BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochenek Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Rozważania historyczno-semantyczne na temat kryzysów ekonomicznych
Some Historical and Semantic Reflections on Economic Crises
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2012, t. 43, nr 2, s. 147-159, bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Historia gospodarcza, Przyczyny kryzysu, Kryzys gospodarczy, Cykl koniunkturalny
Economic history, Causes of crisis, Economic crisis, Business cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Po wybuchu kryzysu gospodarczego w pierwszej dekadzie XXI wieku wzrosło zainteresowanie teoriami kryzysów i cykli koniunkturalnych oraz polityką antykryzysową. Niestety, w wielu dotychczasowych rozważaniach zostały pominięte nie tylko kwestie semantyczne, ale również historyczne. Ich uzupełnieniem jest niniejszy artykuł, w którym została naświetlona zwięzła historia kryzysów ekonomicznych, podjęto próbę ustalenia genezy słowa "kryzys" oraz terminu "kryzys ekonomiczny", a także wskazano zarówno na negatywne, jak i pozytywne następstwa tego rodzaju zjawisk gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

After the outbreak of the economic crisis in the first decade of the twenty-first century, there was an increased interest in the theories of crises and business cycles, and anticrisis policy. Unfortunately, in many of these considerations, not only semantic but also historical issues have been passed over. They are being supplemented by this article where a brief history of economic crises has been elucidated, attempts to determine the origins of the word "crisis" and the term "economic crisis", and both the negative and positive consequences of these economic phenomena have been made. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aristotle (1990), The Nicomachean Ethics with an english translation by H. Rackham, "The Loeb Classical Library" 73, Aristotle XIX, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts - London, England.
 2. Arystoteles (1982), Etyka nikomachejska, przełożyła, opracowała i wstępem poprzedziła D. Gromska, PWN, Warszawa.
 3. Arystoteles (1988), Retoryka. Poetyka, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył H. Podbielski, PWN, Warszawa.
 4. Bańkowski A. (2000), Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Blanchard O. (2011), Makroekonomia, tł. M. Dąbrowski [et al.], Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Brémond J., Salort M.-M. (1994), Odkrywanie ekonomii, przekład K. Malaga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J. (1977), Dzieje gospodarcze świata do roku 1975, wyd. 2, zm. i uzup., PWE, Warszawa.
 8. Daszyńska Z. (1898), Zarys ekonomii społecznej, Nakładem Księgarni Polskiej, Lwów.
 9. Estey J.A. (1959), Cykle koniunkturalne, tłumaczyli z ang. K. Studentowicz, S. Perczyński, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.
 10. Galbraith J.K. (1992), Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, przekład W. i S. Rączkowscy, PWE, Warszawa.
 11. Galbraith J.K. (1982), Pieniądz: pochodzenie i losy, tł. S. Rączkowski, PWE, Warszawa.
 12. Gide K. (1929), Zasady ekonomji politycznej, przetł. i oprac. przez W. Czerkawskiego i E. Taylora, wyd. 7, Księgarnia Uniwersytecka Fiszer i Majewski, Poznań.
 13. A Greek-English Lexicon (1948), compiled by H.G. Liddell, R. Scott, vol. 1, The Clarendon Press, Oxford.
 14. Heilbroner R.L. (1993), Wielcy ekonomiści. Czasy-życie-idee, przekład A. Ehrlich, PWE, Warszawa.
 15. Hippokrates (2008), Wybór pism, przełożył, wstępem, komentarzem i przypisami opatrzył M. Wesoły, t. 1, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 16. Iskra W. (1995), Kryzys gospodarczy, w: Encyklopedia biznesu, pod. red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 17. Klimczyk P. (2011), Potencjalny wpływ kryzysu gospodarczego na zmienne nominalne i realne, w: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę. Teoria i praktyka, red. nauk. Z. Dach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 18. Latusek A., Pilarski P. (2008), Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych, pod red. M. Tomczyk, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
 19. Lange O. (1976), Dzieła, t. 5, PWE - PAN, Warszawa.
 20. Lenin W.I. (1950), Nauki kryzysu, w: W.I. Lenin, Dzieła, t. 5, Książka i Wiedza, Warszawa.
 21. Mankiw N.G., Taylor M.P. (2009), Makroekonomia, tł. B. Czarny [et. al.], PWE, Warszawa.
 22. Marks K. (1970), Kapitał, t. 1, wyd. 5, Książka i Wiedza, Warszawa.
 23. Marks K., Engels F. (1981), Manifest partii komunistycznej, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, wyboru dokonali J. Kamieniecki, J. Maciejczyk, S. Opara, t. 1, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 24. Mendelson L. (1959), Teoria i historia kryzysów i cykli ekonomicznych, tł. J. Maliniak, J. Gruber, t. 1, PWN, Warszawa.
 25. Mendelson L. (1960), Teoria i historia kryzysów i cykli ekonomicznych, tł. J. Gruber, t. 2, PWN, Warszawa.
 26. Mendelson L. (1966), Teoria i historia kryzysów i cykli ekonomicznych, tł. J. Gruber, t. 3, PWN, Warszawa.
 27. Mill J.S. (1966), Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, przeł. E. Taylor, t. 2, PWN, Warszawa.
 28. Morawski W. (2003), Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
 29. Owsiak S. (2012), Społeczny wymiar kryzysu - lekcja dla przyszłości, "Biuletyn PTE", 2 (56), 62-75.
 30. Pastusiak L. (1987), Prezydenci. Stany Zjednoczone od Jerzego Waszyngtona do Ronalda Reagana, t. 2, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 31. Polszakiewicz B. (1989), Podstawowe prawidłowości cyklicznego rozwoju gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa.
 32. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny(1998), pod red. H. Zgółkowej, t. 18, Wydawnictwo KURPISZ, Poznań.
 33. Rosier B., Dockès P. (1987), Cykle ekonomiczne. Kryzysy i przemiany społeczne - perspektywa historyczna, tłumaczył M. Rekowski, PWE, Warszawa.
 34. Rutkowski J. (1966), Ekonomia polityczna. Materiały do proseminarium, z. 3, Politechnika Szczecińska, Szczecin.
 35. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (1996), Ekonomia, przekład J. Kochanowicz, I. Topińska, B. Żylicz, Z. Wolińska, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 36. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, tł. J. Grzywicka, wstępem opatrzył J. Górski, PWN, Warszawa.
 37. Schumpeter J.A. (1993), Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, 7., erweiterte Auflage, Francke Verlag, Tübingen und Basel.
 38. Schumpeter J.A. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, przekład M. Rusiński, wstęp do wyd. pol. S. Mikosik, wprowadzenie T. Bottomore, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 39. Siedlecki J. (1995), Szkice o równowadze gospodarczej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław - Warszawa - Kraków.
 40. Sismondi J.C.L. S. de (1955), Nowe zasady ekonomii politycznej czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, przekład W. Giełżyński, t. 1-2, PWN, Warszawa.
 41. Sławiński A. (2007), Kryzysy walutowe, w: Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, pod red. nauk. S. Sztaby, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 42. Słownik grecko-polski(1962), pod red. Z. Abramowiczówny, t. 2, PWN, Warszawa.
 43. Słownik języka polskiego, (1988-1989), red. nauk. M. Szymczak, t. 1 i 3, wyd. 5, PWN, Warszawa.
 44. Słownik wyrazów obcych PWN (1971), red. nauk. J. Tokarski, PWN, Warszawa.
 45. Snowdon B., Vane H.R. (2003), Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, przeł. M.A. Dąbrowski, P. Kawa, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 46. Sztaba S. (2007), Kryzysy finansowe, w: Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, pod red. nauk. S. Sztaby, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 47. Uniwersalny słownik języka polskiego(2003), pod red. S. Dubisza, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 48. Woroniecki J. (2012), U źródeł kryzysu: szansa czy zagrożenie dla kapitalizmu?, "Biuletyn PTE", 2 (56), 20-34.
 49. Zieliński M. (2008), Pięć i pół kryzysu, "Rzeczpospolita" 26-27 stycznia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu