BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Książek Ewa (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Wereda Wioletta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne jako przykład innowacyjnego zarządzania organizacjami
Public-Private Partnerships as an Example of Innovative Management
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 131-138, bibliogr. 37 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Zarządzanie innowacyjne, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Inwestycje publiczne, Innowacje
Innovative management, Public-Private Partnerships (PPP), Public investment, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Partnerstwo publiczno-prywatne jako długoterminowa współpraca pomiędzy organizacjami gospodarczymi i organizacjami publicznymi jest przykładem innowacyjnego zarządzania. Innowacja oparta na kompleksowej interakcji pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym, uzależniona od dziedzin otoczenia i łącząca kapitały wprowadza na rynek nowe usługi, procesy i służy rozwojowi organizacji zaangażowanych w partnerstwo oraz rozwojowi społeczno-gospodarczemu. (abstrakt oryginalny)

The predictions about future market demands emphasizes the increased motivation which leads to innovation. Such activity results in persistence on the market and its continuous functioning. The economic situation forces one to introduce changes not only in economic organisations, but also in public ones. The conditions that must be fulfilled by public organisations in order to introduce innovation calls for pro-innovative economical strategy. The constraints imposed on budget funds cause unavoidable changes to the system of financing public commitments or in other spheres like infrastructure. The public-private partnership as a long-term cooperation between economic organisations and public ones is an example of innovative management. The innovation is based on the holistic interaction between the public and private sector, whilst still being dependent on field conditions. While at the same time, assembling the funds and introducing new services and products on the market. However, one must remember that such innovative activity is risk-laden. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alfen H.W., (2010), Public Private Partnership (PPP) as part of Infrastructure Management solutions - a structural approach of delimiting PPP from other Private Sector participation Models, in: TG72 - Special Track 18Th CIB World Building Congress, May 2010, Salford, United Kingdom, CIB TG72 - Public Private Partnership, CIB Publication 356.
 2. Allard G., Trabant A., (2008), Pulic-private partnerships in Spain. Lessons and opportunities, "International Business and Economics Research Journal", Vol. 7, No 2.
 3. Baruk J., (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 4. Bieniok H., (2007), Innowacje jako wartość organizacji oraz kluczowy instrument radzenia sobie na rynku z ryzykiem i niepewnością [w:] Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Rokity. Wydawnictwo Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice.
 5. Boin A., James O., Lodge M., (2006), The new public management 'revolution' in political control of the public sector: promises and outcomes in three European prison systems. "Public policy and administration", Vol. 21 (2).
 6. Brzozowska K., (2006), Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 7. Christensen C.M., Raynor M.E., (2008), Innowacje. Napęd wzrostu. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 8. Drucker P., (1985), Innovation and entrepreneurship. William Heinemann Ltd. London.
 9. Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions (2004), Commission of the European Communities, COM (2004) 327, Brussels 30.04.2004 r.
 10. Griffin R.W., (2002), Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., (2000), Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie, nr 3, Warszawa.
 12. Hagen E., (1967), British personality and the industrial revolution. The historical evidence. [w:] T. Burns, S.B. Saul (eds.), Social Theory and Economic Change, Tavistock Publications Limited, London.
 13. Harman A.J., (1980), Industrial innovation and governmental policy: a review and proposal based on observations of the u.s. electronics sector, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria.
 14. Heurkens E., (2009), Changing public and private roles in urban area development in the Netherlands [in:] J. Rosemann, L. Qu and D. Sepúlveda (eds.) The NEW Urban Question: Urbanism Beyond Neo-Liberalism, Rotterdam: International Forum on Urbanism.
 15. Janasz W., Kozioł K., (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Karpiński A., Paradysz S., (2005), Sektor publiczny w krajach Unii Europejskiej [w:] J. Kleer (red.) Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem. Wydawnictwa Fachowe CEDEWU, Warszawa.
 17. Kowalak B., (2006), Konkurencyjna gospodarka. Innowacje, infrastruktura, mechanizmy rozwoju. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa - Radom.
 18. Kożuch B., (1999), Stymulowanie procesów innowacyjnych jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionu [w:] A.H. Jasiński, M. Kruk (red.), Innowacje techniczne i zmiany strukturalne w procesie transformacji polskiej gospodarki. Tom I. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 19. Książek E., (2011), Partnerstwo publiczno-prywatne [w:] A. Kożuch, M. Stych (red.) Prawno-organizacyjne aspekty zarządzania w gminie. Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
 20. Madej Z., (1970), Nauka i rozwój gospodarczy. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 21. Marciniak S., (1997), Innowacje i rozwój gospodarczy. Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 22. Mataśka K., (2010), Istota i zakres partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce [w:] J. Rutkowski (red.) Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Mikołajczyk Z., (2003), Zarządzanie procesem zmian w organizacjach. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego, Katowice.
 24. Misiński W., Wierzba M., Stosunki przedsiębiorstwa z władzami lokalnymi [w:] J. Lichtarski (red.) Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 25. Moszoro M., (2005), Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 26. Perrot J.Y., Chatelis G. (eds.), (2000), Financing of major infrastructure and public service projects: Public-Private Partnership-Lessons from French experience throughout the world. École Nationale des Ponts et Chaussées, Paris.
 27. Pomykalski A., (2001), Zarządzanie innowacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź.
 28. Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 czerwca 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego [Dz. U. z 2006 r. Nr 125 poz. 866].
 29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego [Dz. U. z 2006 r. Nr 125 poz. 868].
 30. Stawasz E., (1999), Innowacje a mała firma. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 31. Szczepankowski P., (2010), Zasoby innowacji w procesie kreowania wartości przedsiębiorstw [w:] R. Nowacki, M.W. Staniewski (red.), Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa.
 32. United Nations Economic Commission for Europe, (2009), Enhancing the innovative performance of firms: policy options and practical instruments. Printed at United Nations, Geneva, Switzerland.
 33. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.].
 34. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym [Dz. U. Nr 19 poz. 100].
 35. Yescombe E.R., (2007), Public-Private Partnerships. Principles of Policy and Finance. Elsevier, Burligtom.
 36. Zysnarski J., (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 37. Żołnierski A., (pod red.) i in., (2006), Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu