BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jastrzębska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Korporacje transnarodowe a Fair Trade
Transnational corporations and fair trade
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011/2012, nr 4, s. 29-49, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Ochrona środowiska, Prawa człowieka, Korporacje międzynarodowe, Globalizacja, Sprawiedliwy handel
Social Responsibility, Environmental protection, Human rights, International corporation, Globalization, Fair trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja, jako proces, nie jest zjawiskiem nowym w historii świata; nowością jest jednak jej obecny zasięg, obejmujący prawie wszystkie obszary globu, skala współzależności, głębokość i charakter powiązań. Szybki postęp techniczny i wzrost gospodarczy nie obejmują jednak wszystkich w równym stopniu - pogłębia się polaryzacja świata, wzrasta bezrobocie, poszerzają się obszary ubóstwa, nasilają się patologie społeczne, pogłębia się degradacja środowiska przyrodniczego spowodowana przekroczeniem zarówno jego zdolności asymilacyjnej, jak i granicy odnawialności. Jednocześnie rewolucja w światowej komunikacji podnosi świadomość tych zagrożeń i nierówności globalnych, które są moralnie nie do przyjęcia i politycznie nie do utrzymania. Nierównomierność procesów globalizacji jest zjawiskiem, o którym pisze wielu badaczy, podobnie jak i o kosztach ponoszonych zarówno przez całe, zmarginalizowane regiony i państwa, jak i przez liczne zmarginalizowane ekonomicznie i społecznie grupy. Wprawdzie sam podział świata na regiony zamożne oraz ubogie nie jest efektem globalizacji, to jednak stale utrwala ona istniejące zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego i dobrobytu poszczególnych regionów świata. Nierówny dostęp do korzyści, jakie niesie ze sobą globalizacja, powoduje zwiększa- nie się dysproporcji między biednymi a bogatymi regionami, utrwalając podział świata na biedne Południe (Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, Środkowy Wschód) oraz bogatą Północ, a także sprzyjając polaryzacji społeczeństw obydwu światów. Pogłębiająca się dychotomia wymusza konieczność podjęcia działań mających na celu jej zniwelowanie, tym bardziej, że w dobie globalizacji i wzrastających współzależności problemy państw słabo rozwiniętych dotyczą nie tylko ich samych, lecz mogą także w znacznym stopniu dotknąć państwa rozwinięte. (fragment tekstu)

Uneven access to the benefits of globalization increases the disproportion between rich and poor regions, which further strengthens the world's poor South and rich North division. The issue which cannot be forgotten when pondering the world's polarization and marginalization of poor countries is the key role of transnational corporations (TNC) which substantially influence the process of globalization, its course, range, as well as - both positive and negative - consequences. The present deliberations aim at analysis and assessment of the importance of TNC in the countries of the South. This background allows to present the Fair Trade movement, which constitutes one form of development assistance provided by the consumers from developed countries to the societies of underdeveloped regions. Although the Fair Trade movement aims at counteracting the negative external effects of globalization (neocolonialism, human rights violation), it nevertheless begins to be exploited by TNC. Bringing giant TNC into the Fair Trade system is a controversial issue, not always perceived positively, and even considered to be in contradiction with the concept of Fair Trade, which is after all aimed against the policies of giant TNC. Undoubtedly, Fair Trade will not solve all economic problems faced by the countries of the South and will not replace the currently existing rules of international trade. Instead, the Fair Trade movement may be regarded as good practices of global governance, and therefore the right step towards a human face of globalization.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Charter of Fair Trade Principles, World Fair Trade Organization and Fairtrade Labelling Organizations International, January 2009, s. 6, www.fairtrade -advocacy.org/images/stories/publications/ao_charter_of_fair_trade_"nal_en.pdf (4.01.2011).
 2. Aims of Fairtrade standards, www.fairtrade.net/aims_of_fairtrade_standards.html (3.01.2011).
 3. All standards, www.fairtrade.net/all_standards.html (3.01.2011).
 4. Bakan J. , Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006.
 5. Bocian A. , Ekonomia, globalizacja a etyka, w: Ekonomia - polityka - etyka, red. A. Bocian, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, 3 t., s. 293.
 6. Borowski J. , Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s. 21.
 7. Certification Process, www.&o -cert.net/&o -cert/main.php?id=82 (3.01.2011).
 8. Clarke A. Brennan J. , Robertson S. Voss C. , Czekolada Fairtrade w Co-operative Group, w: Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, red. C. Smith, G. Lenssen, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009, s. 568.
 9. Czaja S., Wpływ współczesnego neokolonializmu ekologicznego na globalizację problemów środowiskowych, w: Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, red. A. Budnikowski, M. Cygler, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 11.
 10. Czerpak P. , Duńska wizja fair trade, w: Fair Trade w globalizującej się gospodarce, red. K. Żukrowska, OW SGH, Warszawa 2010, s. 127.
 11. Fairtrade, www.efie.org/?page_id=90 (3.01.2011).
 12. Friedman M. , Społeczną powinnością biznesu jest pomnażanie zysków, w: Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L. Ryan, J. Sojka, Wydawnictwo "W drodze", Poznań 1997, s. 49-59.
 13. Friedman T. , Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, REBIS, Warszawa 2009.
 14. Grabowiecki J. , Handel sprawiedliwy jako koncepcja zrównoważonych stosunków handlowych, w: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 231-232.
 15. Growing Stronger Together. Annual Report 2009-10, Fairtrade Labelling Organizations International, s. 14, www.fairtrade.net/"leadmin/user_upload/content/2009/resources/FLO_Annual -Report-2009_komplett_double_web.pdf (3.01.2011).
 16. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008, s. 368-389.
 17. Human development report 2007/2008. Fighting climate change: human solidarity in a divided world, UNDP, New York 2007, s. 277.
 18. Jeżowski, P., Podstawy regulacji środowiska i zdrowia, w: Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, red. P. Jeżowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 15-16.
 19. Klein N., No logo, Świat Literacki, Warszawa 2004.
 20. Kwiecień J. , Dwie strony fair trade, w: Fair Trade w globalizującej się gospodarce, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 163-166.
 21. Lubbe A. , Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej, w: Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PWE, Warszawa 2010, s. 43.
 22. Mączyński P., Greenpeace walczy z Nestlé o indonezyjskie lasy, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7786201,Greenpeace_walczy_z_Nestl%C3%A9_o_indonezyjskie_lasy.html, 3.01.2011).
 23. Nakonieczna J. , Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Delfin, Warszawa 2008, s. 48.
 24. Ofiary mody. Prawdziwa cena tanich ubrań w Tesco, Asdzie i Primarku. Raport, PAH, Toruń 2007, passim, www.modnieietycznie.pl/download.php?plik=20 (4.01.2011).
 25. Paluszek A. , Odpowiedzialność w globalnym łańcuchu dostaw, w: Raport. Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre Praktyki, FOB, Warszawa 2010, s. 11.
 26. Rączkowiak K. , Batoniki Kit Kat z certyfikatem Fairtrade, www.fairtrade.net.pl/fair -trade/batoniki -kit -kat -z -certyfikatem fairtrade-4111.htm, 3.01.2011
 27. Reed D. , What do Corporations have to do with Fair Trade? Positive and Normative Analysis from a Value Chain Perspective, "Journal of Business Ethics", vol. 86, Supplement 1, April 2009.
 28. Roszkowska -Śliż M. , Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle odzieżowym na przykładzie Sri Lanki, w: Etyczne dylematy na rynku tekstylno -odzieżowym, red. M. Malinowska -Olszowy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 65.
 29. Rybak M. , Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 28.
 30. Sachs J. , Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety, WN PWN, Warszawa 2009, s. 225-230.
 31. Sachs J., Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, WN PWN, Warszawa 2006, s. 247, 268-269.
 32. Smith C. , Crawford R., Unilever i Oxfam: zrozumienie jak biznes wpływa na ubóstwo, w: Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, red. C. Smith, G. Lenssen, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009, s. 288.
 33. Sobkow R. , Etyczne dylematy w zarządzaniu przedsiębiorstwem w branży lekkiej, w: Etyczne dylematy na rynku tekstylno -odzieżowym, red. M. Malinowska -Olszowy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 89.
 34. Spirewski W. , Sprawiedliwy Handel. Solidarność na sklepowych półkach, w: Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PWE, Warszawa 2010, s. 369.
 35. Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, WN PWN, Warszawa 2007, s. 28.
 36. Tietenberg T. , Environmental economics and policy, Pearson Addison Wesley, New York 2004, s. 440.
 37. Wolniak R. , Korporacje transnarodowe, w: Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PWE, Warszawa 2010, s. 323.
 38. World investment report 2007. Extractive industries and development, UNCTAD, New York and Geneva 2007, s. 229, 235.
 39. World investment report 2008. Transnational corporations and the infrastructure challenge, UNCTAD, New York and Geneva 2008, s. XVI.
 40. Zorska A. , Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007, s. 22-23.
 41. Żylicz T. , Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004, s. 173.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu