BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewska Wiktoria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Nierówności społeczne w stanie zdrowia w Polsce - analiza na podstawie samooceny stanu zdrowia oraz poziomu wykształcenia
Social inequalities in health in Poland - a study of health self-assessment and level of education
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 28, s. 65-84, rys., tab., bibliogr. 67 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Stan zdrowia ludności, Status społeczny
Social inequality, Health status of the population, Social status
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem pracy jest analiza nierówności w stanie zdrowia w Polsce, które mogą być determinowane czynnikami społecznymi. Pytanie, czy i w jakim zakresie pozycja społeczna może wpływać na różnice w stanie zdrowia jest interesującym zagadnieniem, które jest jeszcze mała rozpoznane w polskim piśmiennictwie. Jako wskaźnik stanu zdrowia wykorzystano miarę subiektywną w postaci samooceny stanu zdrowia, a jako zmienną określającą status społeczny - uzyskany poziom wykształcenia. Prezentowane analizy zostały oparte na wynikach dwóch badań stanu zdrowia zrealizowanych przez GUS w latach 1996 oraz 2004 i odnoszą się do populacji mężczyzn i kobiet w wieku 25-69 lat. W pracy wyznaczono standaryzowane wiekiem współczynniki koncentracji zdrowia oraz krzywe koncentracji, a także absolutne i względne indeksy nierówności. W celu oceny względnego wpływu analizowanej zmiennej na poprawę stanu zdrowia ludności w Polsce obliczano także wskaźnik ryzyka populacyjnego. Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie edukacyjnych nierówności w stanie zdrowia w Polsce widocznych w koncentracji negatywnych ocen stanu zdrowia wśród osób o niższym poziomie wykształcenia, a pozytywnych wśród osób z wykształceniem wyższym. Różnice dla płci pozwalają na stwierdzenie, że osiągnięty poziom wykształcenia może bardziej rzutować na nierówności w ocenach stanu zdrowia kobiety niż mężczyźni. Wyniki zachęcają do dalszego wykorzystania zastosowanych miar w analizie nierówności w stanie zdrowia z wykorzystaniem także innych wskaźników stanu zdrowia oraz obserwacji zmian w czasie. (abstrakt oryginalny

The object of this analysis is to study the health inequality in Poland related to socio-economic factors. The question whether and to what extent the socioeconomic position generate the inequalities in health status is an interesting issue that has not received much attention and certainly not in Poland. The current analysis focuses on this topic using the self-rated health (SRH) as health indicator and level on education as a variable describing the social status. We use data from the Health Surveys that were conducted in Poland in 1996 and 2004. The analysis investigates men and women aged 25-69. Age-standardized health concentration index, concentration curve, absolute and relative index of inequality are calculated for education and health status. Additionally, we calculated population attributable risk indicator in order to asses relative contribution of the analyzed factor to the improvement in health state of the population. The obtained results confirm the occurrence of the educational health inequalities in Poland, consisting in concentration of negative health self-assessment among persons with lower attained education. The results are gender-specific and allow the statement that the level of attained education is more associated with the bigger differences in health status among females rather than males. The results encourage further application of the instrument used for analyzing the health inequality and observation of changes over time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams P., Hurd M.D., McFadden D., Merrill A., Ribeiro T., 2003, Healthy, wealthy and wise? Tests for direct causal paths between health and socioeconomic status, "Journal of Econometrics" 112: 3-56.
 2. Becker G. S., 1964, Human capital, New York, Columbia University Press.
 3. Benyamini Y., Idler E. L.,1999, Community studies reporting association between self-rated health and mortality, "Research in Aging" 16, 52-57.
 4. Bobak M., Pikhart H., Hertzman C., Rose R., Marmot M., 1998, Socioeconomic factors, perceived control and self-reported health in Russia. A crosssectional survey, "Social Science and Medicine" 47:269-279.
 5. Bobak M., Pikhart H., Rose R., Hertzman C., Marmot M., 2000, Socioeconomic factors, material inequalities, and perceived control in self-rated health: cross-sectional data from seven post-communist countries, "Social Science and Medicine" 51:1343-1350.
 6. Brunner E., Marmot M.G., 1999. Social organization, stress and health. [W:] M. G.Marmot i R. Wilkinson (red.) Social determinants of health, Oxford, Oxford University Press: 6-30.
 7. Burstroom B., Fredlund P., 2001, Self rated health: Is it as good predictor of subsequent mortality among adults in lower as well as in higher social classes?, "Journal of Epidemiology and Community Health" 55(11): 836-840.
 8. Carr-Hill R., Chalmers-Dixon P., 2005, The Public Health Observatory Handbook of Health Inequalities Measurement, Oxford: South East Public Health Observatory. http://www. sepho.org.uk/extras/rch handbook.aspx (dostep 4 listopada 2010).
 9. Cavelaars A.E., Kunst A.E., Geurts J.J., Crialesi R., Grotvedt L., Helmert U. i inni, 1998, Differences in self-reported morbidity by educational level: a comparison of 11 western European Countries, "Journal of Epidemiology and Community Health" 52: 219-227.
 10. Crimmins E., Cambois E., 2003, Social inequalities in health expectancy,[W:]Robine J. i in. (red.) Determining Health Expectancies. Chichester, Wiley: 111-125.
 11. Commission on Social Determinants of Health (CSDH), 2008, Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health, Final report of the Commission on Social Determinants of Health, Geneva, Switzerland: World Health Organization. http://www.who.int /social determinants/final report/en (dostep 16 wrzesnia 2011).
 12. Cutler D.M., Lleras-Muney A., 2008, Education and health: evaluating theories and evidence. [W:] House J., Schoeni R., Kaplan G., Pollack H.(red.) Making Americans Healthier: Social and Economic Policy as Health Policy. New York: Russell Sage Foundation: 29-60.
 13. Deboosere P., Gadeyne S., Van Oyen H., 2009, The 1991-2004 evolution in life expectancy by education level in Belgium based on linked census and population register data, European "Journal of Population" 25(2):175-196.
 14. DeSalvo K.B., Bloser N., Reynolds K., He J., Muntner P., 2006, Mortality prediction with a single general self-rated health question. A meta-analysis, "Journal of General Internal Medicine" 21: 267-275.
 15. Eurostat 2010, Highly educated men and women likely to live longer. Statistics in focus 24/2010. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page /portal/population/data/database (dostep 8 wrzesnia 2011).
 16. GUS, 1997, Stan zdrowia ludnosci Polski w 1996 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 17. GUS, 2006, Stan zdrowia ludnosci Polski w 2004 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 18. Hinde A., 1998, Demographic Methods, London: Arnold Publishers.
 19. Huisman M., Kunst A. E., Andersen O., Bopp M., Borgan J.-K., Borrell C., Costa G., Deboosere P., Desplanques G., Donkin A., Gadeyne S., Minder C., Regidor E., Spadea T., Valkonen T., Mackenbach J.P., 2004, Socioeconomic inequalities in mortality among elderly people in 11 European populations, "Journal of Epidemiology and Community Health" 58: 468-475.
 20. Idler E. L., Benyamini Y., 1997, Self-rated health and mortality: A review of twenty-seven community studies, "Journal of Health and Social Behaviour" 38: 21-37.
 21. Jenkins S., 1986, Calculating income distribution indices from microdata, "National Tax Journal" 61: 139-142.
 22. Kakwani N.,Wagstaff A., Doorslaer E., 1997, Socioeconomic inequalities in health: Measurement, computation, and statistical inference, "Journal of Econometrics" 77: 87-103.
 23. Klotz J., 2010, Convergence or divergence of educational disparities in mortality and morbidity? The evolution of life expectancy and health expectancy by educational attainment in Austria in 1981-2006, Vienna Yearbook of Population Research 8: 139-174.
 24. Kunst A. E., Bos V., Andersen O., Cardano M., Costa G., Harding S., 2004, Monitoring of trends in socioeconomic inequalities in mortality: Experiences from a European project, "Demographic Research" S2(9): 232-254.
 25. Kunst A.E., Bos V., Lahelma E., Hartley M., Lissau I., Regidor E., Mielck A., Cardano M., Dalstra J.A., Geurts J.J., Helmert U., Lennartsson C., Ramm J., Spadea T., Stronegger W.J., Mackenbach J.P., 2005, Trends in socioeconomic inequalities in self-assessed health in 10 European countries, "International Journal of Epidemiology" 34: 295-305.
 26. Kunst A.E. i Mackenbach J.P., 1994, The size of mortality differences associated with educational level in nine industrialized countries, "American Journal of Public Health" 84(6): 932-937.
 27. Kunst A.E., Mackenbach J.P., 1995, Measuring socioeconomic inequalities in health, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.
 28. Lahema E., Manderbacka K., Rahkonen O., Karisto A., 1994, Comparison of inequalities in health: Evidence from national survey in Finland, Norway and Sweden, "Social Science and Medicine" 38: 517-524.
 29. Lahema E., Martikainen P., Laaksonen M., Aittom¨aki A., 2004, Pathways between socioeconomic determinants of health, "Journal of Epidemiology and Community Health" 58: 327-32.
 30. Leinsalu M., 2002, Social variation in self-rated health in Estonia: a crosssectional study, Social Science and Medicine 55: 847-861.
 31. Leinsalu M., Vager¨o D., Kunst A.E., 2003, Estonia 1989-2000: enormous increase in mortality differences by education, "International Journal of Epidemiology" 32: 1081-1087.
 32. Leinsalu M., Stirbu I., Vagero D., Kalediene R., Kovacs K., Wojtyniak B., Wroblewska W., Mackenbach J.P, Kunst A.E., 2009, Educational inequalities in mortality in four Eastern European countries: divergence in trends during the post-communist transition from 1990 to 2000, "International Journal of Epidemiology" 38: 512-525.
 33. Mackenbach J.P., Bos V., Andersen O., Cardano M., Costa G., Harding S., Reid A., Hemstrom O., Valkonen T., Kunst A.E, 2003, Widening socioeconomic inequalities in mortality in six Western European countries, "International Journal of Epidemiology" 32: 830-837.
 34. Mackenbach J. P., Kunst A.E., 1997, Measuring the magnitude of socio-economic inequalities in health: an overview of available measures illustrated with two examples from Europe, "Social Science and Medicine" 44(6): 757-771.
 35. Mackenbach J.P., Kunst A.E., Cavelaars A., E.J.M., Groenhof F., Geurts J.J. and the EU Working Groups on Socioeconomic Inequalities in Health, 1997, Socioeconomic inequalities in morbidity and mortality in western Europe, The Lancet 349: 1655-1659.
 36. Mackenbach J.P., Stirbu I., Roskam A.J., Schaap M., Menvielle G., Leinsalu M., Kunst A., 2007, Socio-economic inequalities in mortality and morbidity: a cross-European perspective. [W:] Tackling Health Inequalities in Europe: an Integrated Approach. Eurothine Final Report. Rotterdam: Department of Public Health, University Medical Centre Rotterdam: 24-48.
 37. Mackenbach J.P., Stirbu I., Roskam A.J. R., Schaap M. M., Menvielle G., Leinsalu M., Kunst A.E. and the European Union Working Group on Socioeconomic Inequalities in Health, 2008, Socioeconomic inequalities in health in 22 European Countries, "New England Journal of Medicine" 358(23): 2468-2481.
 38. Manderbacka K., Lahelma E., Martikainen P., 1998, Examining the continuity of self-rated health, "International Journal of Epidemiology" 27: 208-213.
 39. Martikainen P., Aromaa A., Heliovaara M., Dlaukka T., Knekt P., Maatele J., Lahelma E., 1999, Reliability of perceived health by sex and age, "Social Science and Medicine" 48(8): 1117-1122.
 40. Martikainen P, M¨akel¨a P, Koskinen S, Valkonen T., 2001, Income differences in mortality: a register-based follow-up study of three million men and women, "International Journal of Epidemiology" 30: 1397-405.
 41. Martikainen P., Valkonen T., Martelin T., 2001a, Change in male and female life expectancy by social class: decomposition by age and cause of death in Finland 1971-95, "Journal of Epidemiology and Community Health" 55: 494-499.
 42. McFadden E., Luben R., Bingham S., Wareham N., Kinmonth A.L., Khaw K.T., 2009, Does the association between self-rated health and mortality vary by social class?, "Social Science and Medicine" 68(2): 275-80.
 43. Mirowsky J., Ross C. E., 2005, Education, cumulative advantage and health, "Ageing International" 30(1): 27-62.
 44. Murphy M., Bobak M., Nicholson A., Rose R., Marmot M., 2006, The widening gap in mortality by educational level in the Russian Federation, 1980-2001, American "Journal of Public Health" 96(7): 1293-1299.
 45. Pamuk E., 1985, Social class inequality in mortality from 1921-1972 in England and Wales, "Population Studies" 39: 17-31.
 46. Preston S.H., Elo A.E, 1995, Are educational differentials in adult mortality increasing in the United States, "Journal of Aging and Health" 7(4): 476-496.
 47. Ross C. E., Mirowsky J., 1999, Refining the association between education and health. The effects of quantity, credential and selectivity, "Demography" 36(4): 445-460.
 48. Shaw M., Galobardes B., Lawlor D.A., Lynch J., Wheeler B., Smith D.G., 2007, The handbook of inequality and socioeconomic position. Concepts and measures, Policy Press, Bristol UK.
 49. Shkolnikov V.M., Leon D.A., Adamets S., Andreev E., Deev A., 1998, Educational level and adult mortality in Russia: an analysis of routine data 1979 to 1994, "Social Science and Medicine" 47: 357-369.
 50. Shkolnikov V. M, Andreev E. M, Jasilionis D., Leinsalu M., Antonova O. I, McKee M., 2006, The changing relation between education and life expectancy in central and eastern Europe in the 1990s., "Journal of Epidemiology and Community Health" 60(10): 875-881.
 51. Shkolnikov V.M., Jasilionis D., Andreev E.M., Jdanov D.A., Stankuniene V., Ambrozaitiene D., 2007, Linked versus unlinked estimates of mortality and length of life by education and marital status: evidence from the first record linkage study in Lithuania, Social Science and Medicine 64: 1392-1406.
 52. Seeman T. E., Crimmins E., 2001, Social environment effects on health and aging: integrating epidemiological and demographic approaches and perspectives, "Annals of the New York Academy of Sciences" 954: 88-117.
 53. Singh-Manoux A., Martikainen P., Ferrie J., Zins M., Marmot M., Goldberg M., 2006, What does self rated health measure? Results from the British Whitehall II and French Gazel cohort studies," Journal of Epidemiology and Community Health" 60: 364-372.
 54. Singh-Manoux A., Dugravot A., Shipley M.J., Ferrie J.E., Martikainen P., Goldberg M., Zins M., 2007, The association between self-rated health and mortality in different socioeconomic groups in the Gazel cohort study, "International Journal of Epidemiology" 36: 1222-1228.
 55. Snittker J., 2004, Education and the changing shape of the income gradient in health, "Journal of Health and Social Behavior" 45: 286-305.
 56. Speybroeck N, Konings P, Lynch J, Harper S, Hosseinpoor A, Berkvens D, Lorant V, Geckova A., 2010, Decomposing socioeconomic health inequalities, "International Journal of Public Health" 55(4):347-351.
 57. Spijker J., 2004, Socioeconomic Determinants of Regional Mortality Differences in Europe, Amsterdam, Dutch University Press.
 58. Strand B. H., Groholt E.K., Steingrimsdottir O. A., Blakely T., Graff-Iversen S., Naess O., 2010, Educational inequalities in mortality over four decades in Norway: prospective study of middle aged men and women followed for cause specific mortality, 1960-2000, "British Medical Journal" 340: 654 - 654.
 59. Stronks K., van de Mheen H., Van Den Bos J., Mackenbach J.P, 1997, The interrelationship between income, health and employment status, "International Journal of Epidemiology" 26(3): 592-600.
 60. Townsend P., Davidson N., 1982, Inequalities in health: The black report, Penguin, Harmondsworth.
 61. Wagstaff A., Doorslaer E., Paci P., 1989, Equity in the finance and delivery of health care: some tentative cross-country comparisons, "Oxford Reviev of Economic Policy" 5: 89-112.
 62. Wagstaff A., Paci P., van Doorslaer E., 1991, On the measurment of inequalities in health, "Social Science and Medicine" 33: 545-557.
 63. Wagstaff A., van Doorslaer E., 1994, Measuring inequalities in health in the Presence of multiple-category morbidity indicators, "Health Economics" 3: 281-291.
 64. van Doorslaer E., Jones A.M., 2003, Inequalities in self-reported health: validation of a new approach to measurement, "Journal of Health Economics" 22:61-87.
 65. van Doorslaer, E., Koolman X., 2004, Explaining the differences in income-related health inequalities across European Countries, "Health Economics" 13(7): 609-28.
 66. Wróblewska W., 2004, Measering education related health inequalities in Poland- adaptation of concentration index, "Polish Population Review" 24: 35-56.
 67. Wróblewska W., 2010, Samoocena stanu zdrowia, "Wiadomości Statystyczne" 4: 36-53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu