BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Ewolucja metod zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
Evolution of Management Methods in Local Government Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 595-606, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Finanse samorządu terytorialnego, Zarządzanie publiczne, Kontrola wewnętrzna, Ustawa o finansach publicznych
Public finance, Local government finance, Public governance, Internal control, Act on Public Finance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Nowa ustawa o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 roku wprowadziła zmiany w zakresie gospodarki finansowej. W artykule zaprezentowano przede wszystkim te, które w sposób istotny wpłyną na procesy zarządcze w jednostkach samorządu terytorialnego. Charakter tych zmian, w szczególności w zakresie elementów i standardów kontroli zarządczej, może być dla wielu jednostek samorządu terytorialnego dużym wyzwaniem w zakresie zarządzania zadaniami publicznymi, sposobami i metodami stosowanymi w zakresie alokacji środków publicznych. Pokazanie, jak głębokich to zmian wymaga i jaki będzie ich zakres, to główny cel niniejszego opracowania. (abstrakt oryginalny)

The new Public Finance Act, which entered into force on 1 January 2010, has introduced changes in the financial economy. The paper presents mainly the ones that have a significant impact on the management processes in local government units. The nature of these changes, particularly in regard to the elements and standards of management control, can present a challenge - in managing the public tasks and means and methods used in the allocation of public funds - for many local governments. Finding out how profound the required changes are and what their scope will be is the main goal of this study.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Filipiak B., Dylewski M.: Kontrowersje związane ze sporządzeniem wieloletniej prognozy finansowej JST w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, "Finanse Komunalne" 2010, nr 12.
 2. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicych.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, DzU nr 43, poz. 247.
 4. Salachna J.M.: Wieloletnia prognoza finansowa jako przedmiot kontroli i nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10.
 5. Szczubiał M.: Wieloletnia prognoza finansowa - tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10.
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 wraz ze zm.
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadzająca ustawę o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1241 wraz ze zm.
 8. Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 215, poz. 1664.
 9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 240, poz. 1429.
 10. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003
 11. Wdrażanie budżetu zadaniowego, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
 12. Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu