BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papaj Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Oczekiwania terytorialnej administracji publicznej wobec profili kompetencyjnych absolwentów studiów ekonomicznych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 273-284, bibliogr. 22 poz., tab.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Kształcenie ekonomistów, Administracja publiczna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Kompetencje pracownicze, Programy studiów
Higher education, Education of economists, Public administration, Human Resources Management (HRM), University graduate employment, Employees competencies, Higher education curriculum
Abstrakt
Konstrukcja studiów ekonomicznych, które budowałyby zestaw kompetencji absolwentów do wykorzystania w terytorialnej administracji publicznej, kierując się wcześniejszymi założeniami, powinna uwzględnić budowanie zintegrowanego wykorzystania zdolności, cech osobowości, nabytej wiedzy i umiejętności, a także typowych zachowań oraz standardowych procedur "(...) w celu doprowadzenia do pomyślnego wykonywania założonej misji w ramach organizacji, która obarczyła nią pracownika w duchu swojej strategii i kultury".(...) Wśród przedmiotów, na które należałoby zwrócić uwagę, są: zarządzanie projektami, partnerstwo publiczno-prywatne, prawo administracyjne, zamówienia publiczne, budżetowanie, języki obce, praca w grupach, psychologia, rozwiązywanie konfliktów.(...) Codziennie ściera się na rynku pracy obecna oferta studiów ekonomicznych z oczekiwaniami samorządów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A.Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa 2007.
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz.U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398.
 4. Ustawa o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 5. Ustawa o samorządzie powiatowym Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 578. z późn. zm.
 6. Ustawa o samorządzie województwa Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 576. z póżn. zm.
 7. K.Lisiecka, T.Papaj: O modelach kompetencyjnych w urzędach administracji publicznej. "Współczesne zarządzanie" 2010, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 45-58.
 8. Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy. Red. S.M. Kwiatkowski. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2004, s. 35.
 9. E.Niedzielski, R.Walkowiak: Kompetencje menadżerskie w dobie globalizacji (kontekst terminologiczno-metodyczny). W : Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Red. A.Pocztowski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 231-232.
 10. Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty. Red. A.Szałkowski. Poltext, Warszawa 2002, s. 49.
 11. K.Lisiecka, T.Papaj: Jakość zasobów ludzkich w urzędach terytorialnej administracji publicznej. Etap II. Projektowanie profili kompetencyjnych i ich weryfikacja (Niepublikowane badania statutowe 2009, s. 11).
 12. M.Głęboka, B.Doroszenko: Siła zaangażowania. Zastosowanie metody konsultacyjnej podczas wdrażania systemu zarządzania kompetencjami w Sonion Polska Sp. z o.o - studium przypadku. W : "Personel i Zarządzanie" 2004, nr 7.
 13. M.Juchnowicz, Ł.Sienkiewicz: Jak oceniać pracę ? Wartość stanowisk i kompetencji. Difin, Warszawa 2006, s. 171.
 14. M.Jabłońska-Wołoszyn: Oblicza modelu kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W : Problemy społeczne we współczesnych organizacjach. Red. K.Markiewicz, M.Wawer. Difin, Warszawa 2005, s. 107.
 15. Jakość zasobów pracy, kultura, kompetencje, konkurencyjność. Red. A.Sajkiewicz. Poltext, Warszawa 2002, s. 92-93.
 16. S.Whiddett, S.Hollyforde: Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przeł. G.Sałuda , Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 22.
 17. M.Kossowska, I.Sołtysińska: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 173-176.
 18. T.Rostkowski: Zarządzanie kompetencjami w praktyce. W : Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej. Red. A.Pocztowski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 441.
 19. M.Juchnowicz, T.Rostkowski: Zastosowanie macierzy kompetencyjnych kapitału ludzkiego. Poltex, Warszawa 2003, s. 193.
 20. M.Bugdol: Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2008, s. 234-265.
 21. www.sluzba-jst.gov.pl (dostęp: 27.05.2011).
 22. B.Urbaniak, P.Bohdziewicz: Raport końcowy. Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej. ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., MSWiA, Kutno 2009.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu