BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieciora Małgorzata (Polish-Japanese Institute of Information Technology, Poland)
Tytuł
An Attempt to Analyse the Implementation of Higher Education Quality Assurance Standards in Poland : a Case Study
Próba analizy wdrażania standardów jakości w szkolnictwie wyższym w Polsce : studium przypadku
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania, 2012, t. 20, nr 1, s. 49-62, bibliogr. 8 poz.
Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Deklaracja bolońska, Jakość, Studium przypadku
Higher education, Bologna process, Quality, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym
Abstrakt
Znacząca poprawa jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego jest jednym z celów procesu bolońskiego. W 1995 roku ENQA (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym) we współpracy z kilkoma innymi organizacjami przedstawiło zbiór standardów i wskazówek dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Niniejszy artykuł omawia kilka kwestii dotyczących stanu wdrożenia wewnętrznych standardów jakości określonych przez ENQA na polskich uczelniach na przykładzie jednej z najlepszych prywatnych szkół technicznych w Polsce - Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. Badanie zostało oparte na wynikach anonimowej ankiety, przeprowadzonej w formie elektronicznej wśród studentów i pracowników oraz analizy procedur i przepisów Uczelni. Wyniki zostały skonfrontowane z kryteriami dotyczącymi zapewniania jakości określonymi przez ENQA (dotyczącymi m.in. polityki i procedur zapewnienia jakości, monitorowania programów, oceny studentów, jakości kadry dydaktycznej, zasobów edukacyjnych i pomocy materialnej dla studentów, systemów informacyjnych oraz publikowania informacji). Wyniki badania pokazują, że nastąpił znaczący postęp w projakościowej działalności na polskich uczelniach, choć wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Wydaje się, że obecnie najważniejsze wyzwanie stanowi zbudowanie dobrego systemu komunikacji między wszystkimi interesariuszami uczelni. (abstrakt oryginalny)

A significant improvement of quality assurance in the higher education institutions is one of the aims of the Bologna Process. In 1995 ENQA {the European Association for Quality Assurance in Higher Education), in collaboration with several other organisations, presented a set of standards and guidelines for quality assurance in higher education. The paper examines a few questions concerning the state of implementation of the internal quality assurance standards and guidelines defined by ENQA at Polish universities, using the case study of one of the leading private technical schools in Poland, the Polish-Japanese Institute of Information Technology in Warsaw. The study is based on an anonymous survey, conducted in an electronic form, and an examination of the School's procedures and regulations. The results of the survey and the procedures included in the School's regulations were confronted with the criteria on quality assurance defined by ENQA (concerning such aspects as the Institution's policy and procedures for quality assurance, monitoring of programmes and awards, assessments of students, the quality of teaching staff, learning resources and student support, information systems and public information). The findings have shown that there is a noticeable progress in the pro-quality activity in Polish schools, though there still remains a lot of room for further improvement. It seems that the most important challenge nowadays is to build a good system of communication between all the School's stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. University Accreditation Commission, The Bologna Declaration of 19 June 1999 Joint Declaration of the European Ministers of Education [online, accessed: 2011-05-02]. Available from Internet: http://www.uka.amu.edu.pl/bologna.php.
  2. Law D.C.S. "Quality assurance in post-secondary education: Some common approaches". Quality Assurance in Education, 2010, vol. 1, no. 1, pp. 64-77.
  3. European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA and the Bologna Process [online, accessed: 2011-05-02]. Available from Internet: http://www.enqa.eu/bologna_overview.iasso.
  4. Raport analizy stanu obecnego w zakresie zapewnienia jakości procesu dydaktycznego w PJWSTK (A report on the analysis of the current state of the didactic process quality assurance in the PJIIT), prepared by a team led by Professor Marcin Sikorski, Warsaw 2010.
  5. Regulamin studiów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (The Rules and Regulations of Studies at the Polish-Japanese Institute of Information Technology) [online, accessed: 2011-05-02]. Available from Internet: http://www.pjwstk.edu.pl/?strona=1598.
  6. Regulamin samorządu studentów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (The Rules and Regulations of the students' self-governing body of the Polish-Japanese Institute of Information Technology) [online, accessed: 2011-05-02]. Available from Internet: http://samorzad. pjwstk.edu.pl/index.php/samorzad/statut.
  7. Statut Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (Statute of the Polish-Japanese Institute of Information Technology); dokument wewnętrzny PJWSTK (Rektorat), zatwierdzony przez MNiSW-decyzja z dn. 25.05.2007, nr DSW-3-05-411-134-06 (internal document of the PJIIT, approved of by the Ministry o Science and Higher Education on 25.05.2007, no. DSW-3--05-411-134-06).
  8. European Association for Quality Assurance in Higher Education, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, Helsinki 2009 [online, accessed: 2011--05-02], Available from Internet: http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu