BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielec Jerzy (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Jaźwiński Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Instrumenty poprawy jakości kształcenia ekonomistów jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego. Doświadczenia zachodniopomorskie
Instruments to Importante the Quality of Educating Economists as a Factor of Human Capital Development : the Experience of Zachodniopomorskie Region
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 240, s. 106-118, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Edukacja, Jakość kształcenia, Kształcenie ekonomistów, Szkolnictwo wyższe
Human capital, Education, Quality education, Education of economists, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region zachodniopomorski
Zachodniopomorskie Region
Abstrakt
Istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego regionu jest kapitał ludzki. Ważnym wyzwaniem kształcenia ekonomistów w Polsce jest dalsza poprawa jakości tego kształcenia na poziomie wyższym. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych instrumentów poprawy jakości kształcenia ekonomistów jako czynnika rozwoju kapitału ludzkiego w regionie. W pracy przybliżono istotę kapitału ludzkiego w regionie, wskazano na podstawowe czynniki oddziałujące na jakość kształcenia, zaprezentowano wybrane instrumenty poprawy jakości kształcenia ekonomistów z uwzględnieniem doświadczeń uczelni zachodniopomorskich. (abstrakt oryginalny)

An important factor in the socio-economic development of a region is human capital. An important challenge of training the economists in Poland is to further improve the quality of this education at a level of HEIs - higher education institutions. This article aims to present selected instruments to improve the quality of economists' education as a factor in human capital development in the region. The paper describes the essence of human capital in the region, identifies the basic factors affecting the quality of education, and presents selected instruments to improve the quality of educating economists, including the experience of the institutions of higher education in Zachodniopomorskie region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. APR System, Pakiet eAkademia, 2006, http://www.aprsystem.com.pl/index.php?srodek=main&strona=euczelnia [dostęp: 29.04.2012].
 2. Barr, N., 1993, Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Becker, G.S., Becker, G.N., 2006, Ekonomia życia, Helion, Gliwice.
 4. Chmielecka, E. (red.), 2010, Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, MNiSW, Warszawa, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/KRK/20101105_Ramy_kwalifikacji_dla_szk_wyzsz_165x235_int.pdf [dostęp: 30.04.2012].
 5. Encyklopedia Zarządzania, 2006, O Encyklopedii Zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Encyklopedia_Zarz%C4%85dzania:0_Encyklopedia_Zarz%C4%85dzania [dostęp: 29.04.2012].
 6. Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, 2005, Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, Helsinki.
 7. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2009, Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS. Przewodnik dla użytkowników, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, Warszawa, http://ekspercibolonscy. org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/przewodnik_ECTS_2009_pol.pdf [dostęp: 30.04.2012].
 8. Herbst, M., 2007, Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na (krótkookresowy) wzrost gospodarczy w polskich podregionach, w: Herbst, M. (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 9. Indiana University, 2001, Improving the College Experience: National Benchmarks of Effective Educational Practice. NSSE 2001 Report. National Survey of Student Engagement. The College Student Report, Bloomington, School of Education.
 10. Krzyżanowska, K., 2009, Ocena nauczania, Forum Akademickie, nr 10, http://forumakad.pl/archiwum/2009/10/marginesy.html [dostęp: 25.10.2012].
 11. MNiSW, 2007, Standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia - dokumenty PDF, http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layout=1&page=text [dostęp: 30.04.2012].
 12. Moodle Statistics, 2012, http://moodle.org/stats [dostęp: 29.04.2012].
 13. Uchwała Senatu ZUT w Szczecinie nr 59 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.
 14. Uniwersytet Jagielloński, 2010, Opracowanie kryteriów oceny jakości podstawowych jednostek organizacyjnych uczełni (KNOW) i procedur ich wyłaniania, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, 2010.
 15. Zarządzenie nr 124 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 16. Zarządzenie nr 169 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie zasad realizowania praktyk zawodowych studentów ZUT w Szczecinie, będących obywatelami polskimi.
 17. Zarządzenie nr 29 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia.
 18. Zarządzenie nr 34 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie wdrożenia procedury "Zasad prowadzenia ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie.
 19. Zarządzenie nr 5 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 34.
 20. Zarządzenie nr 70 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wdrożenia procedury "Zasady prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie.
 21. ZPSB, brak roku, Platforma e-learningowa, http://estudia.zpsb.szczecin.pl/moodle [dostęp: 29.04.2012].
 22. ZPSB, ca 2006, Wirtualny Dziekanat https://dziekanat.zpsb.szczecin.pl/index.php?page=wdshare:index&element=tab_strdomowa&_mode_reset=l [dostęp: 29.04.2012].
 23. ZPSB, ca 2009, Informatyka ZPSB, http://informatyka.zpsb.edu.pl [dostęp: 29.04.2012].
 24. ZPSB, ca 2010, dLibra Digital Library, http://www.bc.zpsb.szczecin.pl/dlibra [dostęp: 29.04.2012].
 25. ZUT, 2011, Wyniki ankietyzacji 2010/2011, http://zut.edu.pl/index.php?id=7799 [dostęp: 1.05.2012].
 26. ZUT, 2011a, Sprawozdanie z ankietyzacji nauczycieli akademickich WEk. 2010-2011, http:// www.ekonomia.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/pliki_jednostek/wydzialy/ekonomiczny/INNE/Sprawozdanie_z_ankietyzacji_nauczycieli_akademickich_WE_2010201.pdf [dostęp: 1.05.2012].
 27. ZUT, 2012, KRK, http://www.ekonomia.zut.edu.pl/aktualnosci/krk.html [dostęp: 30.04.2012].
 28. ZUT, ca 2010, Komisje Wydziałowe, http://www.ekonomia.zut.edu.pl/o-wydziale/komisje-wydzialowe.html [dostęp: 30.04.2012].
 29. ZUT, ca 2010a, Praktyki zawodowe, http://www.ekonomia.zut.edu.pl/strona-studentow/studia/praktyki-zawodowe.html [dostęp: 1.05.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu