BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tusińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kapitalizm na peryferiach. Przypadek krajów afrykańskich
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemy gospodarcze : analiza porównawcza, 2011, s. 191 - 211, bibliogr. 42 poz., tab.
Słowa kluczowe
System gospodarczy, Analiza porównawcza systemów gospodarczych
Economic system, Comparative analysis of economic systems
Kraj/Region
Kraje afrykańskie
African countries
Abstrakt
Przedmiotem badań w tej części pracy są systemy gospodarcze krajów afrykańskich. Kapitalizm w tym regionie ma specyficzną formę i bywa określany mianem peryferyjnego - takie miano wynika z faktu, że Afryka, jako kontynent relatywnie słabo rozwinięty, bywa traktowany jako układ satelicki dopełniający system gospodarki światowej. O międzynarodowej pozycji krajów afrykańskich decyduje nie tylko kojarzone z pojęciem peryferyjności położenie geograficzne, ale także przeszłość historyczna oraz podłoże polityczne, które jest kształtowane na kanwie uwarunkowań religijnych i etnicznych. Czynniki te wywierają również znaczący wpływ na kształtowanie się sytemów gospodarczych krajów Afryki i poziom rozwoju ich gospodarek. Grupa peryferyjnych krajów nie jest jednorodna, dlatego dokonano również analizy porównawczej wybranych systemów ekonomicznych krajów kontynentu afrykańskiego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Skoczek: Urbanizacja w Unii Europejskiej. W: Geografia Unii Europejskiej. Red. J. Makowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 163-169.
 2. A. Olechnicka: Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej. Scholar, Warszawa 2004, s. 54-55.
 3. R. Domański: Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 165.
 4. R. Prebish: Kapitalizm peryferyjny. Kryzys i transformacja. Część I. Peryferia latynoamerykańska w globalnym systemie kapitalizmu. Seminarium "Prebisch i CEPAL - opera omnia", Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1986, s. 1-14.
 5. K. Krzysztofek, M.S. Szczepański: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 98-124.
 6. R. Bartkowiak: Rozwój myśli ekonomicznej. SGH, Warszawa 2010, s. 77-78.
 7. J. Misala: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjn ość gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne. Politechnika Radomska, Radom 2007, s. 220-221.
 8. M. Czerny: Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 169-170.
 9. P. Krugman: Geography and Trade. The MIT Press, 1991, s. 4-11.
 10. Z. Wysokińska: Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 27-30.
 11. M.A. Leon-Ledesma: Accumulation, Innovation and Catching-up: A Extender Cumulative Growth Model. "Cambridge Journal of Economics" 2002, nr 26, s. 201.
 12. H. Deegan: Africa Today. Culture, Economics, Religion, Security. Routledge, London and New York 2009, s. 14-15.
 13. http://www.undp.org/mdg/basics.shtml
 14. D. Kopiński: Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym państw słabo rozwiniętych na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej. W: Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym. Red. J. Rymarczyk. M. Niemiec. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2007, s. 141-144.
 15. E.S. Reinert: How Rich countries Got Rich and Why Poor countries Stay Poor. Constable, London 2010, s. 120.
 16. J. Kleer: Analiza struktur społeczno-ekonomicznych Trzeciego Świata. Warszawa 1965, s. 177-178.
 17. B. Rudowicz: Kapitalizm państwowy w krajach gospodarczo mniej rozwiniętych ze szczególnym uwzględnieniem Indii. PWN, Warszawa 1973, s. 10-14 oraz 27.
 18. W. Lizak: Państwo w Afryce. W: Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych. Red. M. Sułek, J. Symonides. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 373-376.
 19. J. Rydarowska: Gospodarki krajów afrykańskich. W: System gospodarki rynkowej. Pozaeuropejskie modele gospodarcze. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2001, s. 157-168.
 20. S. Bieleń: Państwa upadłe. W: Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy. Red. J. Symonides. Scholar, Warszawa 2006, s. 623-624.
 21. http://www.foreignpolicy.com/failedstates
 22. H. Siepert: Investieren In Afrika. Profitieren auch Sie vom Reichtum des Schwarzen Kontinents. FinanzBuch Verlag, 2008, s. 306-307.
 23. http://www.unic.un.org.pl/swiatowe_kryzysy/
 24. A. Bąkiewicz: Charakterystyka gospodarki słabo rozwiniętej. W: Rozwój w dobie globalizacji. Red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska. PWE, Warszawa 2010, s. 147-148.
 25. J>B> Rosser, M.V. Rosser: Comparative Economics in a Transforming World Economy. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London 2004, s. 583.
 26. http://www.kapitalizm.republika.pl/botswana.html
 27. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html
 28. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html
 29. http://www.ei.org/projects/regions/med/index.htm
 30. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html
 31. https://www.cia.gov/library/publications/the-worls-factbook/geos/ke.html
 32. https://www.cia.gov/library/publications/the-worls-factbook/geos/ni.html
 33. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/zi.html
 34. J. Winiecki: Morgan Tsvangirai. Całkiem jak Lech. "Polityka" 2011, nr 1/2 (2789), s. 84-85.
 35. http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/12_degrees_of_failure
 36. M. Friedman: Kapitalizm i wolność. Klasyka wolnorynkowej myśli ekonomicznej. Helion, Gliwice 2008, s. 37.
 37. R.B. Zoellick: The End of the Third Word? Modernizing Multilateralism for a Multipolar World. Woodrow Wilson Center for International Scholars, 14 April 2010.
 38. J. Kotyński: Zewnętrzne uwarunkowania a perspektywy rozwoju krajów Unii Europejskiej i Polski. W: Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju. red. U. Płowiec. PWE, Warszawa 2010, s. 39-40.
 39. T.T. Kaczmarek, R. Jarosz: czy ropa rządzi światem? Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2006, s. 181.
 40. K. Bobińska: Od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2009, s. 156.
 41. W. Smoczyński: Cztery pułapki. Rozmowa z prof. Paulem Collierem, specjalistą od walki z biedą, autorem książki "Dolny miliard". "Polityka" 2010, nr 42 (2778)
 42. http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/11/29/the_african_miracle
 43. http://www.kiva.org/
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu