BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania sektora bankowego
Financial safety net as a stabilizing element in banking sector performance
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011/2012, nr 4, s. 87-99, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Sieć bezpieczeństwa finansowego, Kryzys finansowy, Bezpieczeństwo w bankach, Stabilność finansowa, Bezpieczeństwo finansowe
Financial safety net, Financial crisis, Banks security, Financial sustainability, Financial security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ostatni kryzys finansowy wyraźnie wskazał, że brak adekwatnych rozwiązań instytucjonalno-prawno -organizacyjnych przyczynił się do powstania na rynku usług finansowych baniek spekulacyjnych, które z kolei stały się źródłem poważnego kryzysu gospodarczego i finansowego. W tej sytuacji wzrasta rola i znaczenie sieci bezpieczeństwa finansowego (safety net) w funkcjonowaniu sektora bankowego, a nowa struktura organizacyjna nabiera znaczenia w dobie kryzysu finansowego i zawirowań na rynku usług finansowych. Analiza dotychczasowych skutków globalnego kryzysu i doświadczeń płynących ze zmian zachodzących na rynku, zarówno w sektorze finansowym, jak w sferze realnej, pozwalają na stwierdzenie, że istnieje potrzeba dokonania rekonstrukcji sieci bezpieczeństwa finansowego i wyposażenia jej w nowe instrumenty i narzędzia służce utrzymaniu stabilności systemu bankowego w Polsce, w Europie i na świecie. (abstrakt oryginalny)

The last nancial crisis showed that shortage of relevant solutions in institutional -legal and organizational frameworks caused the rise on the nan- cial services market of speculative bubbles, which in consequence became sources of serious nancial and economic crisis. In that situation the role and importance of the nancial safety net increases in banking sector performance. "e new organi- zational structure becomes more signicant in times of nancial crisis and huge frictions on the nancial services market. Analysis of the current global crisis outcomes and experiences coming from changes appearing on the market, both in nancial and real economy sector, leads to conclusion that nancial safety net ought to be reconstructed and equipped with new instruments and tools in order to maintain the stability of banking system in Poland, Europe and worldwide. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bodie Z. , Merton R.C, Finanse, PWE, Warszawa 2003.
 2. Crockett A. , Why is financial stability a goal of public policy, "Economic Review" 1997, no 4, s. 8 i nast.
 3. Global Capital Markets: Entering a New Era, Mc Kinsey Global Institute, September 2009.
 4. Iwanicz -Drozdowska M., Sieć bezpieczeństwa finansowego - powrót do korzeni?, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 540.
 5. Jurkowska-Zeidler A. , Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 6. Kolaśnik J. , Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011, s. 54.
 7. Owsiak S. ; Postawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002.
 8. Pietrzak B. , Polański Z. , B. Woźniak, System finansowy w Polsce, WN PWN, Warszawa 2008.
 9. Pruski J. , Problemy architektury sieci stabilności finansowej na tle doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, "Bezpieczny Bank" 2010, nr 3, s. 10.
 10. Pyka J. , Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 46.
 11. Raport o stabilności systemu Finansowego w Polsce, NBP, Warszawa 2004.
 12. Raport o stabilności systemu finansowego, grudzień 2010 r., NBP, Warszawa 2011, s. 3.
 13. Solarz K. Międzynarodowy system finansowy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001, s. 195 i nast.
 14. Szambelańczyk J. , Problemy stabilności sektora bankowego na tle doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 189.
 15. Capiga M. Gradoń W. Szustak E., Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 9.
 16. Szczepańska O., Sotomska -Krzysztofik P. , Pawliszyn M. , Banki centralne wobec kryzysu w systemie bankowym, "Materiały i Studia" 2004, NBP, nr 179.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu