BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wsparcie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
Support of Research, Development and Innovation in the Regional Operational Programs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 661-668, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Programy pomocowe UE, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Samorząd terytorialny, Regionalny Program Operacyjny, Polityka badawczo-rozwojowa
Public aid, EU assistance programs, Knowledge-based economy, Local government, Regional Operational Programme (ROP), R&D policy
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Pomoc publiczną można zasadniczo potraktować jako planowe, zorganizowane i prawnie uregulowane wsparcie, które w uzasadnionych przypadkach przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i wzmocnienia ich pozycji na rynku. Przedsiębiorca może, w zależności od rodzaju pomocy, przeznaczyć wsparcie publiczne na m.in. inwestycje, szkolenia, lub restrukturyzację działalności. Artykuł porusza ważniejsze kwestie związane z pomocą publiczną występującą w regionalnych programach operacyjnych, w szczególności wskazuje na skalę i zasięg wsparcia w odniesieniu do zapisów strategii Europa 2020. Głównym zadaniem analitycznym jest wskazanie na znaczenie pomocy publicznej jako instrumentu oddziaływania samorządu terytorialnego na rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. (abstrakt oryginalny)

Public aid can be generally treated as a planned, organized and legally regulated support that in justified cases boost the growth of competition among companies and strengthen their position in the common market. A businessman can - depending on the kind of support - allocate the public aid for e.g. investments, training or restructuring of the business. The article concerns the most important questions connected with the public aid that appears in operational programs, especially pointing out on the scale and scope of the support in connection with the Europe 2020 strategy. The main analytical task is the indication on the significance of the state aid as an instrument of local authorities influence on the economic development founded on knowledge and innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Commission Staff Working Document Facts and figures on State aid in the Member States Accompanying the Report From The Commission State Aid Scoreboard, Autumn 2010 Update.
  2. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020.
  3. Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, lipiec 2007.
  4. Komunikat "Projekt przewodni strategii Europa 2020 Unia innowacji", COM(2010) 546 wersja ostateczna.
  5. Komunikat "Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji" KOM(2010) 614.
  6. Łaszewski P.: Pomoc regionalna dla przedsiębiorców w kreowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:] Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów, red. M. Malicki, Economicus 2008.
  7. Raport Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 do 31 stycznia 2012 r.
  8. Roczne sprawozdanie gospodarcze, Załącznik 1 Sprawozdanie z postępu prac dotyczących strategii "Europa 2020", COM(2011) 11 wersja ostateczna/2.
  9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
  10. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa - Vademecum, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu