BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Obligacje przychodowe jako źródło finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
Revenue Bonds as a Source of Financing Local Government Units' Investments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 749-759, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie inwestycji, Samorząd terytorialny, Obligacje przychodowe
Investment financing, Local government, Revenue bonds
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ukazanie problematyki obligacji przychodowych jako jednego ze źródeł finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Konstrukcja obligacji przychodowych oparta jest na przychodach z określonego źródła, a celem ich emisji jest pozyskanie środków niezbędnych do sfinansowania konkretnego przedsięwzięcia przynoszącego przychody. Każda jednostka samorządu terytorialnego powinna brać pod uwagę fakt, iż sięgając po obligacje przychodowe ma możliwość zdywersyfikowania źródeł finansowania swojej działalności inwestycyjnej. Pomimo istniejących niedogodności, obligacje przychodowe są znakomitą alternatywą dla bankowych limitów kredytowych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to present the issue of revenue bonds as one of the sources of financing local governments' investments. Revenue bonds construction is based on revenues from a particular source, and the aim of their emission is to raise the necessary resources to finance a specific enterprise which is bringing revenues. Each unit of local government should take into consideration the fact that while reaching for revenue bonds it has the possibility to diversify financing sources of its investment activities. Despite the inconveniences, revenue bonds are an excellent alternative a bank line of credit.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II" (Bydgoski Program Renowacji i Rekultywacji Istniejącego Systemu Wodno-Kanalizacyjnego) NR2004PL16CPE003, www.mwik.bydgoszcz. pl/modules.php?name=program2.
 2. Emisja obligacji wesprze modernizację oczyszczalni ścieków, www.informacjelokalne.pl/index. php?option=com_content&view=article&id=5658:emisja-obligacji-wesprze- modernizacjoczyszczalni- ciekow-&catid=2:miasto-gniezno&Itemid=10.
 3. Gorzelak K.: Oferta publiczna i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji komunalnych, www.finanse-publiczne.pl/artykul.php?view=447&part=1.
 4. Huczek S.: Obligacje komunalne, "Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy" 2007, nr 4 (58).
 5. Jankowski W.: Przychodowe po raz drugi, "Wspólnota" 2007, nr 23, www.wspolnota.org.pl/artykul/ 4804,przychodowe-po-raz-drugi.
 6. Jastrzębska M.: Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 7. Komunikat prasowy FitchRatings, www.inwestycje.pl/resources/Attachment/2011/06_02/file10716. pdf.
 8. Kozuń-Cieślak G.: Obligacje w Ameryce, "Wspólnota" 2006, nr 37, www.wspolnota.org.pl/artykul/ 3852,obligacje-w-ameryce.
 9. Lewandowski M.: Finansowanie inwestycji poprzez emisję obligacji. Rating jako sposób na uzyskanie dostępu do rynku kapitałowego. Praktyka rynkowa na przykładzie emisji obligacji przychodowych dla MWiK w Bydgoszczy, www.erdf.edu.pl/downloads/wwwupload/ Maciej%20Lewandowski.pdf.
 10. Markowski K.: Obligacje komunalne jako instrument koncentrowania kapitału w celu finansowania inwestycji komunalnych, [w:] Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, red. D. Zarzecki, t. II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 11. Noel M., Brzeski J.: Rynek obligacji samorządowych w Polsce. Stan, podstawowe problemy i największe wyzwania, Zeszyty BRE-Banku, 2006, nr 84.
 12. Ostrowska K.: Firmy komunalne stawiają na obligacje przychodowe, www.rp.pl/artykul/264935. html.
 13. Poślad M., Thiel S., Zwoliński T.: Akcje i obligacje korporacyjne - oferta publiczna i rynek regulowany, Warszawa 2006, www.knf.gov.pl/Images/akcje_06_tcm75-2457.pdf.
 14. Szczepkowska E., Jóźwiak I.: Obligacje przychodowe środkiem na inwestycje, "Wodociągi - Kanalizacja" 2006, nr 5, www.archiwum.komunalny.home.pl/archiwum/index.php?mod= tekst&id=6108.
 15. Święcicki M.: Rynek obligacji komunalnych z perspektywy organizatora emisji, "Zeszyty BRE Banku" 2006, nr 84, Obligacje komunalne.
 16. Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2006 r., druk nr 202/2006, w sprawie realizacji Projektu pod nazwą "Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz - Łódź - Pabianice. Zadanie I, Etap I - Łódź", www.bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=2891&PHPSESSID=084d89ce183c5b2277b895 591.
 17. Uchwała nr XXX/692/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2004 r., w sprawie "Bydgoskiego Programu Renowacji i Rekultywacji Istniejącego Systemu Wodno-Kanalizacyjnego", www. bip.um.bydgoszcz.pl/binary/692_tcm30-17865.pdf.
 18. Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o obligacjach i niektórych innych ustaw, DzU nr 60, poz. 702.
 19. Więckowska M., Springer J.: Obligacje komunalne jako forma finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, www.kancelaria-csw.pl/pl/pdf/Monografia.pdf.
 20. Wróbel B., Nakoneczny K., Kapis M., Pajkowska M.: Systemy rozrachunku papierów wartościowych w Polsce i Unii Europejskiej, NBP, Warszawa 2009.
 21. www.wroclaw.rio.gov.pl/bip/dok_wyjasnienia/73001111.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu