BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pujer Klaudia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ akcesji Słowacji do Unii Ekonomicznej i Monetarnej na funkcjonowanie słowackich przedsiębiorstw w aspekcie planowania działań sprzedażowych : - komunikat z badań
The Impact of Accession of Slovakia to the Economic and Monetary Union on the Functioning of Slovak Companies in Terms of Sales Activity Planning - a Research Report
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 815-832, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Strefa euro, Strategia sprzedaży, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Economic and Monetary Union (EMU), Eurozone, Sales strategy, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Słowacja
Slovak Republic
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę sposobów realizacji i przygotowywania się słowackich firm do inicjowania działań sprzedażowych w warunkach przyjętej w 2009 roku waluty euro z punktu widzenia praktyki badawczej. Przedmiotem dociekań stał się problem świadomości przedsiębiorstw na temat konieczności redefinicji strategii i obszarów sprzedaży po akcesji Słowacji do strefy euro, a także działań jakie podjęły i zamierzają podjąć przedsiębiorstwa w związku z uzyskaniem lub utrzymaniem stabilnej pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i/lub międzynarodowym. Omawiając problematykę, oparto się na wynikach badań własnych, przeprowadzonych wśród form funkcjonujących na Słowacji. (abstrakt oryginalny)

The article presents, in terms of research practice, the issues of Slovak companies' and their ways to prepare to initiate sales actions in the conditions of the 2009 euro currency adoption. The subject of inquiry was the problem of awareness of enterprises about the need to redefine strategies and sales areas after the accession of Slovakia to the euro area, as well as actions they have taken and intend to in order to obtain and maintain stable competitive position in the domestic and/or international market. The analysis was based on the results of own research conducted on the companies functioning in Slovakia.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Pułaska-Turyna B.: Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2011.
  2. Ružicka F.: Wejście Słowacji do strefy euro, [w:] Polska na drodze do euro, red. A. Sroka, A.K. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
  3. Sobczyk M.: Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  4. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Metody statystyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu