BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomik Rajmund (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Hadzik Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Cholewa Jarosław (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Tytuł
Turystyka aktywna w materiałach promocyjnych województw w Polsce
Active Sport Tourism in Polish Voivodeships' Promotion Materials
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 259, s. 15-23, rys., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy polityki turystycznej
Słowa kluczowe
Turystyka, Promocja
Tourism, Promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Samorządy wojewódzkie odpowiedzialne są za tworzenie programów promocji walorów regionalnych. Programy takie mogą dotyczyć też możliwości uprawiania turystyki aktywnej. Jest ona związana z wyjazdami, których głównym celem jest podejmowanie aktywności fizycznej. Celem pracy jest określenie, czy i w jakim stopniu turystyka aktywna wykorzystywana jest w materiałach promocyjnych województw w Polsce? Badaniami objęto 16 urzędów marszałkowskich. Analizie poddano promocyjne materiały informacyjne i strony internetowe województw. Większość z województw dostrzega możliwości promowania lokalnych walorów przyrodniczych i miejsc szczególnie atrakcyjnych dla turystów preferujących aktywny styl spędzania czasu wolnego. Najbardziej propagowanymi rodzajami turystyki aktywnej są turystyka piesza, rowerowa i wodna. Pojęcie "turystyka aktywna" zakorzenione jest w promocji turystycznej i prawie całkowicie wyparło stosowane przez wiele lat w Polsce określenie "turystyka kwalifikowana".(abstrakt oryginalny)

The local authorities of 16 Polish voivodeships are in charge of creating programmes to promote regional tourist attractions. Such programmes may include active sport tourism schemes mainly aimed at individual engagement in physical activity. The purpose of our investigations was to determine whether and to what extent active sport tourism had been incorporated into the promotion materials of each and every voivodeship. All 16 offices of Province Marshals were comprised. Promotional materials and provincial websites were subjected to analysis. The majority of voivodeships are aware of the opportunities to promote the exploration of local natural and tourist attractions by individuals in favour of more active pastimes. The most favoured forms of active sport tourism are walking, riding a bicycle and water tourism. The term "active sport tourism" is now inherent in tourism promotion and has almost completely replaced the concept of "qualified tourism" previously used in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Od turystyki aktywnej do ekstremalnej - miejsce turystyki kwalifikowanej na współczes- nym rynku, [w:] I. Ozimek (red.), Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 2. Baker E., Brennan L., Brownson R., Houseman R., Measuring the determinants of physical activity in the community: current and future directions, "Research Quarterly for Exercise and Sport" 2000, vol. 71, no. 2.
 3. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków 2003.
 4. Durywidka M., Turystyka aktywna a turystyka kwalifikowana. Dylematy terminologiczne, [w:] A. Świeca, K. Kałamucki (red.), Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu - regionie pogranicza, Kartpol, Lublin 2006.
 5. Ferguson N., Imperium. Jak Wielka Brytania zbudowała nowoczesny świat, Sprawy Polityczne, Warszawa 2007.
 6. Hall C.M., Adventure, sport and health, [w:] C.M. Hall, B. Weiler (red.), Special Interest Tourism, Belhaven Press, London 1992.
 7. Hodaň B., Dohnal T., Rekreologie, Hanex, Olomouc 2005.
 8. Jethon Z., Ekologia człowieka w wychowaniu fizycznym i sporcie, Wydawnictwo AWF, Wrocław 1994.
 9. Jędrzejczyk I., Mynarski W., Trendy rozwojowe w światowej i krajowej turystyce, [w:] W. Mynarski (red.), Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, Wydawnictwo AWF, Katowice 2008.
 10. Kożuchowski J., Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Kurpisz, Poznań 2005.
 11. Kwilecka M. (red.), Bezpośrednie funkcje rekreacji ruchowej, WSE, Warszawa 2006.
 12. Łobożewicz T., Wstęp, [w:] T. Łobożewicz, R. Kogut (red.), Turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna Iława 23-24 października 1998 r., Warszawa 1999.
 13. Marcus B.H., Forsyth L.H., Motivating People to Be Physically Active, Human Kinetics, Champaign, IL, 2003.
 14. Merski J., Warecka J., Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, Almamer, Warszawa 2009.
 15. Mynarski W., Czynniki i prognozowane kierunki rozwoju rekreacji fizycznej, [w:] W. Mynarski (red.), Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, Wydawnictwo AWF, Katowice 2008.
 16. Pańczyk W., Biologiczno-zdrowotne i wychowawcze efekty lekcji wychowania fizycznego w terenie i w sali, ODN, Zamość 1999.
 17. Sallis J.F., Cervero R.B., Ascher W., Henderson K.A., Kraft M.K., Kerr J., An ecological approach to creating active living communities, "Annual Review of Public Health" 2006, vol. 27.
 18. Sport and Physical Activity, Special Eurobarometr 72.3, European Commission, March 2010.
 19. Toczek-Werner S., Podstawy rekreacji i turystyki, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2005.
 20. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91, poz. 576.
 21. Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, WAiP, Warszawa 2008.
 22. http://www.who.int/topics/physical_activity/en.
 23. http://www.turystyka.gov.pl/CRZ.aspx.
 24. http://www.pttk.pl.
 25. http://www.polskapieknieje.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu