BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerska Iwona (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Jasiak-Kaczmarek Bożena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Tytuł
Algorytmy wyrównawcze narodowego funduszu zdrowia jako modele podziału środków finansowych we współczesnej publicznej organizacji zdrowotnej w Polsce
Compensation Algorithms of the National Health Fund as Models for the Distribution of Financial Resources in the Modern Public Health Service in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 571-580, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Służba zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia, Koszty ochrony zdrowia, Ludzie starsi, Choroby przewlekłe
Health service, Health care financing, Health costs, Elderly people, Chronic diseases
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przegląd i krytyka algorytmów wyrównawczych Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki literaturze poświęconej temu zagadnieniu można wnioskować, iż temat jest wciąż aktualny i stale znajduje się w centrum uwagi środowisk medycznych, naukowych i władz gospodarczych. To właśnie stało się inspiracją i uzasadnieniem wyboru tematu referatu, tym bardziej, że obecny algorytm jest ciągle krytykowany i wymaga zmian. Na wstępie scharakteryzowano strukturę organizacyjną Narodowego Funduszu Zdrowia. Następnie zaprezentowano algorytmy wyrównawcze publicznego płatnika służby zdrowia w Polsce. Zwrócono uwagę na mankamenty obecnego algorytmu. Stwierdzono, iż nie istniał i nadal nie ma idealnego modelu podziału środków finansowych w publicznej ochronie zdrowia w Polsce. Mimo ciągłych modyfikacji algorytmy nie uwzględniają kosztów leczenia chorób przewlekłych występujących przede wszystkim wśród osób powyżej 60. roku życia. Zdaniem autorek najnowsze wzory regulujące przepływy finansowe w opiece zdrowotnej powinny brać pod uwagę najbardziej kosztowne i występujące masowo choroby przewlekłe, w związku ze starzeniem się społeczeństwa, a tym samym wzrostem poziomu zachorowania na te choroby i zwiększaniem nakładów na leczenie seniorów. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is the review and the critique of the compensation algorithms of the National Health Fund. The literature on this subject suggests that the subject is still present among the medical, scientific and economic authorities. This became an inspiration and justification for the choice of our paper subject, all the more that the present algorithm is still criticized and requires changes. At first, the organizational structure of the National Health Fund was characterized. Then the compensation algorithm of the public payer in healthcare in Poland was presented. The attention was paid to the weaknesses of the present algorithm. It was found that the ideal model of the allocation of financial resources in public health in Poland has never existed. In spite of the continuous modifications the algorithms do not include the costs of the treatment of chronic diseases that occur first of all among people aged 60 and over. According to the authors, the latest models of financial cash flows in health care should take into account the most expensive and massively occurring chronic diseases, due to the aging of society, and thus due to the increase in these diseases and the cost increase in the treatment of seniors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banach A.: Ile pieniędzy w 2006? Uwagi do rozporządzenia ministra zdrowia, "Primum non nocere" 2005, nr 6,
 2. http://www.bil.org.pl/primum_non_nocere/2005/200506/s2.pdf.
 3. Buchelt-Nawara B.: ZZL w jednostkach sektora usług medycznych, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 4. Czerska I.: Ekonometryczna analiza mechanizmu wyrównawczego Kas Chorych. Rozprawa doktorska wykonana na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Mercika, Wrocław 2011.
 5. DzU nr 126 poz. 1061 (załącznik 1).
 6. DzU nr 126 poz. 1061 i 1062 (załącznik 3).
 7. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M.: Centralne finansowanie edukacji i ochrony zdrowia w Polsce. Analiza regionalna, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Brookings Institution i Results for Development, Warszawa 2008.
 8. Misiąg W., Tomalak M.: Analiza algorytmów podziału środków publicznych z punktu widzenia polityki regionalnej, opracowanie wykonane w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, DzU nr 126 z 11 lipca 2005 r.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, DzU nr 134 z dnia 5 sierpnia 2005.
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, DzU nr 171 z 2007 poz. 1210.
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, DzU nr 193 z 2009 poz. 1495.
 13. Statut NFZ § 7.3.
 14. Wikipedia, pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Fundusz_Zdrowia.
 15. Załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2007 r.
 16. Załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r.
 17. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=4&artnr=3184.
 18. http://www.pronurse.eu/03357e99060c54215/03357e99060c5b21d/03357e991c0c87411/index.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu