BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolasa Dorota, Arndt Beata, Sołtysiak Joanna, Bajszczak Anna
Tytuł
Oznaczanie metali w ściekach
Źródło
Problemy Jakości, 2013, nr 6, s. 42-44, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka wodno-ściekowa, Regulacje prawne, Laboratoria badawcze, Wyniki badań
Water and wastewater management, Legal regulations, Research laboratories, Research results
Abstrakt
Ścieki jako jedno z podstawowych źródeł zanieczyszczenia środowiska naturalnego stanowią - z uwagi na obecność w nich wielu szkodliwych substancji - poważne zagrożenie dla środowiska, w efekcie za jego pośrednictwem także dla zdrowia ludzkiego. Zgodnie z obowiązującymi w UE zasadami polityki ochrony środowiska (art. 191 "Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej"), konieczne jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz jakości środowiska naturalnego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.
 2. Dyrektywa 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
 3. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna)
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 5. Dyrektywa 2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty
 6. Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu
 7. Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627.2019, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 20 listopada 2009 г. о zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.215.1664)
 9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne pz.U.2005.239.2019, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw pz.U.2011.32.159)
 10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.2006.123.858, z późn. zm.)
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.2005.233.1988)
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U.2004.180.1867)
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U.2010.137.924)
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2006.137.984)
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.2011.254.1528)
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U.2009.81.685)
 17. PN-ENISO/IEC 17025:2005/Apl:2007 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
 18. DĄB-O 7 Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe, wyd. 9, Warszawa, 10.09.2012 r. (www.pca.gov.pl)
 19. DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości, wyd. 5, Warszawa, 17.11.2011 r. (www.pca.gov.pl)
 20. DA-01 Opis systemu akredytacji, wyd. 8, Warszawa, 12.10.2012 r. (www.pca.gov.pl)
 21. EA-4/18:2010 Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości (www.pca.gov.pl)
 22. PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości
 23. ISO/IEC Guide 43:1997 Badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne
 24. LGC Standards. AQUACHECK Proficiency Scheme Report. Round: 423. Group: General wastewater determinands, Issue Number 1. Issued 23 March 2012
 25. ISO 13528:2005 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons
 26. PN-EN 1483:2007 Jakość wody - Oznaczanie rtęci - Metoda z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej (oryg.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu