BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszyńska-Żygadło Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Analysis of Fiscal Policy Sustainability on the Basis of Net Worth in Some European Countries
Analiza stabilności polityki fiskalnej na podstawie wartości netto w wybranych krajach europejskich
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 581-594, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Polityka podatkowa, Wskaźniki ekonomiczne, Wydatki państwa
Public finance, Tax policy, Economic indicators, Government spending
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, że ocena kondycji finansów publicznych oraz stabilności polityki fiskalnej powinna zawierać analizę całego bilansu państwa tak, aby można było ocenić w jaki sposób zarządza się własnością publiczną w państwie oraz czy następuje tworzenie wartości lub czy fundusze publiczne są przeznaczane na bieżące wydatki państwa. Na podstawie danych dostępnych w bazie Eurostatu przeprowadzono analizę wskaźników zadłużenia, deficytu oraz wartości netto dla ośmiu europejskich krajów, w tym: Belgii, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Włoch, Węgier, Polski i Szwecji w latach 1999-2010. Kraje zostały wybrane tak, aby pokazać różne grupy zagadnień dotyczących stabilności polityki fiskalnej, które zostały przeanalizowane na podstawie porównania tendencji w kształtowaniu się wskaźników wartości netto, długu publicznego oraz deficytu. Dodatkowo przeprowadzono analizę korelacji zmian poziomu aktywów finansowych i zmian poziomu zobowiązań oraz korelacji zmian poziomu wartości netto i zmian poziomu zobowiązań. Na tej podstawie zaprezentowano słabości oraz silne strony polityki fiskalnej i kondycji finansów publicznych analizowanych krajów. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to show that evaluation of the public finance condition and fiscal policy sustainability should include an analysis of the whole balance sheet in order to show how the public property is managed, and whether public wealth is being created or spent on current consumption. On the basis of the data available in the Eurostat database an analysis of debt, deficit and financial net worth ratios was conducted for eight European countries: Belgium, Bulgaria, Greece, Spain, Italy, Hungary, Poland and Sweden in the period of 1999-2010. The countries were selected in order to show different types of issues in the fiscal policy sustainability that could be observed on the basis of comparison of tendencies in the financial net worth and gross debt and deficit. Additionally, an analysis of correlation between changes in financial assets and changes in liabilities and also changes in liabilities and changes in financial net worth was conducted to show the weaknesses and strengths of the fiscal policy and public finance condition in the countries in question. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Polackova H.: Contingent liabilities: a threat to fiscal stability, World Bank PREM notes No. 9, November 1998.
  2. Ott A.F., Yoo J.H.: The Measurement of Government Saving, [in:] The Government and Capital Formation, ed. G.M. von Furstenburg, Ballinger Publishing Company, Cambridge MA 1980.
  3. Buiter W.: Measurement of the Public Sector and Its Implications for Policy Evaluation and Design, IMF Staff Papers, Vol. 30 (June 1983).
  4. Blejer M.I., Cheasty A.: The Measurement of Fiscal Deficits: Analytical and Methodological Issues, Journal of Economic Literature, vol. XXIX (December 1991).
  5. Traa B., Carare A.: Government's Net Worth, Finance & Development, Volume 44, No. 2, IMF June 2007.
  6. Fabrizio S.: Should Italy Sell Its Nonfinancial Assets to Reduce the Debt?, IMF Policy Discussion Paper PDP/08/1, April 2008.
  7. Easterly W.: When fiscal adjustment is an illusion?, The World Bank, Policy Research Working Paper Series, nr 2109, 1999.
  8. Government Finance Statistics Mannual 2001.
  9. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu