BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych - potrzeba, czy zło konieczne
Risk Management in the Public Finance Sector Entities - Need or a Necessary Evil
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 709-723, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych, Instytucje publiczne, Finanse publiczne, Zarządzanie ryzykiem, Sektor publiczny, Organizacje publiczne
Public finance sector units, Public finance sector, Public institutions, Public finance, Risk management, Public sector, Public organisations
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Organizacje publiczne funkcjonują w warunkach wciąż zmieniającego się otoczenia. Powoduje to, że każda jednostka publiczna jest narażona na błędy, których niejednokrotnie nie da się uniknąć. Działając w obliczu niepewności instytucje te muszą podejmować działania w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł. W takiej sytuacji niezbędne w procesie decyzyjnym staje się zarządzanie ryzykiem. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych. W opracowaniu weryfikacji poddano przyjęte dotychczas rozwiązania prawne z zakresu zarządzania ryzykiem oraz dokonano oceny ich przestrzegania przez organizacje sektora publicznego, a także wskazano na podstawowe błędy najczęściej popełniane w zarządzaniu ryzykiem w sektorze finansów publicznych. Zaprezentowano również propozycję usprawnień w tym zakresie oraz odniesiono się do aspektów psychologicznych jako nieodłącznego elementu w zarządzaniu ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

Public organizations operate in a constantly changing environment. This implies that each public entity is exposed to mistakes, which often cannot be avoided. Acting in the face of uncertainty, these institutions need to take action based on information from different sources. In this case, it is necessary to use risk management in the decision-making process. This article aims to present the essence of risk management in the public finance sector units. This study verifies legal solutions adopted so far in the field of risk management and assesses compliance with them by public sector organizations and also points out the fundamental errors, which are most frequently made in risk management in the public finance sector. The paper also presents a proposal for improvements in this area and shows the psychological aspect as an integral element in risk management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. Osiński J., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 2. Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Executive Summary, COSO, September 2004.
 3. http://www.mf.gov.pl/_files_/koordynacja_kontroli_finansowej_i_audytu_wewnetrznego/zestaw ienie_ informacji.pdf.
 4. Komunikat nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF nr 7, poz. 58).
 5. Komunikat nr 23 MF z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF. Z 2009 r. nr 15, poz. 84).
 6. Kontinuum warunków podejmowania decyzji, J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1998.
 7. Kosek-Wojnar M., Surówka K.: Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2007.
 8. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 9. Management Consulting, A Guide to the Profession, red. M. Kubr, 4 th edition, International Labour Organisation, 2002.
 10. Piotrowska-Marczak P., Uryszek T.: Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa 2009.
 11. Sprawozdanie audyt i kontrola finansowa w 2006 r., raport Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl.
 12. Sprawozdanie audyt i kontrola finansowa w 2007 r., raport Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl.
 13. Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltex, Warszawa 1999.
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240).
 15. Zapłata S., Kaźmierczak M.: Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 16. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 17. Zarządzanie ryzykiem: Dostrzeż szanse tam, gdzie inni widza tylko zagrożenia, "Harvard Business Review Polska" 2006, nr 2.
 18. Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku, red. B.R. Kuc, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie, Warszawa 2007.
 19. Zarządzanie ryzykiem - zasady i koncepcje, Management of Risk - A Strategic Overview, zwany Pomarańczową Księgą, Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości, Wielka Brytania, październik 2004, www.hm-treasury.gov.uk.
 20. Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu