TQM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje temat zależności pomiędzy wymaganiami systemów zarządzania jakością a innowacyjnością przedsiębiorstw. Wyróżniono grupę obszarów systemu zarządzania jakością, które mogą stymulować wprowadzanie innowacji. Wymagania te odniesiono do grupy badanych przedsiębiorstw utrzymujących certyfikowane systemy zarządzania jakością. Ustalono w nich stopień spełnienia wymagań dotyczących zarządzania jakością i kondycję funkcjonującego systemu. Określono również ilość i obszar podejmowanych w nich innowacji. Podjęto się próby określenia zależności pomiędzy wybranymi obszarami systemu a skłonnością do podejmowania innowacji. Wykazano w ten sposób możliwe determinanty innowacyjności płynące z funkcjonujących systemów zarządzania jakością. (abstrakt oryginalny)

The article is dealing with the subject of the relation between requirements of quality management systems and the innovation of enterprises. A group of areas within quality management systems were selected. They can stimulate the introduction of an innovation. These requirements were correlated to the group of examined enterprises who keep a certificate for quality management systems. In them standards for meeting requirements were made regarding the quality management and conditions for the functioning system were established. The amount and range of innovations created in them were also determined. Attempts were undertaken to determine the relation between the chosen areas of the system and the tendency to create the innovation. This way possible determinants of innovation coming from functioning quality management systems were established. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrunhosa A., Sá P., (2008), Are TQM principles supporting innovation in the Portuguese footwear industry?, "Technovation" No. 28.
 2. Baruk J., (2004), Innowacje a rozwój gospodarczy, "Problemy jakości" Nr 7.
 3. Baruk J., (2009), Skłonność do nabywania nowości i innowacji, "Problemy jakości" Nr 5.
 4. Buszko A., (2009), Strategia zarządzania jakością a procesy innowacyjne - aspekt empiryczny, "Problemy jakości" Nr 2.
 5. Grudowski P., (2007), Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 6. Grzybowska B., Juchniewicz M., (2005), Bariery działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 4/2005.
 7. Hoang T.D., Igel B., Laosirihongthong T., (2006), The impact of total quality management on innovation. Findings from a developing country, "International Journal of Quality & Reliability Management" Vol. 23, No. 9.
 8. Hung R.Y.Y., Lien B.Y., Fang S., McLean G.N., (2010), Knowledge as a facilitator for enhancing innovation performance through total quality management, "Total Quality Management" Vol. 21, No. 4.
 9. Jurczyk-Bunkowska M., (2010), Wybrane elementy planowania innowacji przez małe średnie przedsiębiorstwa, [w:] Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole.
 10. Kelma D., (2010), Ocena przydatności auditów wewnętrznych w doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, praca dyplomowa magisterska pod kierunkiem A. Misztal, Politechnika Poznańska, Poznań.
 11. Kłos Z., (2009), Uwarunkowania innowacyjności w przedsiębiorstwach, "Problemy jakości" Nr 2.
 12. López-Mielgo N., Montes-Peón J.M., Vázquez-Ordás C.J., (2009), Are quality and innovation management conflicting activities?, "Technovation" No 29.
 13. Martinez-Costa M., Martinez-Lorente A.R., (2008), Does quality management foster or hinder innovation? An empirical study of Spanish companies, "Total Quality Management" Vol. 19, No. 3.
 14. Misztal A., (2004), Stan działań zapobiegawczych w systemach zarządzania jakością na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] J. Lewandowski (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 15. Motyka S., Jachimowski A., (2010), Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu maszynowego - bariery i szanse rozwoju, [w:] Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole.
 16. Perdomo-Ortiz J., González-Benito J., Galende J., (2006), Total quality management as a forerunner of business innovation capability, "Technovation" No 26.
 17. Prajogo D.I., McDermott P., Goh M., (2008), Impact of value chain activities on quality and innovation, "International Journal of Operations & Production Management" Vol. 28, No. 7.
 18. Prajogo D.I., Sokal A.S., (2001), TQM and innovation: a literature review and research framework, "Technovation" No 21.
 19. PN-EN ISO 9001:2009 "Systemy zarządzania jakością. Wymagania" (2009), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 20. PN-EN ISO 9004:2010 "Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością" (2010), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 21. Rzepczyk M., (2010), Ocena doskonalenia jakości na podstawie analizy danych w wybranym przedsiębiorstwie, praca dyplomowa magisterska pod kierunkiem A. Misztal, Politechnika Poznańska, Poznań.
 22. Taddese F., Osada H., (2010), Process Techno - Innovation Using TQM in Developing Countries Empirical Study of Deming Prize Winners, "Journal of Technology Management & Innovation" Vol. 5, Issue 2.
 23. Hung R.Y.Y., Lien B.Y., Yang B., Wu C., Kuo Y., (2010), Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry, [online], "International Business Review", doi: 10.1016/j.ibusrev.2010.07.001, [20.11.2010].
 24. Knowledge @ Wharton, TQM, ISO 9000, Six Sigma: Do Process Management Programs Discourage Innovation??, [online], 30 listopada 2005, http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=1321, [20.11.2010]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu