BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwińska Magdalena (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Finansowanie informatyzacji służby zdrowia w oparciu o środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Financing of the health care computerization on the basis of funds from the Regional Operational Programme of Lubelskie Voivodeship for the years 2007-2013
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 55-66, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsięwzięcia informatyczne, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), e-zdrowie, Społeczeństwo informacyjne
IT projects, Health care institution, e-health, Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Fakt, iż e-zdrowie jest jednym z priorytetów UE, pozytywnie wpływa na możliwości uzyskiwania środków na finansowanie inwestycji w e-zdrowie, czego przykładem są zapisy w regionalnych programach operacyjnych. W aktualnym okresie programowania 2007-2013 placówki służby zdrowia mają więc większe możliwości skorzystania z dofinansowania z funduszy europejskich. RPO zawierają różne poziomy środków przeznaczonych dla sektora zdrowia, w tym na przedsięwzięcia informatyczne, co pokazuje, jak duże są różnice w stopniu przywiązywania wagi do zagadnień informatyzacji placówek medycznych przez decydentów na poziomie regionalnym. W przyszłości może to powodować zróżnicowanie regionalne pod względem infrastruktury informatycznej służby zdrowia, dostępności i jakości usług medycznych. Z analizy RPO WL wynika, że na terenie Lubelszczyzny przywiązuje się dużą wagę do kwestii informatyzacji placówek medycznych. Pod względem wartości realizowanych projektów z tego obszaru województwo lubelskie znajduje się w ścisłej czołówce. W przyszłości należałoby zwrócić uwagę na aktywizację beneficjentów pochodzących z obszarów wiejskich, ponieważ obecnie większość projektów informatycznych realizowana była na obszarze miejskim. Za pewnego rodzaju zaniedbanie należy uznać fakt, że nie skorzystano z możliwości uruchomienia środków w ramach działania 4.1. "Społeczeństwo informacyjne", przeznaczonych dla projektów dotyczących usług aplikacji dla obywateli.

The article devoted attention to the financing of the health care computerization on the basis of resources from the European funds. The aim of this study was to present one of the sources of financing such investments in a particular area - The Regional Operational Programme of Lubelskie Voivodeship for the years 2007-2013. An analysis of the structure of this programme in terms of the possibility of applying for funds dedicated to the computerization of medical facilities and investment in e-health was conducted. A review of projects in this area in Lubelskie Voivodeship in the period 2007-2013 was made. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza poziomu wykorzystywania środków dostępnych w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Szczecin, maj 2011.
  2. Cieślak R., Nejfeld M., Ambulans z Brukseli, http://www.fundusze-europejskie. pl/okiem-eksperta/ 0,227,ambulans-z-brukseli. html.
  3. Lista umów podpisanych w ramach osi III-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (25.10.2011).
  4. Nyczaj K., Finansowanie informatyzacji w służbie zdrowia, "BDO Finanse Publiczne" 2010, nr 5 (31).
  5. Nyczaj K., Informatyzacja ochrony zdrowia. Raport służby zdrowia, "Służba Zdrowia" 2011, nr 60-68, s. 4061-4069.
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, Dz.U. z 2011 r. Nr 31, poz.158.
  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 213, poz. 1568).
  8. Stan wdrażania RPO, http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/229/.
  9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).
  10. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu