BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Jan (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wyjazdy wykwalifikowanych migrantów z Polski : próba oceny skutków gospodarczych
Brain Drain from Poland : Possible Impacts for the Polish Economy
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2007, z. nr 11, s. 331-343, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Migracja zarobkowa, Migracja zawodowa, Emigracja zarobkowa, Emigracja, Imigracja zarobkowa, Socjologia migracji, Pracownicy wykwalifikowani
Economic migration, Occupational migration, Economic emigration, Emigration, Economic immigration, Sociology of migration, Qualified workers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zjawisko drenażu mózgów - czyli wyjazdów wykwalifikowanych pracowników - budzi ciągle olbrzymie kontrowersje. Sam termin implicite sugeruje negatywny aspekt tego procesu, szczególnie pod kątem możliwości rozwojowych gospodarki wysyłającej. W sytuacji, gdy kapitał ludzki identyfikowany jest jako podstawowa determinanta wzrostu gospodarczego, istnieje poważna obawa, że Polska - tradycyjnie będąca krajem intensywnej emigracji - w miarę otwierania się rynku pracy UE na obywateli RP będzie uszczuplała swoje zasoby kapitału ludzkiego. To z kolei może wpłynąć hamująco na dynamikę wzrostu PKB oraz stanowić istotną barierę w drodze do konwergencji naszej gospodarki z gospodarkami krajów "starej" Unii. Tymczasem drenaż mózgów nie zawsze musi wiązać się z negatywnymi skutkami dla gospodarki kraju wysyłającego. Obecna dyskusja naukowa dotycząca oceny tego zjawiska koncentruje się na kosztach, ale i korzyściach dla krajów emigracji z tytułu wyjazdów wykwalifikowanych pracowników. Przy pewnych szczególnych warunkach, bilans zysków i strat może się nawet okazać dla Polski pozytywny. (abstrakt oryginalny)

The term brain drain - i.e. the emigration of skilled workforce - has always been a controversial issue. The term already suggests the negative impact of the outflow of the qualified staff on the sending economy. Nowadays human capital is widely seen as the main source of economic growth. The rich countries of the West have been continuously trying to attract this valuable resource to guarantee their welfare. Poland, on the other hand, is a typical country of emigration. There is a great concern that Polish economy would be harmed with the opening of the borders, and the liberalization of the EU's labor market. The article shows that the brain drain in Polish case does not necessarily need to be detrimental for the economy and tries to identify the gains from the opening of borders for the free movement of people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balance of Payments Statistics Yearbook 2005, IMF, 2006.
 2. Beine M., Docquier F., Rapoport H., Brain Drain and LDC's Growth: Winners and Losers, IZA DP. 2003, No. 819.
 3. Bhagwati J., Hamada K., The Brain Drain International Integration of Markets for Professionals and Unemployment: A Theoretical Analysis, "Journal of Development Economics" 1974, Vol. 1.
 4. Bos-Karczewska M. i inni, Migracje. Szansa czy zagrożenie?, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005.
 5. Brzozowski J., Rola migracji międzynarodowych w niwelowaniu nierówności społecznych, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji - część 1, Woźniak M. G. (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Wyd. Mitel, Rzeszów 2006.
 6. Czerwiński A., Polska traci lekarzy, "Gazeta Wyborcza", 14 lipca 2006.
 7. Docquier F., Marfouk A., International Migration by Educational Attainment (1990-2000) - Release 1.1, Word Bank Policy Research Paper n. 3382/2004 (updated in march 2005).
 8. Kaczmarczyk P., Okólski M., Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa 2005.
 9. Migracje zarobkowe polskiej młodzieży, Nowicka E. (red.), Badania i analizy nr 31, UKIE, Warszawa 2004.
 10. Rocznik Demograficzny 2005, GUS, Warszawa 2005.
 11. Sakson B., Wpływ "niewidzialnych" migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski, SGH, Warszawa 2002.
 12. Stark O., The new economics of the brain drain, "World Economics" 2005, Vol. 6, Iss. 2.
 13. Word Migration 2003, Managing Migration: Challenges and Responses for People on the Move, IOM, Geneva 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu