BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerowicz-Szkutnik Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Sojka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Metody jakościowe i ilościowe w badaniu problemów społecznych : Wybrane zagadnienia
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, s. 124, bibliogr. 66 poz., tab., wykr., rys.
Słowa kluczowe
Metody statystyczne, Metody ekonometryczne, Statystyka społeczna, Badanie zjawisk ekonomicznych, Metody taksonomiczne, Dochody ludności, Zatrudnienie, Bezrobocie, Testowanie hipotez, Analiza statystyczna, Badania sondażowe, Ubóstwo
Statistical methods, Econometric methodology, Social statistic, Economic phenomenon research, Taxonomic methods, People's income, Employment, Unemployment, Hypothesis testing, Statistical analysis, Survey research, Poverty
Abstrakt
Teoria badań społecznych zmierza w znacznej części do odkrywania i zrozumienia prawidłowości, które występują w rzeczywistości społecznej. Do najistotniejszych elementów tej rzeczywistości zaliczamy różnego rodzaju zbiorowości społeczne (grupy, klasy, warstwy społeczne, kategorie, zbiorowości etniczne i terytorialne itp.), jak również procesy i zjawiska społeczne. Zjawisko społeczne to "[...] fakt społeczny czy proces, który istnieje, powstaje i zmienia się w czasie dzięki działaniom zbiorowości społecznych lub grup społecznych" [http://pl.wikipedia.org]. Przykładami takich zjawisk są : bezrobocie, ubóstwo, migracja zarobkowa, alkoholizm itp. Badania społeczne mogą służyć trzem głównym celom naukowym : eksploracja, opis i wyjaśnianie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D.,(2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 2. Babbie E.,(2009), Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa.
 3. Bracha Cz.,(1996), Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, PWN, Warszawa.
 4. Bracha Cz.,(1998), Metoda reprezentacyjna w badaniu opinii publicznej i marketingu, EFEKT, Warszawa.
 5. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.,(2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.
 6. Gruszczyński L.A., Elementy metod i technik badań socjologicznych,(2002), WSZiNS, Tychy.
 7. Juszczyk S.,(2006), Statystyka dla pedagogów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 8. Kaczmarczyk S.,(1996), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
 9. Konecki K.,(2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
 10. Kordos,(1987), Dokładność danych w badaniach społecznych. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 35, GUS, Warszawa.
 11. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A.,(2007), Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 12. Panek T.(red.),(2007), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 13. Panek T., Szulc A.,(red.),(2004), Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa.
 14. Rószkiewicz M.,(2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 2002.
 15. Sobczyk M.,(2007), Statystyka, PWN, Warszawa.
 16. Sojka E.,(2003), Statystyka w przykładach i zadaniach, WSZiNS, Tychy.
 17. Steczkowski J.,(1995), Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa-Kraków.
 18. Sztumski J.,(1984), Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Warszawa.
 19. Zasępa R.,(1972), Metoda reprezentacyjna, PWE, Warszawa.
 20. Zasępa R.,(1991), Zarys metody reprezentacyjnej, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 39, GUS, Warszawa.
 21. Zieliński R.,(1972), Tablice statystyczne, PWN, Warszawa 1972.
 22. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xber/gus/POZ_eur_ank_bad_zdr_2009.pdf.
 23. http://pl.wikipedia.org.
 24. Atkinson A.B. (1970), On the measurement of inequality, "Journal of Economic Theory", Vol. 2.
 25. Balcerowicz-Szkutnik M. (2005), Demograficzne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych. Uwarunkowania i analiza demoekonometryczna. AE, Katowice 2005.
 26. Balcerowicz-Szkutnik M., Dyduch M., Szkutnik W. (2010). Wybrane modele i analizy rynku pracy. Uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego. UE, Katowice.
 27. Bellu L.G., Liberati P. (2005), Social Welfare Analysis of Income Distributions. Ranking Income Distributions with Lorenz Curve.
 28. www.fao.org (25.08.2009).
 29. Czapiński J., Panek T. (red.), 2007, Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków (CD-ROM), VIZJA PRESS & IT, Warszawa.
 30. Domański C. (red.), (2005), Analiza rozkładów płac i dochodów w Polsce w przekroju terytorialnym, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 31. Foster J., Greer J., Thorbecke E., (1984), A Class of Decomposable Poverty Measures, "Econometrica" No 52.
 32. Holzer J.Z.: Demografia, (2003), PWE, Warszawa.
 33. Kondor Y.: An old-new measure of income inequality, (1971), "Econometrica", Vol. 39.
 34. Kot S.M.: Ekonometryczne modele dobrobytu, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 35. Panek T., Podgórski J., Szulc A.,(1999), Ubóstwo : teoria i praktyka pomiaru, Monografie i Opracowania nr 453, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 36. Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2008), Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 37. Rada Monitoringu Społecznego (2010), Diagnoza społeczna : zintegrowana baza danych 2009.
 38. www.diagnoza.com [5.01.2010].
 39. Radziukiewicz M., (2006), Zasięg ubóstwa w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 40. Rusnak Z., (2007), Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 41. Sączewska-Piotrowska A. (2009), Determinanty demograficzne sytuacji dochodowej ludności w województwie śląskim, w : Zmiany struktur demograficznych i ich konsekwencje dla przyszłego rozwoju, red. M.Gazińska, Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych, Zeszyt nr 20b, Tom 2, Warszawa.
 42. Sączewska-Piotrowska A. (2011), Problem ubóstwa obiektywnego i subiektywnego w kontekście ekonomicznej grupy wieku głowy gospodarstwa domowego, w : Zróżnicowane problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, red. A.Zagórowska, Politechnika Opolska, Opole.
 43. Sen A., (1976), Poverty : an ordinal approach to measurement, "Econometrica", Vol. 44.
 44. Sen A., (2000), Nierówności. Dalsze rozważania. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 45. Shorrocks A.F., (1983), Ranking income distributions, "Economica", Vol. 50.
 46. Topińska I. (red.), Ciecieląg J., Szukiełojć-Bieńkuńska A., (2008), Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie, IPiSS, Warszawa.
 47. Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., (2010), Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach, Śl.W.S.Z., Katowice.
 48. Domański Cz., (1979), Nieparametryczne testy statystyczne, PWE, Warszawa.
 49. Greń J., (1982), Statystyka Matematyczna. Modele i zadania, PWE, Warszawa.
 50. Jóźwiak J., Podgórski J., (1997), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
 51. Luszniewicz A., (1982), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 52. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2002), Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, PWE, Warszawa.
 53. Dziechciarz J. (red.), (2003), Ekonometria, przykłady, zadania, AE, Wrocław.
 54. Dziembała L., Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E., (2004), Analiza umieralności w wybranych miastach województwa śląskiego na podstawie tablic trwania życia, w : A.S.Barczak (red.), Postępy ekonometrii, AE Katowice.
 55. Gatnar E., Walesiak M. (2004), (red.) Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, AE, Wrocław.
 56. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN, Warszawa.
 57. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" z. 4.
 58. Kolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, AE, Wrocław.
 59. Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 60. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 61. Ostasiewicz W. (red.), (1998), Statystyczne metody analizy danych, AE, Wrocław.
 62. Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
 63. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach spoleczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 64. Pociecha J. (1996), Metody statystyczne w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa.
 65. Sojka E. (2009), Analiza taksonomiczna powiatów województwa śląskiego z uwzględnieniem rozwoju demograficznego i gospodarczego. "Taksonomia" 16. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, UE, Wrocław.
 66. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3. Analizy wielowymiarowe, Statsoft Polska, sp. z o.o., Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu