BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koczur Wiesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Funkcja prewencyjna ubezpieczenia społecznego
Preventive Function of Social Insurance
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 87, s. 119-135
Tytuł własny numeru
Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej : księga pamiątkowa dedykowana profesor Lucynie Frąckiewicz
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Ubezpieczenia społeczne
Social policy, Social insurance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zróżnicowaną wysokość składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jako instrument ekonomiczny oddziaływania na pracodawcę w kierunku polepszania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ustalano tak, aby poszczególne grupy pracodawców, określone według gałęzi gospodarki rozporządzeniem Ministra Opieki Społecznej, pokrywały swoim składkami przypadające na nie ryzyko.(fragment tekstu)

The analysis of international legal documents on social insurance (of the International Labour Organisation, the Council of Europe, and the European Union) which relate to the part the insurance plays in view of the risk of disability to work, and the analysis of the solutions working in this particular sphere in foreign social insurance systems (especially invalidity insurance and insurance against accident at work), both show that is a shift from the traditional perception of insurance against a given insurance risk as restricted only to a realization of damage compensation resulting from it (through money considerations mainly such a invalidity pension, pension for accident at work) to a better recognition of active insurance prevention, where the essential component is the activity of the insurance institution in the restitution of the ability to work, including medical and occupational rehabilitation of insured persons with a lost or diminished ability to work. This is corroborated by factors both of a social nature, and economic (connected with savings made in the funding of pecuniary benefits from social insurance resulting from disability to work).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Kolasiński, Modele i funkcje ubezpieczeń społecznych, Toruń 1990.
 2. W. Szubert, Refleksje nad funkcjami ubezpieczeń społecznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1988, nr 12, s. 2 i nast.
 3. D. Pieters, Introduction into the Basic Principles of Social Security, Deventer-Boston 1998, s. 5.
 4. F. del Giudice, F. Mariani, M. Solombrino, Legislazione e previdenza sociale, ed. Giuridiche Simone, Napoli 2003, s. 235 i nast.
 5. P. Pestieau, The Welfare State in the European Union. Economic and Social Perspectives, Oxford University Press 2006, s. 36 i nast.
 6. Einführung in die Sozialversicherung, Hrsg. H.-D. Braun, Berlin 2003, s. 171 i nast.
 7. M. Fuchs, U. Preis, Sozialversicherungsrecht, Köln 2005, s. 631 i nast.
 8. S. Muckel, Sozialrecht, München 2007, s. 222 i nast.
 9. Ubezpieczenie wypadkowe w uregulowaniach MOP, "Polityka Społeczna" 1997, nr 5-6, s. 4 i nast.
 10. W. Szubert, Akcja profilaktyczna ubezpieczeń społecznych, "Przegląd Bezpieczeństwa Pracy" 1938, nr 8, s. 240 i nast.
 11. Z. Łomnicki, O składce za ubezpieczenie wypadkowe i zaliczaniu zakładów pracy do klas i kategoryj niebezpieczeństwa, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1934, nr 3, s. 153 i nast.
 12. M. Wisłocki, Ubezpieczenie od wypadków według ustawy o ubezpieczeniu społecznym w świetle teorii i ustawodawstwa dotychczasowego, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1934, nr 5, s. 286 i nast.
 13. Z. Łomnicki, O składce za ubezpieczenie wypadkowe i pracach techniczno-ubezpieczeniowych nad jej ustalaniem, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1934, nr 8, s. 453 i nast.
 14. E. Polkowski, Taryfa niebezpieczeństwa i zasady obliczania wysokości składek w ubezpieczeniu od wypadków i chorób zawodowych, Warszawa 1934; Z. Łomnicki, R. Sisle, M. Wisłocki, Taryfa składek na ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu, Warszawa 1938.
 15. J. Baumgarten, Prawo regresu do pracodawcy, przysługujące instytucji ubezpieczeniowej, "Przegląd Bezpieczeństwa Pracy" 1938, nr 1, s. 2 i nast.
 16. J. Wengierow, Kodeks zobowiązań a ubezpieczenia społeczne, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1934, nr 2, s. 78.
 17. S. Rudziński, Współdziałanie instytucji ubezpieczeń społecznych w stosowaniu lecznictwa zapobiegawczego, Warszawa 1935.
 18. W. Koczur, Restytucja zdolności do pracy w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, Katowice 2010, s. 82 i nast.
 19. W. Koczur, Restytucja zdolności do pracy jako element prewencji ubezpieczeniowej w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych - Prolegomena. w: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010, s. 471 i nast.
 20. Y. Saint-Jours, La Sécurité sociale et la prévention des risques sociaux, "Droit Social" 1994, nr 6, s. 594 i nast.
 21. R. Rosenbrock, Sozialversicherung und Prävention in der Arbeitswelt, "Soziale Sicherheit" 1994, Nr 2, s. 38 i nast.
 22. J. Handschke, Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych, w: Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Warszawa 1999, s. 96 i nast.
 23. R. Grahame: The Decline of Rehabilitation Services and its Impact on Disability Benefis, "Journal of the Royal Society of Medicine" 2002, Vol. 95, s. 114 i nast.
 24. A. Wilkowska-Pietruszyńska, Znaczenie rehabilitacji w ubezpieczeniu społecznym, "Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych" 2005, nr 4, s. 43 i nast.
 25. O. Kowalczyk, Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, w: Zadania społeczne, red. Z. Pisz, Wrocław 2003, s. 247 i nast.
 26. Employment and Disability: Back to Work Strategies, European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg 2006, s. 53 i nast.
 27. M.-Ch. Blandyn, Panorama de l'assurance contre les accidents du travail dans les pays de l'Union européenne, "Droit Social" 1998, nr 7-8, s. 665 i nast.
 28. M. Howard, Trends in Disability Benefit Recipiency Rates in Post Industrial Societies, http://www.issa.int/engl/reunion/2004/GA/2beijng.htm; Unfall und Unfallversicherung, Hrsg. R. Schaffhausen, U. Kieser, Universität St. Gallen 2009.
 29. Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919-1994, tom I. 1919-1966, red. R.A. Henczel, R. Lemieszewska, M. Stefańska, Warszawa 1996, s. 640 i nast.
 30. A. O'Reilly, The Right to Decent Work with Persons with Disabilities, Geneva 2003, s. 17 i nast.
 31. Podstawowe dokumenty Rady Europy z dziedziny polityki społecznej, Wybór i opracowanie R.A. Henczel, J. Maciejewska. Warszawa 1997.
 32. P. Spicker, Distinguishing Disability and Incapacity. "International Social Security Review", 2003, Vol. 56, No. 2, s. 31 i nast.
 33. W. De Boer, J.J. Besseling, J. Willems, Organisation of Disability Evaluation in 15 Countries, "Pratiques et Organisation des Soins" 2007, Vol. 38, No. 3, s. 205 i nast.
 34. W. Koczur, Kwestia restytucji zdolności do pracy w systemach ubezpieczeń społecznych w świetle postanowień aktów międzynarodowych, "Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego" 2009, Vol. 1, s. 18 i nast. 26.
 35. A.M. Świątkowski, Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006, s. 420 i nast.
 36. S. Molina, Zabezpieczenie społeczne w aktach Rady Europy, "Polityka Społeczna" 2005, nr 3, s. 31.
 37. G. Uściska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005, s. 360 i nast.
 38. W. Koczur, Metoda ubezpieczenia w rolniczym zabezpieczeniu społecznym, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa 2010, s. 247 i nast.
 39. W. Kobielski, Prewencja i rehabilitacja w działalności KRUS, "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" 2000, nr 8, s. 128 i nast.
 40. H. Muszewska, Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, "Prewencja i Rehabilitacja" 2009, nr 2, s. 9.
 41. A. Wilkowska-Pietruszyńska, Rola orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji w ramach prewencji rentowej w pozarolniczym ubezpieczeniu społecznym, w: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, red. L. Frąckiewicz, W. Koczur, Katowice 2010, s. 71 i nast.
 42. J. Rzepecki: Rola i zadania ubezpieczenia wypadkowego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 1, s. 12 i nast.
 43. J. Rzepecki, A. Serafińska, Rola prewencji w systemach ubezpieczenia wypadkowego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 6, s. 10 i nast.
 44. S. Zimmer, Problems and Challenges of Statutory Accident Insurance Schemes Related to Occupational Diseases: Reporting, Recording and statistics, http://www.issa.int/engl/reunion/2004/GA/2beijing.html.
 45. W. Sanetra, O założeniach nowego systemu świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 3, s. 4.
 46. W. Koczur, Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, Warszawa 2009, s. 129 i nast.
 47. D. Koradecka, Bezpieczeństwo pracy na wsi, "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" 2002, nr 1, s. 78 i nast.
 48. W. Kobielski, Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników, "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" 2005, nr 2-3, s. 25 i nast.
 49. W. Jagła, Problemy wypadkowości a działalność prewencyjna KRUS, "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" 2009, nr 2, s. 48 i nast.
 50. W. Koczur, Rehabilitacja w ubezpieczeniu społecznym, "Polityka Społeczna" 2001, nr 4, s. 24 i nast.
 51. W. Kobielski, Rehabilitacja lecznicza w systemie ubezpieczenia społecznego rolników, "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" 2003, nr 4, s. 32 i nast.
 52. B. Woźniak: Fundusze celowe, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Warszawa 2004, s. 594.
 53. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2008,.s 547.
 54. J. Sobczak-Rustecka, Funkcjonowanie roszczeń regresowych ZUS z tytułu wypadków przy pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1976, nr 7, s. 41 i nast.
 55. E. Jaworska-Spičak, Regres ubezpieczeniowy w praktyce KRUS, "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" 2002, nr 4, s. 82 i nast.
 56. W. Koczur, Świadczenia odszkodowawcze z ubezpieczenia społecznego rolników, w: Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logii, red. Z. Góral, Łódź 2007, s. 119 i nast.
 57. G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze, Warszawa 2005, s. 198 i nast.
 58. D. Karkowska, A. Nerka, Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, Warszawa 2007, s. 204 i nast.
 59. A. Napiórkowska, Wynagrodzenie za pracę w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby, w: Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji, red. W. Sanetra, Warszawa 2009, s. 193 i nast.
 60. T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Bydgoszcz-Warszawa 2005, s. 78 i nast.
 61. M. Mierzejewska, Gospodarstwo domowe jako podmiot ochrony ubezpieczeniowej, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa 2010, s. 47 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu