BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walińska Ewa (Uniwersytet Łódzki), Bek-Gaik Bogusława (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółek
Are the Provisions a Tool of Company's Net Income Creation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 359-374, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Polityka bilansowa, Rezerwy, Sprawozdanie finansowe spółek giełdowych
Accounting, Balance sheets policy, Reserves, Financial statements of listed companies
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki rezerw jako kategorii bilansowej. Podjęto w nim próbę odpowiedzi na pytanie, czy rezerwy jako narzędzie polityki rachunkowości mogą być wykorzystywane do manipulowania wynikiem finansowym przez zarządzających. W tym celu dokonano analizy sprawozdań finansowych wybranych spółek giełdowych w Polsce za lata 2007-2010. Przedmiotem badania był zarówno aspekt bilansowy rezerw, jak i ich skutek dla wyniku finansowego. W artykule przedstawiono ponadto propozycje zmian zasad prezentacji i ujawniania informacji o rezerwach w sprawozdaniu finansowym. (abstrakt oryginalny)

This article concerns the issue of provision as a category of assets. Authors make an attempt to answer the question whether the provision - as a tool of accounting policy - can be used by managers to manipulate financial results. For this purpose an analysis of financial reports of selected listed companies in Poland for the years 2007-2010 was made. The area of the study was both: a balance sheet aspect of provisions and their effect on the profit/loss. In the article also formulates changes of the principles of provisions presentation in the financial statements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gierusz J.: Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości (pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień), ODDK, Gdańsk 2005
 2. Gmytrasiewicz M., Kierczyńska U.: Rezerwy w rachunkowości i podatkach, Difin, Warszawa 2007.
 3. Świderska G.: Bilans dynamiczny - teorie i aktualne znaczenie, "Monografie i opracowania", Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1989.
 4. Walińska E.: Meritum - Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, tom I - Wycena bilansowa i ustalanie wyniku finansowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 5. Walińska E.: Rachunkowość finansowa - ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 6. Walińska E.: Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, [w:] Rachunkowość finansowa ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, red. E. Walińska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 7. Walińska E., Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku, "Rachunkowość finansowa", Łódź 2002.
 8. Walińska E., Bek-Gaik B.: Rezerwy jako instrument kształtujący wizerunek przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym w dobie kryzysu gospodarczego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2011, SKwP, IASB.
 10. MSR 37 "Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe", (MSSF) 2011, SKwP, IASB.
 11. KSR 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe".
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (DzU 2009 , nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu