BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jung Jakub
Tytuł
Działalność uczelni publicznych w kontekście powszechnego dostępu do informacji publicznej
The activity of public universities in the context of the open access to public information
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011/2012, nr 4, s. 169-187, bibliogr. 71 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Dostęp do informacji, Informacja publiczna
Higher education, Access to information, Public information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prawo dostępu do informacji publicznej ma zasadnicze znaczenie we współczesnym państwie demokratycznym, którego jedną z cech jest silne, zorganizowane i świadome swoich praw społeczeństwo obywatelskie. Działania publicznych szkół wyższych to jedne z wielu obszarów zainteresowań ludzi, którzy chcą wiedzieć, jak wydatkowane są środki publiczne w dysponujących nimi instytucjach. Problemy w dostępie do informacji publicznej pojawiają się także na uczelniach. Mają one charakter zarówno organizacyjny, prawny, jak i funkcjonalny. Opierając się na zaprezentowanej analizie stanu prawnego należy przyjąć, że państwowe szkoły wyższe wykonują zadania publiczne i co za tym idzie - spełniają podmiotowe przesłanki konieczne do zastosowania przepisów ustawy z 6 września 2001 r. Szerokie rozumienie źródeł informacji wymaga większego zaangażowania w realizację obowiązków, wynikających z przytoczonej regulacji, przez podmioty do tego zobligowane, do których - jak już wcześniej stwierdzono - należą uczelnie publiczne. Z uwagi na możliwość ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego oraz dążenia do transparentności życia publicznego, system szkolnictwa wyższego wymaga przeprowadzenia analizy zasobów informacyjnych i wypracowania modelu dostępności do nich. Do skutecznego przeprowadzenia tego procesu niezbędne wydaje się wypracowanie metodyki działania, będącej wspólnym mianownikiem łączącym wszystkich uczestników procesów zachodzących w szkolnictwie wyższym. (abstrakt oryginalny)

As a result of continuous technological development, information has become one of the basic factors of production. Therefore, the right of access to public information plays an essential role in modern state, an inseparable element of which is the information society. The increase in civic awareness is the reason why the individual recipients of rights in the fields of education, culture and other aspects of life, more often and more eftectively assert their implementation. they also search for instruments that enable them to control the ful
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrowicz T.R. , Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 29.
 2. Badanie prowadzone pod kierownictwem dr hab. G. Szpor, prof. UKSW w ramach przygotowywanej pracy doktorskiej.
 3. Bednarczyk M. , Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Wolter Kluwer, Warszawa 2008, s. 278.
 4. Błaś A., Pojęcie faktów administracyjnoprawnych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1989.
 5. Boć J, J. Jendrośka, J. Nowicki, G. Winter, Dostęp do informacji i akt w sferze ochrony środowiska, wyd. Prawo Ochrony Środowiska TNPOŚ, Wrocław 1990.
 6. Czarnow S., Prawo do informacji publicznej w Polsce a wymogi prawa europejskiego, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 4, s.23.
 7. Fajgielsk P. Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony, Presscom, Wrocław 2008.
 8. Gorzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności informacyjnej, Zakamycze, Krakow 1999.
 9. Gorzyńska T., Prawo do informacji zasada jawności administracyjnej, Zakamycze, Kraków 1999, s. 44-45.
 10. Gronowska B., T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Wyd.Comer, Toruń 1993, s. 275.
 11. http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/218/19805/Projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_dostepie_do_informacji_publicznej_oraz_niektor.html
 12. http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/poskomprocall?OpenAgent&6&4434
 13. http://prawo.vagla.pl/node/9433
 14. http://www.bakerlaw.ca/sites/bakerlaw/10.11.29%20FCC%20Jodhan%20Decision.pdf
 15. http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2011-01-12/slowacja-internet-ma-zwiekszyc--przejrzystosc-zycia-publicznego
 16. http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/facilitating_reuse/economic_analysis/ index_en.htm.
 17. Interpelacja nr 14494 z 8 lutego 2010 r. do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dyskryminacji osób niewidzących przez administrację publiczną w ramach prowadzonych witryn internetowych.
 18. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 209-210.
 19. Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, TNOiK, Toruń 2002, s. 7.
 20. Izdebski K., Uwolnić dane publiczne, "IT w administracji" 2010, nr 11, s. 46.
 21. Kasznica S., Polskie prawo administracyjne, Poznań 1946, s. 38 i nast.
 22. Knosala E., R. Stasikowski, Typologia zadań publicznych, w: red. Jerzy Supernat, Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 334-347.
 23. Kocot K., K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, wyd. 3 uzup., Warszawa 1996, s. 100.
 24. Kodeks Dobre praktyki w szkołach wyższych z 26 kwietnia 2007 r., Fundacja Rektorów Polskich, Kraków, s. 8.
 25. Komaniecki .K., Słownik łacińsko -polski, PWN, Warszawa 1990, s. 260.
 26. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z poźn. zm.).
 27. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 z poźn. zm.).
 28. Maciejewski M., Prawo informacji - zagadnienia podstawowe, w: red. W. Goralczyk, Jr, Prawo informacji. Prawo do informacji, LKAEM Publishing House, Warszawa 2006, s. 31
 29. Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 4 grudnia 2002 r., II SA/Wr 1186/02, niepubl.
 30. Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 1997, s. 310-323.
 31. Raszewska -Skałecka R., Statut i Regulamin zakładu w polskim prawie administracyjnym - wybrane zagadnienia, Kolonia Limited, Wrocław 2005, s. 196.
 32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r., nr 10, poz. 68).
 33. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze, Kraków 1998, s. 58.
 34. Sokolewicz W., Komentarz do art. 61 Konstytucji RP, w: red. L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2005, t. 4, s. 22.
 35. Szpor G., Korzystanie z dóbr publicznych, w: red. Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część materialna, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 97.
 36. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978, t. 1, s. 788.
 37. Tabernacka M. , Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych, Kolonia Limited, Wrocław, 2007, s. 88-96.
 38. Taras W., Informowanie obywateli przez administrację, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 39. Tarno J.P., Przepływ informacji w organach administracji a przepisy normujące administracyjne postępowanie, Folia Iuridica, nr 23, Łódź 1986.
 40. Uchwała NSA (7) w Warszawie z 11 kwietnia 2005 r., I OPS 1/05, OSAiWSA 2005, nr 4, poz. 63.
 41. Uchwała NSA z 11 kwietnia 2005 r., I OPS 1/05, ONSAiWSA 2005, nr 4, poz. 63.
 42. Uchwała składu 7 sędziów NSA z 11 kwietnia 2005 r., I OPS 1/05.
 43. Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z poźn. zm.).
 44. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z poźn. Zm.
 45. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z poźn. zm.).
 46. Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.
 47. Wilczyński P., Podmioty niepubliczne w sferze administracji publicznej, "Państwo i Prawo" 2002, nr 2, s. 57.
 48. Wyrok NSA oz. w Katowicach z 25 czerwca 2002 r., II SA/Ka 655/02, niepubl.
 49. Wyrok NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z 13 października 2003 r., II SA/Ka 1706/03, niepubl.
 50. Wyrok NSA w Warszawie z 20 listopada 2003 r., II SAB 372/03, Wok. 2004, nr 5, s. 33.
 51. Wyrok NSA w Warszawie, Ośrodek zamiejscowy w Szczecinie z 13 czerwca 2003 r., SAB/Sz 170/02, niepubl.
 52. Wyrok NSA z 30 października 2002 r., II SA 181/02 i II SA 1956/02 oraz II SA 2036-2037/02.
 53. Wyrok NSA z 8 listopada 2000 r., II SA 1077/00.
 54. Wyrok NSA z 30 stycznia 2002 r., II SA 717/01, Wok. 2002, nr 7-8, s. 68.
 55. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 9 września 2008 r., II SAB/Bd 19/08.
 56. Wyrok WSA w Gdańsku z 1 grudnia 2005 r., II SA/Gd 436/05, ONSAiWSA 2006, nr 6, poz. 161.
 57. Wyrok WSA w Gdańsku z 11 października 2006 r., II SAB/Gd 36/06, niepubl.
 58. Wyrok WSA w Gdańsku z 20 stycznia 2005 r., II SAB/Gd 66/04.
 59. Wyrok WSA w Gdańsku z 20 stycznia 2005 r., II SAB/Gd 66/04. z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z poźn. zm.).
 60. Wyrok WSA w Gliwicach z 1 czerwca 2010 r., IV SAB/Gl 20/10; por. z wyrokiem NSA z 16 czerwca 2009 r., I OSK 89/09.
 61. Wyrok WSA w Lublinie z 26 listopada 2009 r., III SAB/Lu 8/09.
 62. Wyrok WSA w Lublinie z 26 listopada 2009 r., III SAB/Lu 8/09.
 63. Wyrok WSA w Lublinie z 26 listopada 2009 r., III SAB/Lu 8/09.
 64. Wyrok WSA w Olsztynie z 11 września 2009 r., II SA/Ol 713/09; wyrok WSA w Gdańsku z 11 października 2006 r., II SAB/Gd 36/06, niepubl.
 65. Wyrok WSA w Poznaniu z 8 lipca 2004 r., IV SA/Po 224/06, niepubl.
 66. Wyrok WSA we Wrocławiu z 12 września 2006 r., IV SAB/Wr 568/06, niepubl.
 67. Wyrok WSA w Rzeszowie z 7 listopada 2007 r., II SA/Rz 438/07, niepubl.
 68. Wyrok WSA w Warszawie z 7 lipca 2011 r., VIII SAB/Wa 23/11.
 69. Wyrok WSA w Warszawie z 8 grudnia 2005 r., II SA/Wa 1539/05.
 70. Wyrok WSA we Wrocławiu z 22 listopada 2006 r., IV SA/Wr 712/06, niepubl.
 71. Wyrok NSA z 12 września 2003 r., II SAB 91/03.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu