BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Kooperacja w działalności innowacyjnej - rzeczywistość i szanse rozwoju
Cooperation in Innovation - Reality and Prospects
Źródło
Unia Europejska.pl, 2013, nr 2 (219), s. 35-43, wykr.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Współpraca gospodarcza, Franchising, Transfer technologii, Przedsiębiorczość
Innovative character, Economic cooperation, Franchising, Technology transfer (TT), Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Współczesna gospodarka wymaga kooperacji. W artykule analizowane są powiązania kooperacyjne przedsiębiorców z innymi jednostkami w działalności innowacyjnej w krajach Unii Europejskiej. Z badań prowadzonych w ramach międzynarodowego programu badań statystycznych innowacji (Community Innovation Survey) wynika, że wśród unijnych przedsiębiorców najchętniej podejmują działania kooperacyjne: Cypryjczycy, Finowie, Szwedzi, Słowacy i Węgrzy. Stosunkowo najmniej przedsiębiorców podejmuje współpracę na Malcie, w Hiszpanii, Rumunii i we Włoszech. Na tle innych państw członkowskich UE skłonność do współpracy polskich przedsiębiorców jest niska. Środki finansowe z funduszy unijnych oraz coraz bardziej rozbudowywana infrastruktura otoczenia biznesu w Polsce stwarzają nowe szanse rozwoju powiązań kooperacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Modern competition requires cooperation. The article analyses cooperative links between enterprises and other entities in innovation activity in the EU member states. The research carried out within the framework of the international programme of statistical surveys of innovation (Community Innovation Survey) shows that entrepreneurs who most eagerly undertake cooperation are Cypri-ots, Finns, Swedes, Slovaks and Hungarians. The relatively least entrepreneurs undertake cooperation in Malta, Spain, Romania and Italy. Comparing with other EU Member States, Polish entrepreneurs cooperate less. Financial resources from EU funds and increasingly expanded infrastructure of business environment in Poland should stimulate the development of cooperative ties. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978
 2. A. Adamik, Współpraca sieciowa w funkcjonowaniu współczesnych MSP, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 99, 2010, s. 7
 3. Działalność innowacyjna w latach 2009-2011, GUS, Warszawa 2012, s. 73.
 4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2073, Załącznik I do Decyzji Komisji, 2011, http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/ Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/116/Program InnowacyjnaGospodarkazatwierdzonyprzezKE22122011.pdf [19.01.2013]
 5. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Założenie Umowy Partnerstwa. Załącznik 1, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 13, http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_ Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014 2020/Documents/ uwarunkowania_strategiczne.pdf [23.1.2013].
 6. S. Kaczyński, Konkurowanie czy kooperacja - drogą rozwoju przedsiębiorstw w XXI wieku. Zarządzanie i Finanse. Zeszyt Naukowy nr 1, tom III, 2012, s. 163-173.
 7. G. Niedbalska, Community lnnovation Survey - CIS [Wspólnotowy Program Badań Statystycznych Innowacji],http://wpti.civis.org.pl/ index.php?/A-C/community-innovation-surveyciswspolnotowy-program-badan-statystycznych-innowacji.html [18.1.2013].
 8. J. Walas-Trębacz, Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, nr 5, 2004, s. 143-157.
 9. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2010 r., GUS, Warszawa 2012.
 10. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, GUS, Warszawa 2012.
 11. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, Warszawa, 2011
 12. Raport Franczyza w Polsce 2013. PROFIT system, Warszawa 2013, http://franchising.pl/artykul/7640/raport-o-rynku-franczyzy-2013/ [24.4.2013].
 13. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Założenie Umowy Partnerstwa, Załącznik 1, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 13, http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_ Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014 2020/Documents/ uwarunkowania_strategiczne.pdf [23.1.2013]
 14. A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2012, PARP, Warszawa2012, s. 13.
 15. M. Piekut, Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce i w innych krajach europejskich, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie". Prace z Zakresu Zarządzania, 2011, nr 2(19), s. 87-97.
 16. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2006, http://www.mg.gov.pl/ NR/rdonlyres/90AF42C4-A420-4BF9-9CE8-08C28B8E4FFE/50360/ KierunkiPL.pdf [24.4.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu