BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florek Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kapitał marki a rozwój jednostek terytorialnych
Źródło
Ekonomista, 2013, nr 3, s. 411-425, tab., bibliogr. 66 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Marketing terytorialny, Samorząd terytorialny, Polityka marketingowa, Kapitał marki
Regional development, Territorial marketing, Local government, Marketing policy, Brand capital
Abstrakt
Złożoność zadań samorządów lokalnych oraz rosnące zapotrzebowanie na skuteczne i efektywne osiąganie celów ich rozwoju powodują, iż problematyka poszukiwania optymalnych sposobów zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego i ich weryfikacji stale zyskuje na znaczeniu. Marketingowe podejście do zarządzania rozwojem terytorialnym jako możliwa koncepcja osiągania celów rozwoju wciąż ewoluuje, a w jego ramach proponuje się coraz bardziej zaawansowane metody, pozwalające na ocenę efektów zastosowania tej koncepcji w możliwie szerokim kontekście rozwoju lokalnego. Niniejszy artykuł wpisuje się w ten nurt poprzez dyskusję nad relacjami pomiędzy koncepcją marki terytorialnej (wywodzącej się z marketingu terytorialnego) a rozwojem zrównoważonym. Celem artykułu, poza przedstawieniem obszarów zbieżności omawianych dziedzin, jest wskazanie możliwości operacjonalizacji i pomiaru kapitału marki terytorialnej, która jest traktowana jako odpowiedz interesariuszy na działania marketingowe. W artykule wysunięto tezę, iż kapitał marki terytorialnej można potraktować jako swego rodzaju wskaźnik stopnia osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Kapitał marki terytorialnej dostarcza jednocześnie istotnych informacji o tym, które jego elementy mogą wzmacniać markę danej jednostki terytorialnej, oraz jakie są możliwe relacje między nimi. W artykule przedstawiono także wyniki badań własnych, traktujące o wymiarach kapitału marki na przykładzie miast. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D. A., Building Strong Brands, Free Press, New York 1996.
 2. Aaker D.A, Brand Leadership, The Free Press, New York 2000.
 3. Abela A., Additive versus Inclusive Approaches to Measuring Brand Equity: Practical and Ethical Implications, "Brand Management" 2003, nr 10(4).
 4. Agarwal M.K., Rao V.R., An Empirical Comparison of Consumer-Based Measures of Brand Equity, "Marketing Letters" 1996, nr 7(3).
 5. Blakely E.J. Planning Local Economic Development Theory and Practice, Sage Publication, London 1984.
 6. Boo S., Busser J., Baloglu S., A Model of Customer-Based Brand Equity and Its Application to Multiple Destinations, "Tourism Management" 2009, nr 2.
 7. Brencis A., Stancika K., Measuring Brand Equity of Latvian Cities and Towns, w: New Values in Tourism and Society Development, Proceedings of the International Conference Riga Latvia School of Business Administration Turiba, Riga 2011.
 8. Campbell S., Green Cities, Growing Cities, Just Cities? Urban Planning and the Contradictions of Sustainable Development, "Journal of the American Planning Association" 1996, nr 3.
 9. Chojnicki Z., Podstawowe aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego, w: Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski, red. A. Kukliński, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989.
 10. De Chernatony L., McDonald M., Creating Powerful Brands, Butterworth-Heinemann, Oxford 1998.
 11. Domański T,, Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 12. Doyle P., Value-Based Marketing: Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, John Wiley & Sons Ltd., New York 2000.
 13. Dutkowski M., Kierunki polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego województwa gorzowskiego, w: Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego, cz. 3: Koncepcje rozwoju, red. J.J.Parysek, B. Gruchman, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1998.
 14. Dziemianowicz W, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne", EUROREG, 1997, nr 21(54), Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1997.
 15. Faircloth J.B, Capella L.M., Alford B.L., The Effect of Brand Attitude and Brand Image on Brand Equity, "Journal of Marketing Theory and Practice" 2001, nr 9(3).
 16. Feldwick P., Do We Really Need "Brand Equity?', "The Journal of Brand Management" 1996, nr 4(1).
 17. Florek M., City Brand Equity as One of the City Development Indicators, transformation in Business and Economics" 2012, nr 1(25A).
 18. Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 19. Gertner D., A (Tentative) Meta-Analysis of the 'Place Marketing' and 'Place Branding' Literature, "Journal of Brand Management" 2011, nr 2.
 20. Gorzelak G., Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, w: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989.
 21. Gorzelak G., Transformacja systemowa a restrukturyzacja regionalna, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1995.
 22. Gorzelak G., Jałowiecki B., Strategie polskich regionów w procesie integracji europejskiej, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 1-2.
 23. Górski J., Ekonomiczne znaczenie reputacji - marka kraju jako dobro publiczne, w: Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, red. E. Mączyńska, J. Wilkin, PTE, Warszawa 2010.
 24. Guhathakurta S., Stimson R. J., What is Driving the Growth of New " Sunbelt" Metropoliees? Quality of Life and Urban Regimes in Greater Phoenix and Brisbane-South East Queensland Region, "International Planning Studies" 2007, nr 12(2).
 25. Hankinson G., Cowking P., Branding in Action, McGraw-Hill Book Company, London 1993.
 26. Jacobsen B.P, Place Brand Equity: A Model for Establishing the Effectiveness of Place Brands, International Place Branding Conference, Special Edition: Roots - Politics - Methods, Utrecht, 2012.
 27. Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, KiW, Warszawa 1988.
 28. Kates R.W, Parris TM., Leiserowitz A.A., What is Sustainable Development: Goals, Indicators, Values, and Practice, Environment: Science and Policy for Sustainable Developmen" 2005, nr 3.
 29. Keller K.L., Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, "Journal of Marketing" 1993, nr 57.
 30. Keller K.L., Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Prentice Hall, Upper Saddle River 2003.
 31. Kim H., Kim W.G., Jeong A.A., The Effect of Consumer-Based Brand Equity on Firms' Financial Performance, "Journal of Consumer Marketing" 2003, nr 20(4).
 32. Konecnik M., Gartner W.C., Customer-Based Brand Equity for Destination, "Annals of Tourism Research" 2007, nr 34(2).
 33. Kobus P. Zrobek J., Marketing terytorialny a wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 34. Kotler P., Asplund C, Rein I., Haider D.H., Marketing Places Europe: Attracting Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and Nations, Pearson Education, London 1999.
 35. Krajewski W., Pojęcie rozwoju i postępu, w: Założenia teoretyczne badań nad rozwojem historycznym, red. J. Kmita, Warszawa 1977.
 36. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, WN PWN, Warszawa 1999.
 37. Lassar W, Mittal B., Sharma A., Measuring Consumer-Based Brand Equity, "Journal of Marketing" 1995, nr 57.
 38. Leuthesser L., Conference Summary: Defining, Measuring, and Managing Brand Equity, Report No. 88-104, Marketing Science Institute, Cambridge 1988.
 39. Maheshwari V, Vandewalle I., Bamber D., Place Branding's Role in Sustainable Development, "Journal of Place Management and Development" 2011, nr 2.
 40. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N.,v4 Contribution to the Empirics of Economic Growth, "The Quarterly Journal of Economics" 1992, nr 2.
 41. Martesen A., Gr0nholdt L., Building Brand Equity: A Customer-Based Modelling Approach, "Journal of Management Systems" 2004, nr 3.
 42. Mierzejewska L., Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 43. Montgomery J., Lieberman M.,A Compendium of Brand Measurement, "World Advertising Research Center" 2005, nr 464.
 44. Naisbitt J., Megatrendy, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 45. Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 46. Olechnicka A., Informacja jako czynnik rozwoju regionalnego, Materiały konferencyjne, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Sesja V: Problemy rozwoju regionalnego, 2001.
 47. Pant D.R., A Place Brand Strategy for the Republic of Armenia: 'Quality of Context' and 'Sustainability' as Competitive Advantage, "Place Branding and Public Diplomacy" 2005, nr 3.
 48. Pedersen S.B., Place Branding: Giving the Region of Oresund a Competitive Edge, "Journal of Urban Technology" 2004, nr 1.
 49. Pierce M., Madden K., Driving Success: Human Resources and Sustainable Development, World Business Council for Sustainable Development.
 50. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, WN PWN, Warszawa 2000.
 51. Pike S., Bianchi C, Kerr G., Patti Ch., Consumer-Based Brand Equity for Australia as a Long-Haul Tourism Destination in an Emerging Market, "International Marketing Review" 2010, nr 4.
 52. Poskrobko B., Teoretyczne aspekty ekorozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 1997, nr 1(10).
 53. Pryor S., Grossbart S., Creating Meaning on Main Street: Towards a Model of Place Branding, "Place Branding and Public Diplomacy" 2007, nr 3.
 54. Rainisto S. K., Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in Northern Europe and the United States, Doctoral dissertation, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business, Helsinki 2003.
 55. Ryan C, Zahra A., The Politics Challenge: The Case of New Zealand's Tourism Reorganisations, w: Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition, red. N. Morgan, A Pritchard, R. Pride, Butterworth-Heinemann, Oxford 2004.
 56. Srivastava R.K., Shocker A.D., Brand Equity: A Perspective on its Meaning and Measurement, working paper, Marketing Science Institute, Boston, MA, 1991.
 57. Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 58. Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000.
 59. Temporal P., Advanced Brand Management. From Vision to Valuation, John Wiley & Sons Pty Ltd., Chichester 2002.
 60. Tourist Destination Brand Analyzer, Hakuhodo's Survey of Brand Strengths of International Tourist Destinations with Tourist Destination Brand Analyzer, 2005, http://www.hakuhodo.jp/ pdf/2005/20050131.pdf (27/05/2010).
 61. Trueman M., Klemm M., Giroud A., Can a City Communicate? Bradford as a Corporate Brand, "Corporate Communications: An International Journal" 2004, nr 9(4).
 62. Wang J., Guest Editorial, "Place Branding and Public Diplomacy" 2008, nr 4.
 63. WCED Report, 1987, http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm (3/03/2012).
 64. Wojtasiewicz L., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, w: Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, red. J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996.
 65. Wood L., Brands and Brand Equity: Definition and Management, "Management Decision" 2000, nr 38(9).
 66. Zanfardini M., Tamagni L., Gutauskas A., Costumer-Based Brand Equity for Tourism Destinations in Patagonia, "Catalan Journal of Communication & Cultural Studies" 2011, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu