BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rowiński Janusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wspólna Polityka Rolna w latach 2014-2020 : kwestie finansowe na tle budżetu wieloletniego
The Common Agricultural Policy in 2014-2020 : Financial Issues against the Background of a Multiannual Budget
Źródło
Unia Europejska.pl, 2013, nr 1 (218), s. 22-30
Słowa kluczowe
Budżet UE, Wspólna Polityka Rolna, Państwa członkowskie
EU budget, Common Agricultural Policy (CAP), Member states
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Prace nad budżetem wieloletnim na lata 2014-2020 oraz wspólną polityką rolną, która będzie prowadzona w tym okresie są poważnie opóźnione. Przewiduje się, że budżet będzie przyjęty przez Parlament Europejski dopiero w połowie 2013 roku, a przepisy regulujące WPR jeszcze później. W rezultacie realizowane przez poszczególne państwa programy rozwoju obszarów wiejskich będą w pełni uruchomione najwcześniej pod koniec 2014 roku. Podstawową przyczyną opóźnienia jest spór o wysokość budżetu. Już obecnie wiadomo, że będzie on (w cenach stałych) niższy od budżetu lat 2007-2013. Państwa członkowskie będą zatem musiały niezwykle starannie przygotować programy inwestycji, aby osiągnąć co najmniej takie same efekty, jak w latach 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

The preparations of the Multiannual Financial Framework (MFF) for the years 2014-2020 and of the Common Agricultural Policy (CAP) regulations for the same period are in a serious delay. The MFF will be probably approved by the European Parliament only in the middle of the year 201 3 and CAP regulations even later. Therefore the rural development programmes, realised by member states and supported by MFF budget, will enter into force not earlier than at the end of 2014. The main reason of the delay is the controversy about the budget level. It is now obvious that the budget will be (in constant prices) lower than in the years 2007-2013. The member states will be therefore obliged to prepare very carefully the investment programmes if they want to reach the same effects as in the years 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Multiannual Financial Framework. European Council. EUCO 37/13. Brussels, 8 February 2013.
 2. Agra Europe. No 2552, February 12, 2013.
 3. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0078+0+DOC+XML+V0//PL
 4. A. Matthews, No decision on MFF budget at first attempt. 13 November 2012. Wpis na blogu http/capreform.eu/no-decision-on-mff-budget-at-first=attempt/
 5. E. Kawecka-Wyrzykowska, Propozycje nowych źródeł finansowania unijnego budżetu w latach 2014-2020, "Unia Europejska.pl", 2012, nr 5(216).
 6. http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff/decision-making-process?lang=pl [25.2.2013].
 7. T. Bielecki, Budżetowy teatr czy zagrożenie?, "Gazeta Wyborcza", 13.2.2013 r.
 8. J. Rowiński, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012 (analiza zatwierdzonej wersji programu i pierwszych lat realizacji. Program Wieloletni 2005-2009. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008, nr 118.
 9. Portal Kancelarii Prezesa Rady Ministrów http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/nowy-budzet-ue-441-mld-zl-dla-polski-prezentacja.html
 10. Common Agricultural Policy after 2013. Public debate. Summary report. European Commisssion. Agriculture and Rural Development. Dokument dostępny na stronie http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/summary-report_en.pdf
 11. Communication from the Commission. The CAP towards 2020. Meeting the food, natural resource and territorial challenges of the future. European Commission COM(2010) 672final. Brussels, 18.11.2010.
 12. Impact Assessment. Common Agricultural Policy towards 2020. Commission Staff Working Paper. SEC(2011) 1153 final/2. Brussels, 20.10.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu