BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Aplikacja przestrzennych modeli panelowych do weryfikacji hipotezy Środowiskowej Krzywej Kuznetsa na przykładzie Polski
The application of spatial panel models to verify the Environmental Kuznets Curve hypothesis on the Polish example
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 27, s. 113-129, tab., biblior. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka. Cz. 2
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Rozwój gospodarczy, Metody ekonometryczne, Krzywa Kuznetsa, Modele panelowe
Environmental protection, Economic development, Econometric methodology, Kuznets curve, Panel model
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W niniejszej publikacji zweryfikowano hipotezę EKC na poziomie polskich NUTS2 w latach 1995-2010 z zastosowaniem przestrzennych modeli panelowych SAR-FEM i SE-FEM. Zmienną zależną reprezentującą stan środowiska naturalnego (powietrza) był syntetyczny miernik lPOW, skonstruowany z ważonych wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych. Zgodnie z założeniem oszacowanych krzywych (tu przyjęto hipotezę o odwrotnej EKC) wyznaczono poziom rozwoju gospodarczego (PKB na jednego mieszkańca w zł) jako punkt, po którym dalszy wzrost ekonomiczny 128 powoduje degradację powietrza (powietrze nie jest traktowane jako dobro luksusowe). Punkty zwrotne wyznaczono dla Polski ogółem oraz dla poszczególnych województw (atut modelu FEM). Ponadto, potwierdzono hipotezę o niekorzystnym wpływie interakcji przestrzennych na jakość powietrza (0,43 Wuit). Interakcje międzyregionalne (emisja zanieczyszczeń wewnątrz i poza granice regionu) powodują obniżenie poziomu rozwoju, od którego dalszy wzrost dobrobytu zagraża jakości powietrza w Polsce (10 000 zł dla SE-FEM-EKC i 9900 zł na mieszkańca dla FEM-EKC) i w każdym województwie. Model przestrzenny okazał się lepszy jakościowo od modelu klasycznego. Wyniki przeprowadzonej analizy wstępnie zarysowują problem wielokierunkowości relacji w systemie człowiek-gospodarka-środowisko. Potwierdzono również słuszność i trafność aplikacyjną przestrzennych modeli na gruncie nauk ekologiczno-ekonomicznych. Kierunkami dalszych badań będą: udoskonalenie konstrukcji miernika POW, weryfikacji stanu innych komponentów przyrody, zastąpienie PKB innymi miernikami dobrobytu, estymacja modeli typu random effects, analiza, np. dla NUTS3, NUTS4. (abstrakt oryginalny

The purpose of this paper is to verify the EKC hypothesis of Polish NUTS2 in years 1995-2010. The study was conducted for selected environmental indicators (emission of gases and dusts into the air), as dependent variables (the environment state), and GDP per capita-explanatory variable (economic development level). Conducted spatial econometric panel analysis was based on EKC functions. The was described the theoretical basis for constructing models. Estimation was carried out by ML in RCran. The obtained results were interpreted and the hypothesis were verified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak E., Degradacja powietrza a rozwój gospodarczy w Europie. Modele panelowe z efektami przestrzennymi, Wydawnictwo UEK w Krakowie, Krakow 2011, s. 167-177.
 2. Antczak E., Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju Europy. Analizy przestrzenno-czasowe, Wydawnictwo Biblioteka, Łodź 2012.
 3. Antczak E., Suchecka J., Spatial autoregressive panel data models applied to evaluate the levels of sustainable development in European countries, "Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis" 2011, no. 252, s. 21-44.
 4. Burnett J.W., Bergstrom J.C., U.S. State-Level Carbon Dioxide Emissions: A Spatial-Temporal Econometric Approach of the Environmental Kuznets Curve, University of Georgia (Athens), Working Paper 2010 ("Faculty Series"), no 96031.
 5. Costantini V., A modified Environmental Kuznets Curve for Sustainable Development Assessment Using Panel Data, FEEM (Venice), Nota di Lavoro 2006, no. 148.
 6. Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, red. B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 7. Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane, red. B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 8. Le Gallo J., Ertur C., Exploratory Spatial data analysis of the distribution of regional per capita GDP in Europe 1980-1995, "Regional Science" 2003, vol. 82 (2), s. 175-201.
 9. Levinson A., The Ups and Downs of the Environmnetal Kuznets Curve, "UCF/ Center Conference on Environment", 30.11-01.12.2000, Orlando (FL).
 10. McConnell K.E., Income and the demand for environmental quality, "Environment and Development Economics" 1997, no. 2, s. 383-399.
 11. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Warszawa 2006.
 12. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Warszawa 2011.
 13. Ministerstwo Środowiska, Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012. Z perspektywą do roku 2016, Warszawa 2008.
 14. Rada UE, Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, Bruksela 2006.
 15. Stern D., The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve, "World Development" 2004, vol. 32, no. 8, s. 1419-1439.
 16. Tobler W.R., A computer movie simulating urban growth in the Detroit region, "Economic Geography"1970, no. 46.
 17. Wiszniewska E., Weryfikacja hipotezy środowiskowej krzywej Kuznetsa na przykładzie Polski. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo UEK w Krakowie, Krakow 2009, s. 375-387.
 18. http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm [dostęp 25.03.2012].
 19. www.ochronaklimatu.com/ [dostęp 29.03.2012].
 20. www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm [dostęp 01.03.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu