BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kierunki zmiany polityki badania sprawozdań finansowych
The Directions of Changes in the Policy of Examining a Financial Statement
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 645-654, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rewizja finansowa, Sprawozdanie finansowe, Badanie sprawozdań finansowych
Accounting, Auditing, Financial statements, Audit of financial statement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zgodnie z prawem bilansowym i MSSF informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym powinny być użyteczne, charakteryzować się cechami jakościowymi, które przede wszystkim badają i oceniają biegli rewidenci. Wskutek postępu naukowego i technicznego, zmian zachodzących w globalnej gospodarce i na rynkach kapitałowych rewizja finansowa jest procesem coraz bardziej złożonym. Nakłada to na instytucję biegłych rewidentów obowiązek obserwacji i analizy tych zmian oraz doskonalenia audytu sprawozdań finansowych. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena ewolucji rewizji finansowej w ostatnim dziesięcioleciu oraz omówienie propozycji Komisji Europejskiej dotyczących polityki badania sprawozdań finansowych w kolejnej dekadzie.(fragment tekstu)

The article contains a statement saying that, despite the significant development and improvement in auditing financial statement, bankruptcies of large economical organizations and the financial crisis have proved that activity of statutory auditors are not sufficient for ensuring the security of the economic circulation. In connection to this situation the European Commission prepared the Green Book which points out weak points of auditing, problems to be discussed and selected variant solutions presented in the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Burnos K.: Nieodpowiednie stosowanie MSRF oraz MSK1 ryzykiem nadmiernych obciążeń administracyjnych mniejszych firm audytorskich, Rewizja finansowa w warunkach nadzoru publicznego, Materiały pokonferencyjne, KIBR, Warszawa 2011.
  2. Burnos K.: Zielona Księga, Rewizja finansowa w warunkach nadzoru publicznego, Materiały pokonferencyjne, KIBR, Warszawa 2011.
  3. Dadacz J.: Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, "Rachunkowość" Nr 3/2009
  4. Dobija D.: Problemy ustalania efektywności komitetów audytu - istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa 2010 tom 50 (106).
  5. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/254/EWG, Dz. Urz. UE L 196/87.
  6. Kamela-Sowińska A.: Rachunkowość w czasach kryzysu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa, tom 51 (107).
  7. Komisja Europejska. Zielona Księga. Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu, Bruksela 13.10.2010, http/www/kibr.org.pl.
  8. Sawicki K.: Powołanie Komisji Nadzoru Publicznego i komitetów audytu - konieczność czy moda? Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2010, nr 10.
  9. Szmigielski M.: Zielona Księga, w: Rewizja finansowa w warunkach nadzoru publicznego, Materiały pokonferencyjne, KIBR, Warszawa 2011.
  10. Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU Nr 77, poz. 649.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu